De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

INDIAANS OPPERHOOFD SEALTH (SEATTLE)

Probeer even de tijd te nemen om het onderstaande te lezen. Het is zo toepasselijk voor onze tijd en maakt zoveel duidelijk waarom het fout gegaan is en dat de enige weg om het tij te keren een nieuw en open bewustzijn verlangt over de wereld ingebed in een kosmische eenheid.

De toespraak van opperhoofd Sealth nadat de blanken hem voor een ultimatum stelden: Verdere uitroeing van de Indiaanse stammen of akkoord gaan met de koop van al hun land en daarvoor in de plaats veilige reservaten . Het was dus buigen of barsten. Net als het Amerikaanse opperhoofd van nu die ook denkt dat hij landen kan kopen en het klimaatprobleem kan blijven ontkennen.

In onderstaande kun je lezen waarom het allemaal fout gegaan is en waarom de mensheid nu voor haar grootste uitdaging staat om nog te redden wat er overgebleven is van de natuur om nog grotere rampen te voorkomen, omdat de natuur terugslaat, niet uit wraak, maar uit machteloosheid omdat de natuur letterlijk en figuurlijk ontworteld is.
De populisten van deze tijd zijn erop uit om scheiding aan te brengen tussen de mensen onderling en tussen hen en de totale natuur: al het leven op aarde en de ons omringende geestelijke wereld. We zijn in werkelijkheid niet afgescheiden, we zijn verbonden.

De jongere generatie kan misschien het tij nog keren, maar dat wordt een heidens karwij omdat het vanaf de buitenkant maar beperkt is te repareren, het gaat namelijk om een omwenteling in het menselijk denken en handelen en dat heeft tijd nodig, veel tijd.
Ik spreek uit ervaring omdat mijn generatie 50 jaar geleden al zeer actief was op het gebied van milieu, nieuwe manier van landbouw, geen plastics, locale producten en tegen de globalisering. 50 jaar geleden dus al! Maar helaas frustreert  nu juist deze generatie de samenwerking tussen de mensen en de haar omringende natuur.

Zolang de mens dit niet begrijpt zal er weinig veranderen.  Het Goddelijk Woord laat zich niet vervangen door het licht van het duister. Pas als de hartenklop van al het leven op aarde dezelfde dimensie heeft, zal het mensenhart verlost worden van al haar taken. En kunnen we werkelijk van nieuwe broederschap spreken. 

Toespraak opperhoofd Sealth, kerstmis 1854. Uitgesproken ten overstaan van duizenden toehoorders, verwoordend wat de werkelijke essentie van de mensheid is of zou moeten zijn.
Henry Smith publiceerde de toespraak 33 jaar later voor het eerst in de Seattle Sunday Star. Het stadje Seattle is uit eerbied en respect vernoemd naar het grote opperhoofd. Wel wat verbasterd, omdat de uitspraak wat te moeilijk was.

Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen.
Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede.
Dat is zeer goed van hem omdat hij onze vriendschap niet nodig heeft.
Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, want we weten dat als wij ons land niet verkopen de blanke man met zijn geweren komt en het in bezit neemt.

Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen?Seattle14
Dat is voor ons moeilijk te bedenken.
Als wij de prikkeling van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons kopen?
Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen.
Zoals het opperhoofd Seattle zegt:
Het grote opperhoofd in Washington kan vast op ons rekenen, zoals onze blanke broeders kunnen rekenen op de terugkeer van de seizoenen.
Mijn woorden zijn als sterren.
Zij verdwijnen niet.

Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk.
Iedere spar, die glanst in de zon, elk zandstand, elke nevel in de donkere bossen, elke open plaats, elke zoemende bij is heilig in de gedachten en herinnering van mijn volk.

Het sap, dat in de boom opstijgt, draagt de herinnering van de rode man.
Een dode blanke man vergeet het land van zijn geboorte als hij zijn tocht naar de sterren begint.
Onze daden vergeten dit prachtige land nooit: het is de moeder van de rode man.

Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons.
De geurende bloemen zijn onze zusters, het rendier, het paard, de grote adelaars, onze broeders.
De schuimkoppen in de rivier, het sap van de weidebloemen, het zweet van de pony en van de man – het is allemaal van hetzelfde geslacht, ons geslacht.
Als dus het grote opperhoofd in Washington laat zeggen dat hij ons land wil kopen, vraagt hij wel veel van ons.

Het grote opperhoofd laat zeggen dat hij voor ons een plaats zal reserveren waar wij rustig zullen kunnen leven.
Hij zal onze vader zijn en wij zullen zijn kinderen zijn.

Maar kan dat wel?
God heeft uw volk lief.
Maar zijn rode kinderen heeft hij verlaten.
Hij zendt machines om de blanke man te helpen bij zijn werk en hij bouwt grote wigwams voor hem.
Hij maakt uw volk dag na dag sterker.
Weldra zult u het land overspoelen, zoals de rivier na een plotselinge regen zich door de kloof stort.
Maar mijn volk en ik zijn het aflopend getij.
Nee, wij zijn van een ander ras.
Onze kinderen spelen niet samen met die van u en onze mannen vertellen andere verhalen.
God begunstigt u en wij, wij zijn tot wezen geworden.images-4

Wij zullen uw aanbod ons land te kopen, dus overwegen.
Maar het zal niet gemakkelijk zijn.
Want dit is ons heilig.
Wij beleven vreugde aan deze bossen.
Ik weet het niet, maar onze wegen zijn anders dan de uwe.

Dit glinsterend water dat stroomt in beken en rivieren is niet zomaar water.
Het is het bloed van onze voorouders.
Als wij het land verkopen moet u bedenken dat het gewijde grond is en u moet uw kinderen leren dat het heilig is.

En dat elke vage weerspiegeling in het heldere water van het meer spreekt van gebeurtenissen uit het verleden van mijn volk.
Het murmelend water is de stem van mijn vaders vader.

De rivieren zijn onze broeders, zij lessen onze dorst.
De rivieren dragen onze kano’s en voeden onze kinderen.
Als wij ons land verkopen moet u bedenken en aan uw kinderen leren dat de rivieren onze broeders zijn. En ook úw broeders en dat u voortaan net zo vriendelijk moet zