De Verwanten

De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Wat betekent Nieuwe Broederschap in onze tijd?

 

chinees_symbool_voor_broederschap_print-r2d079b7d4e78400992590f07119213b4_wad_8byvr_512

Een aanzet tot het idee over nieuwe broederschap:
Is nieuwe broederschap een utopie, is het iets wat je kan organiseren of is het een uitdrukking van groeiend bewustzijn en inzicht?
Broeder/zusterschap dekt natuurlijk meer de lading, maar voor het gemak bezig ik het begrip broederschap, waarmee bedoeld ….dat alle mensen broeders zijn.

Op een een of andere manier ben ik mijn hele leven bezig geweest met bovenstaande vraag: in praatgroepjes over de sociale driegeleding en daarnaast heb ik het op diverse fronten uitgeprobeerd in de praktijk van alle dag. Mijn dagelijks werk liep steeds weer uit op een sociaal experiment in de vorm van stichtingen, coöperaties, arbeiderszelfbestuur, etc..
Het was een boeiend proces, maar ook frustrerend en vermoeiend doordat het ook gepaard ging met een nooit eindigende vergadercultuur. Hoe kreeg je iedereen op één lijn?
Iedereen had zijn of haar ideeën over het sociale proces en experiment, vanuit het gevoel of uit het hoofd. Beiden waren moeilijk op een lijn te brengen, omdat denken, voelen en willen veelal ver uit elkaar lagen.

In het verleden had ik met vrienden en gelijkgestemden uit het handelsgebied bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar te praten over onze idealen. Wij noemden onze groep: ‘de Verwanten’; het waren de leidinggevende mensen uit het alternatieve handelscircuit.
Een paar mensen hechtten een groot belang aan deze bijeenkomsten en wisten dat het van betekenis was en kon zijn. Er werd gesproken over gemeenschappelijk bezit, bezitsloosheid, elkaar onvoorwaardelijk dragen en over het werk in de dagelijkse praktijk. Soms gingen we blijkbaar in ons enthousiasme te ver; een van de deelnemers slaakte een diepe zucht en sprak de onvergetelijke woorden: “Menen jullie dit nu echt of is het één grote grap?” Ik moest er erg om lachen maar begreep achteraf, dat we daar toch met verschillende intenties zaten.
Voor mij en enkele anderen was het wellicht nog een oud weten: het belang van een broederschap om op aarde werkelijk tot duurzame veranderingen te komen, daarom waren dit belangrijke samenkomsten en innerlijk beleefde ik een bepaalde stuwing van de betekenis hiervan.

Achteraf vroeg ik mij af of het soms oud karma was, omdat ik er van overtuigd was dat het mijn broeders waren die ik al heel lang kende, al vanuit voor dit leven. Mensen herkennen is, zoals reeds eerder beschreven, niet bepaald een benijdenswaardige kwaliteit.
Een andere gedachte was: dat ik mensen zocht omdat ik het niet alleen aankon en het samen met anderen meer draagbaar wilde maken. Ik zocht naar verklaringen omdat ik niet kon begrijpen dat de anderen het belang er niet van inzagen.
Iedereen stond in zijn eigen bedrijf en was daar totaal mee verbonden en wilde het bedrijf naar zijn hand zetten. Men was blijkbaar op een leeftijd dat het ego zich nog moest profileren. Het was verbazend om te zien hoe in de groep diverse kwaliteiten waren vertegenwoordigd, maar dat men geen gebruik van elkaar wensten te maken in de dagelijkse werkzaamheden. Hoe moeilijk het ook ging bij de individuele leden, er kwam geen hulpvraag, alsof men bang was voor de eventuele inbreng van de ander en daardoor autoriteit te verliezen. Al met al werden de bijeenkomsten buiten de dagelijkse werkelijkheid geplaatst. Het werden vergaderingen die een utopisch karakter kregen en geen verbinding konden leggen met het leven van alledag.
Het gaat er uiteindelijk om de broederschap te laten afdalen uit de geest en werkzaam te laten zijn in het praktische leven van alle dag, wat geen makkelijke opdracht is, ook ik ben mij daar terdege van bewust, na een leven lang oefenen, maar daarom is het toch nog niet onwaar?
We leven natuurlijk niet voor niets in het ego tijdperk en in het domweg privatiseren van de dienstverlening en het heilige vertrouwen in de marktwerking, waar men nu de kwade gevolgen van moet onderkennen; denk hierbij aan de zorg en woningcorporaties waar het management uitdijt ten koste van de dagelijkse zorg.

Vanuit mijn ervaring met mensen en dieper liggende ervaringen ben ik tot de conclusie gekomen dat wat een bepaalde groep mensen in het Westen op het geestelijk pad bindt, reeds voorbereid is in vorige incarnaties, die zich afspeelden in geestelijke stromingen van die bepaalde tijd. We kunnen hier denken aan Tempelieren, Katharen/Albigenzen, Rozenkruisers en kloosterlingen uit diverse ordes. Ik ga hier verder niet in op de ontstaansgeschiedenis, hoe zij het toen in de praktijk brachten of met welk doel; mij gaat het erom of het nog betekenis kan hebben in onze tijd!Unknown-48
Het grote dilemma is dat voorbestemde ontmoetingen en opdrachten als het ware verslapen worden en dat kan een diep gevoel van eenzaamheid en verlatenheid veroorzaken.
Wat de mensen van deze tijd bijna volkomen kwijt geraakt zijn is het gevoel voor broederschap, dat in vroeger tijden werd beoefend en ook ver ontwikkeld. Broederschap stond aan de basis van iedere duurzame en vernieuwende ontwikkeling.
Alles heeft  vanzelfsprekend ook zijn duistere tegenhanger en schaduw, dus waren er ook broederschappen die vanuit een ander bewustzijnsniveau opereerden, maar we richten ons hier liever op de goede krachten.

Vanuit een geestelijke noodzaak is er een eind gekomen aan bijna alle broederschappen, omdat in deze tijd vooral het Ik ontwikkeld moet worden. Dat is in eerste instantie antisociaal, omdat we dwars door het egoïsme heen moeten groeien naar Ik-kracht. We kunnen het egoïsme pas overwinnen en loslaten als we daarvoor de benodigde inzichten verworven hebben. Die tijd is nu aanstaande!  Omdat we met eigen ogen en door eigen pijn kunnen zien en ervaren waar een doorgeschoten egoïsme toe kan lijden en hoe oppervlakkig de mens nog leeft.
Dan beginnen mensen  weer diep in hun ziel te verlangen naar de verloren gegane broederschap en spirituele verdieping.

Unknown    In onze tijd worden kerken en kloosters omgebouwd tot o.a. warenhuizen en restaurants. De stilte wordt verdreven door een nieuwe afgod: de god van het onafgebroken consumeren. Omdat de plaatsen van introspectie en meditatie verdwijnen raken gevoelige mensen op drift, met het gevaar dat zij zich aansluiten bij sekten en of een charismatische leider achterna gaan lopen en maar al te vaak willoze mensen worden die als kinderen opzien naar de meester.

Er wordt in deze tijd iets anders van ons gevraagd en dat is: dat wij uit eigen beweging, uit eigen bewustzijn en ervaring in staat zijn om ons in dienst te stellen van iets wat groter is dan onszelf en de ons direct omringende familiebanden.
Wat in onze tijd botst is een latent aanwezig gevoel van broederschap en het op onszelf gericht zijn. Daardoor ontstaat er een vorm van wanhoop waar we niet goed bij kunnen. We zien het voortwoekerende egoïsme in de wereld, maar tot onze schrik ook bij onszelf, omdat we de weg volgen van: – Ken U Zelf! – . Om jezelf te leren kennen heb je al die anderen nodig, omdat die je blijven spiegelen .
We kunnen ons niet meer in een klooster of  berghut terugtrekken omdat we priesters moeten worden te midden van de dagelijkse werkelijkheid. We leren het nu niet meer uit oude geschriften; nu is de wereld zelf en het pad dat we bewandelen, de leerschool die ons de juiste lessen leert.

Er zijn bijna geen instituten meer waar de mens een rustpunt kan vinden, we hebben niet alleen de kerk afgeschaft maar zelfs ook de zondag. Laten we  het belang van een bepaald ritme in de week niet onderschatten; van een dag even helemaal niets dan bezinning op onze levenswandel, even uit de voortrazende trein stappen. Op die rustdag gaan we nu winkelen en noemen dat shoppen, omdat we altijd en eeuwig door moeten gaan met consumeren. De winkels zijn open van 8 tot 21 uur en dan neemt de avondwinkel het over. Voor winkeliers een niet aflatende werkdruk, voor de kleine winkelier de ondergang en voor de consument een grenzeloze ruimte om onafgebroken door te gaan met consumeren. Om tot rust en tot ons zelf te komen hebben we nu een alles vernietigende vakantiecultuur opgebouwd waar we doodmoe van thuiskomen.
Dit op drift slaan van de Westerse mens heeft de ons welbekende gevolgen en helpt mee aan de wereldwijde milieu en cultuur vernietiging. Ook de Oosterse volkeren zijn nu in de vaart der volkeren omhoog geschoten en vliegen nu ook met miljarden tegelijk over de wereld.

De tegenkrachten die in de wereld werkzaam zijn willen mensen uit elkaar drijven en tegen elkaar opzetten en zijn er op uit om alle vrije ontmoetingen tussen mensen te voorkomen. Er is een strijd gaande tussen het fundamentalisme en de vrije mens in wording.  De fundamentalisten die alles bij het oude willen laten, willen leven naar de letter van de wet en iedereen daaraan binden, zo niet goedschiks dan kwaadschiks. Daar worden mensen in slavernij gehouden en iedere groei van het individu wordt in de kiem gesmoord. Het zijn kwaadaardige stromen van onvrije volgers, tot alles in staat.
De ontwikkeling van het individu tot bewustzijn en vrijheid is voor die krachten een gruwel, omdat je dan moet erkennen dat de mens het Goddelijke in zich draagt en niet van buitenaf gestuurd en geleid kan worden als een grote gelijksoortige massa.
We kunnen het kille materialisme ook wel als een vorm van  fundamentalisme beschouwen, die de utopie van het materialisme en de vrije markt prediken en bereid zijn dat ook met geweld te verdedigen of uit te breiden.
De neoliberalen prediken de vrijheid van het individu en hebben een rotsvast vertrouwen in de marktwerking, dat is hun houvast, de markt bepaalt en scheidt het kaf van het koren. Een kleine groep, de inner circle, zowel uit rechtse en linkse hoek, verdeelt de banen en schuift het geld naar elkaar toe.
Dat zouden we ook een soort  van broederschappen kunnen noemen; broeders onder elkaar met een duidelijk doel. (De wereldeconomie mag dan langzaam weer een beetje opveren, de verschillen tussen arm en rijk worden alleen maar groter. De 85 rijkste mensen op de wereld bezitten evenveel geld als de 3,5 miljard armste mensen van de wereldbevolking. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam Novib.

Nu en naar de toekomst zal er weer een duidelijke tweedeling plaatsvinden van mensen wiens levenshouding bijna niet meer verenigbaar is. De geïncarneerde geestelijke strijd die zich voortzet in de harten van de mensen en tot uitdrukking komt in hun handelen.
We kunnen in onze hoogmoed denken dat we prima op onszelf kunnen staan en de anderen niet meer nodig hebben, maar dat is gebouwd op een illusie. Wij zijn onderdeel van de mensheid en zijn de mensheid zelf, alleen in ons denken is het mogelijk om afgescheiden te zijn.

Het sociale element is onontbeerlijk voor de voortgang van de geestelijke ontwikkeling van de aarde en haar bewoners. Daar we onze handen al vol hebben aan onszelf, onze eigen ontwikkeling, zien we veelal niet werkelijk wat er om ons heen gebeurt.
De werking van de tegenkracht is om ons te isoleren van onze werkelijke herkomst en van elkaar, door ons te binden aan de materie en/of aan het totaal gericht zijn op onszelf.
We zijn daardoor afgescheiden van het zicht op de geestelijke werking en de strijd die daar geleverd wordt. We kunnen ons temidden van dat krachtenspel niet handhaven op alleen onze eigen kracht.
De krachten die ons beïnvloeden zijn nooit zo sterk geweest als nu, omdat er een geestelijke omwenteling moet plaats vinden. De wereld en haar bewoners staan voor een cruciaal moment in de aarde en geestesontwikkeling, al wat duister is en daartoe behoort  balt samen om dit te voorkomen. De tijd dat de enkeling de wereld voor een deel kon veranderen is definitief voorbij. De wereld verandert alleen in die mate dat de enkeling aan zichzelf werkt en -elkaar de hand reikt en- de goede geestelijke krachten uitnodigt om te helpen. Die onontbeerlijke geestelijke krachten kunnen alleen op ons inwerken als we niet meer volkomen op onszelf gericht blijven/zijn en in alle mensen onze broeders en zusters leren zien.
Toepasselijk droombeeld uit Lucht enVuurinitiatie:
—-Een diepe donkere kuil, met daarin vele mensen en daarboven zweven de engelen.
In de kuil proberen de mensen tegen de wanden op te kimmen. De meesten vallen bij de eerste de beste poging al weer naar beneden en geven het direct op. Maar enkelen blijven volharden in hun pogingen, steeds weer proberen ze het opnieuw. Dan lukt het één mens om bij de rand te komen en wanhopig probeert hij verder te klimmen. Een engel reikt hem de hand en hij gaat opgelucht de rand over. Vervolgens reikt die mens op zijn beurt een ander de hand. Zo slagen er nog een paar in om, door de samenwerking tussen engel en mens, uit de kuil te komen. Eén mens doet ontzettend zijn best om omhoog te komen, maar steeds weer lukt het hem niet, hij blijft echter volharden. Dan gaat een engel zelfs een stuk het duister in en neemt ook deze mens mee omhoog.—-
Laten we aan onszelf werken door onze medemens te zien, te ondersteunen en te zoeken naar de verwante zielen. Het is een kosmische noodzaak dat mensen zich weer in vrijheid en uit bewustzijn met elkaar willen verbinden. Geestelijke wezens hebben een samenkomen van mensen nodig om hun taak ten uitvoer te kunnen brengen. Ze wachten met smart op deze uitnodiging van de mensen.

We kunnen ons afvragen of het digitale tijdperk met onze digitale ontmoetingen ons vrijwaren om op den duur nog werkelijk te ont-moeten.. face to face, niet met de webcam, maar in de alledaagse werkelijkheid?
Zal alles niet afhangen van de innerlijke ontwikkeling van de individuele mens, tot hij of zij begrijpt wat werkelijke broederschap inhoudt?
Is broederschap mogelijk zonder een religieus bewustzijn?

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:

Hoe kun je het moment bepalen,
waarin de nacht ten einde is en de dag begint?

Is het ‘t moment als je uit de verte
een hond van een schaap kunt onderscheiden?,
vroeg één van zijn leerlingen.

Nee, zei de rabbi.

Is het als je van verre
een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?,
vroeg een ander.

Nee, zei de rabbi.

Maar wat dan?,
vroegen de leerlingen.

Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken
en daarin je zuster of je broeder ziet.
Tot dat moment is de nacht nog bij ons.

 

Reacties worden op prijs gesteld, zodat we samen het idee van nieuwe broederschap in onze tijd nader kunnen uitwerken.
Vul naam of alias in, een mail en website adres mag, maar is niet noodzakelijk!

 

 

 

(Visited 685 times, 1 visits today)
 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Welkom!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(95 Reacties)

 1. De wereld verandert alleen als het individu aan zich zelf werkt, of in ieder geval tot stilte komt , tot overgave. HIJ moet groeien ik moet afnemen is hier toepasselijk...
  Lees meer

  De wereld verandert alleen als het individu aan zich zelf werkt, of in ieder geval tot stilte komt , tot overgave.
  HIJ moet groeien ik moet afnemen is hier toepasselijk denk ik.

  Weet je ..-het niet te doen -is niet zo eenvoudig te begrijpen voor ons wilsmensen.

  Inderdaad, Jan. Het valt ook niet te begrijpen, dat is nu net waar overgave ook over gaat, het niet meer hoeven te begrijpen of weten. Succes! We zijn er al, alleen dat beseffen we niet, omdat we ons nog niet willen overgeven aan wat we niet begrijpen. We willen het eerst begrijpen haha, en dan pas overgeven. Maar dat begrijpen dat gaat nooit lukken…

  • Jan
   Jan

   25 november 2014 om 21:43

   Het is zoals je het zegt…. maar we gaan toch ook niet voor niets van incarnatie naar incarnatie?
   Of geloof je dat niet?
   We zijn er al, maar het gaat erom om vrije en bewuste wezens te worden om keuzes te maken en daardoor uiteindelijk in vol bewustzijn terug te keren en daarom zijn we hier om te ervaren en alles zelf te doorleven, daardoor worden we vrij.
   We zijn dus nog niet bevrijd anders zouden we hier niet te hoeven zijn.

   Laten we het voor nu maar laten staan……
   Jan.

 2. Hoe eerder de bevrijding, hoe eerder de liefde en de broederschap weer als vanzelf stroomt! Dus laat dat onze prioriteit zijn, onze eigen bevrijding…. Nu volg ik het weer! Dat...
  Lees meer

  Hoe eerder de bevrijding, hoe eerder de liefde en de broederschap weer als vanzelf stroomt! Dus laat dat onze prioriteit zijn, onze eigen bevrijding….

  Nu volg ik het weer! Dat is precies waar al de publicaties overgaan…..de eigen bevrijding.
  De wereld verandert alleen als het individu aan zich zelf werkt, of in ieder geval tot stilte komt , tot overgave.
  HIJ moet groeien ik moet afnemen is hier toepasselijk denk ik.

  Weet je ..-het niet te doen -is niet zo eenvoudig te begrijpen voor ons wilsmensen.
  Groet!

 3. Hoe eerder de bevrijding, hoe eerder de liefde en de broederschap weer als vanzelf stroomt! Dus laat dat onze prioriteit zijn, onze eigen bevrijding….

 4. Je moet daarvoor wel bereid zijn die weg volledig te gaan.” zoals jij zegt. Dan kunnen we toch niet achterover gaan zitten tot de sluier wegvalt? Er wordt wel wat...
  Lees meer

  Je moet daarvoor wel bereid zijn die weg volledig te gaan.” zoals jij zegt.
  Dan kunnen we toch niet achterover gaan zitten tot de sluier wegvalt? Er wordt wel wat aan ons gevraagd toch?

  Het gaat mijns inziens om de bevrijding van de eigen betekenisgeving. Dus het is nogal subtiel om dat niet meer te voeden door toch van alles te gaan doen waarvan je denkt dat het betekenisvol is.

  Groet, Jarien

  • ohja daar heb je een punt, achteroverleunen is er beslist niet bij. In sommige religieus spirituele kringen prevelen ze ‘ het is genade’. Alle respect voor iedereen maar je moet het toch echt wel aangaan. er zijn geen makkelijke uitwegen. je moet er uiteindelijk aan geloven en de weg gaan, tot het eind. Geen grappenmakerij daar.
   Ongetwijfeld heb ik veel te danken gehad aan mijn leraren. Die hebben daar ook nooit doekjes om gewonden

 5. Broederschap IS. Daar kunnen we niets voor DOEN. Slechts LATEN stromen wat van nature IS.

  • Dat lijkt mij toch wel een gemakzuchtige gedachte Anoniem Broederschap begint bij jezelf en is niet vanzelfsprekend volgens mij. Ook al zijn we allemaal voor elkaar in touw…het gaat over het bewustzijn van het idee over universele broederschap.

   • En de sluier laten wegvallen dat kun je niet DOEN. Wel LATEN gebeuren. Zoals alles in de liefde.

    Als de sluier van illusie wegvalt dan blijkt de universele broederschap altijd al een feit geweest te zijn (anders was die broederschap overigens ook niet universeel). Je moet daarvoor wel bereid zijn die weg volledig te gaan.

    Wat universeel is is oneindig. Wat oneindig is universeel.

    Groet, Jarien

    • Ha Jarien als jij ook overstapt naar Johannes.nl kunnen we netsamen opdoeken. Nee geintje, leuk je te zien. Maar ik deel je visie geloof ik hier wel; broederschap is op zich een gegeven. Ik ben niet tegen het voorvoegsel nieuw, maar er is niets nieuws aan geloof ik.

     • Jan
      Jan

      26 november 2014 om 21:44

      Dat nieuwe zouden we met elkaar kunnen ontdekken. Er zijn amper nog kloosters en zichtbare broederschappen. Er bestaat een universele broederschap die graag wil incarneren in de harten van de mensen en tot bewustzijn wil komen?
      Het is naar mijn idee een uitdaging om te onderzoeken en bewust te worden wat het betekent in onze nieuwe digitale wereld.

    • Je hebt gelijk Jarien alles op aarde vindt zijn oorsprong in de geest, alles op aarde is een afspiegeling van de geest. De witte broederschap leeft en werkt in de Geest.
     Aan de spiegeling in de aarde te zien is het denk ik nog wel een weg te gaan.”Je moet daarvoor wel bereid zijn die weg volledig te gaan.” zoals jij zegt.
     Dan kunnen we toch niet achterover gaan zitten tot de sluier wegvalt? Er wordt wel wat aan ons gevraagd toch?
     Groet,
     Jan.

 6. Jan
  Jan

  25 november 2014 om 09:13

  Dag Walter….bedankt voor je reactie! Je bijdrage is vanuit een bijzonder en treffend oogpunt. Dat ligt inderdaad aan de basis van universele broederschap. Dit komt overeen met woorden van Jezus...
  Lees meer

  Dag Walter….bedankt voor je reactie!
  Je bijdrage is vanuit een bijzonder en treffend oogpunt. Dat ligt inderdaad aan de basis van universele broederschap.
  Dit komt overeen met woorden van Jezus in Matteüs: “Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.” Een kind vertrouwt zich toe zonder daarover na te denken. Het kan niet leven als het zich niet toevertrouwt aan de mensen om hem heen.//
  Ik heb wel eens beschreven hoe goed ik mij voel als ik omgeven ben door kinderen, en door mijn biografie ben ik dat altijd geweest. Voor mij heeft het met kwetsbaarheid, vertrouwen, onbevangenheid en oordeelloos zijn te maken, het denken voert nog niet de boventoon. Kinderen zijn voor mij een voorbeeld als het gaat over innerlijke ontwikkeling. De staat van broederschap kun je aflezen aan: hoe een maatschappij omgaat met de kwetsbare kinderen en ouderen. Inderdaad dan is het nog een lange weg te gaan, wil niet zeggen dat ieder individu het iedere dag weer in zichzelf tot leven kan wekken.

  /Ook taal is een techniek, laat ons dat niet vergeten.//Dat is goed om over na te denken….taal kan zijn als de kinderen: levend, kwetsbaar, onbevangen en oordeelloos . Het kan ook bedacht en zonder geest en inspiratie zijn en dan is het techniek…..?..
  Groet!
  Jan

  • Bedankt voor je insteek, je open woord. Maar net als mijn omgeving is taalverweven met betekenissen waar we de kern, niet beseffen. Het is aan ons omkinderen, die te laten onthullen.
   Groetjes Walter.

 7. En Jezus zei: Als Gij niet wordt als kinderen, zult Gij het Hemelrijk nooit betreden. En Jezus zei ook: Wat Gij voor de minste van mijn broeders gedaan hebt Gij...
  Lees meer

  En Jezus zei: Als Gij niet wordt als kinderen, zult Gij het Hemelrijk nooit betreden. En Jezus zei ook: Wat Gij voor de minste van mijn broeders gedaan hebt Gij voor mij gedaan. Jezus heeft veel meer uitspraken omtrent dit thema gemaakt, maar ik vind deze twee uitspraken genoeg, om broederschap in een ander daglicht te zetten.
  Immers zolang we kinderen niet zien als gelijkwaardige wezens tijdens ons zijn op aarde, zal ‘n kind speelbal blijven van een bepaald cultureel bewustzijn, wat niet bevordelijk is voor het ontstaan van Universeel Broederschap.
  Immers de onbewuste moeder/kind verbinding zal zeer hecht blijven in landen, waar vrouwen nauwelijks zeggenschap hebben en zal de omgeving op zijn minst als vijandig overkomen bij het kind.
  En in landen waar vrouwen wel zeggenschap hebben, worden deze misleid om hun kinderen als dienaren van een cultuur op te voeden.
  Nederland is zich weer aan het herbewapenen omdat de mensheid geen begrip heeft van broederschap, uiteindelijk zal de materie ons dwingen om onze hoofden bij elkaar te steken, om als mens op aarde te kunnen overleven.
  Dreigen met een atoombom is dan niet meer aan de orde. Steiner zegt: De hedendaagse gaat blind door het leven als hij de geest achter de technieken niet kent. Ook taal is een techniek, laat ons dat niet vergeten.
  Groetjes Walter.

 8. Ja, ik begin jou ook wel te mogen 🙂 Ik heb het nog eens even opgezocht ..de letterlijke betekenis: strenge interpretatie van een (religieuze) levensbeschouwing, die gekenmerkt wordt door het...
  Lees meer

  Ja, ik begin jou ook wel te mogen 🙂

  Ik heb het nog eens even opgezocht ..de letterlijke betekenis:

  strenge interpretatie van een (religieuze) levensbeschouwing, die gekenmerkt wordt door het stellige geloof in onfeilbare en onopgeefbare waarheden; dit geloof gaat soms gepaard met uitingen van intolerantie [..]/

  Teruggaan naar de basis van een geloof en alles wat daar van afwijkt streng afwijzen/

  Die vissers in jouw voorbeeld zijn geen fundamentalisten, maar zijn eerder strijders voor de waarheid. De e.u heeft eerder fundamentalischtische neigingen door alles aan de globalisering te onderwerpen.
  Ik snap natuurlijk wel wat je bedoelt….strijden voor iets waardevols en het behoudt daarvan is iets anders dan anderen je starre wil proberen op te leggen en leven naar regels en wetten die een paar duizend jaar geleden of korter geleden bedacht zijn.

  Broederschap is nu juist als wij die vissers bijstaan tegen de bureaucratie.
  Gevoelsmatig zou ik de tegenkracht.. starheid ..willen noemen en broederschap vrij en levend vanuit hartekracht en begaan met de noden van je medemens.
  Groet!
  Jan

  • Misschien is het voorbeeld van de vissers inderdaad slecht gekozen en kun je hen geen fundamentalisten noemen. Maar het laat wel zien hoe fundamentalisme ontstaat, namelijk als een reactie van een kleine gemeenschap op invloeden van een grotere en onoverzichtelijke wereld die die gemeenschap bedreigt. Men is gewend op een bepaalde manier te leven en zich op die manier ook te verhouden tot de wereld en anderen en dat wordt dan overhoop gehaald. Een krampreactie om de dingen bij het oude te laten en te volharden in de traditie is dan vaak de begrijpelijke reactie. De krachten van het grote geld zijn over het algemeen leidend in mondiale ontwikkelingen en het is bijna naïef om daar de idee van broederschap tegenover te stellen. En toch is dat vermoedelijk de enige weg.

   • Jan
    Jan

    25 november 2014 om 17:51

    De krachten van het grote geld zijn over het algemeen leidend in mondiale ontwikkelingen en het is bijna naïef om daar de idee van broederschap tegenover te stellen. En toch is dat vermoedelijk de enige weg.//

    Ja dat denk ik ook. Ik heb in zoveel vernieuwende initiatieven gezeten en mijn eindconclusie was en is dat zonder een werkelijk doorleefd religieus bewustzijn er weinig zal veranderen in de wereld. Dus nog een hele weg te gaan, maar een troost is dat iedereen een ander kan meenemen en dan kan het ook zomaar opeens wel weer wat voortgang vinden.
    Van toepassing op deze materie is wellicht: geloof ,hoop en liefde .
    Groet,
    Jan

    • Het probleem is, denk ik, dat de nieuwe zogenaamde progressievelingen het kind met het badwater hebben weggegoten. Zij bezitten niet zoiets als “een religieus bewustzijn”, want veel van de huidige politici, wetenschappers en leraars noemen zich openlijk atheïsten. Sommigen zullen dit eigenaardig vinden, omdat de meesten van hen mee hebben geprotesteerd tijdens de revolutie van mei ’68. In die zin was de alternatieve en spirituele revolutie van die jaren nog iets anders dan de revolutie van de studentenbeweging. Ook de hippies hebben in feite veel verwarring gezaaid, met hun nadruk of drugs en vrije liefde.

 9. Johannes, ik reageer nog even, omdat ik je wel populair gezegd een toffe gozer vind. Anyway alle beleefdheden vanaf nu terzijde wou ik het nog even hebben over fundamentalisme. In...
  Lees meer

  Johannes, ik reageer nog even, omdat ik je wel populair gezegd een toffe gozer vind. Anyway alle beleefdheden vanaf nu terzijde wou ik het nog even hebben over fundamentalisme. In noord frankrijk ken ik een stel mannen, vissers die al generaties lang hun ding doen, namelijk met een boot de zee op gaan en vissen en die jongens weten ook serieus dingen over de zee, ze lezen de zee en de wind enzo en gooien dus hun netten tamelijk gelukkig uit. Aan overvissen (teveel vangen) doen ze niet, want de capaciteit van hun bootje is beperkt.
  Maar toch is het geval dat de europese unie en alle wetgeving die in dat kielzog volgt er vrij duidelijk over, namelijk dat die gasten niet meer mogen vissen. en wat gebeurt er? natuurlijk gaan die vissers hevig in verzet en ze hebben niet alleen gelijk dat zij zouden moeten kunnen vissen, je kan niet zomaar mensens levensonderhoud afsnijden, maar ze hebben ook gelijk dat zij als het gaat om de duurzaamheidsregels van de eu eigenlijk het best gekwalificeerd zijn. Dus daar kan fundamentalisme ontstaan en dat is eigenlijk ook best wel terecht en begrijpelijk.

 10. /We kunnen ons afvragen of het digitale tijdperk met onze digitale ontmoetingen ons vrijwaren om op den duur nog werkelijk te ont-moeten van face to face, niet met de webcam,...
  Lees meer

  /We kunnen ons afvragen of het digitale tijdperk met onze digitale ontmoetingen ons vrijwaren om op den duur nog werkelijk te ont-moeten van face to face, niet met de webcam, maar in de alledaagse werkelijkheid?//

  Een inspirerend stuk weer Jan! Het bovenstaande baart mij ook zorgen…de cultuur van tientallen of veel meer zonder echte ontmoeting. Mijn ervaring met datingsites is dat je iemand pas echt leert kennen in de echte ontmoeting….dat is de ervaring van veel mensen…je denkt iemand te kennen, maar…..
  Ik vind het idee van verwantengroepjes een mooie, maar krijg je mensen nog weg bij de computer of tablet,
  krijg je ze nog de deur uit?
  Wat een prachtige en ontroerende uitvoering van de negende van Beethoven.
  Groet van Niels

  • hee niels, geweldig he dat internet, morgen kijken jij en ik de bakker of het meisje dat bij de groenteboer werkt in het gezicht. Dat is face to face contact, we zijn daar niet tegen, sterker nog ik ben er zeker van dat jij daar net als ik van geniet. maar toch is het wel leuk nu zo met jou en anderen wat te ouwehoeren, op internet. en mn beheersing van het engels is ook net goed genoeg om met mensen aan de andere kant van de globe dit soort contact te hebben. Ik vind het mooi. Of dat richting broederschap gaat weet ik nog niet, maar het is aangenaam

   • Hallo Pepijn……Het woord ouwehoeren zou ikzelf hier niet zo voor willen gebruiken, ik begeef mij ook niet op zoveel sites, maar face to face contact waardeer ik net als jij.
    Toch denk ik dat internet ook van betekenis is voor broederschap, omdat zoals jij dat doet ,toch een nieuw verschijnsel is om met iedereen op aarde in contact te kunnen komen.
    Het heeft ook te maken met welke intentie we de ander willen ont-moeten zoals Jan schrijft.

    • Akkoord Niels, internet is tof. Een woord als ouwehoeren gebruik ik graag omdat dat een beetje een lading van al te serieus en zwaar wegneemt, maar dat betekent ook voor mij niet dat het dan dus nergens over gaat en totaal oppervlakkig is enzo, nee gewoon fijne uitwisseling en af en toe kan dat ook echt wel de diepte ingaan en inderdaad een soort ontmoeten zijn, ookal is dat op afstand door een draadje

  • Jan
   Jan

   25 november 2014 om 09:23

   Dat is een terechte vraag Niels, dat is ook waar ik mij zorgen om maakt. Wat maakt een ont-moeting
   levend: is iemand in de ogen kunnen kijken, de lichaamstaal zien, de ontroering e.d.
   Digitaal bemerk ik wel dat er tot op zekere hoogte ont-moeting mogelijk is. Ik ervaar zelfs vriendschap tot de mensen waar ik mee correspondeer en die de moeite nemen om te reageren! Ik leer mensen ook beter kennen en waarderen ondanks kritiek of andere gedachten.
   Dating is zo beladen omdat men zo ongelooflijk veel verwachtingen heeft; wie kan en wil nu beantwoorden aan de torenhoge, onvrijmakende verwachting van een ander?
   Een echte vrije ont-moeting is er een zonder Verwachting, een ander willen ontmoeten vanuit leegte i.p.v. vol met eisen waar de ander aan moet voldoen om jou gelukkig te kunnen maken……….
   Bedankt Niels voor je reactie, ja indrukwekkend he al die mensen die zingen over broederschap.
   Groet,
   Jan.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »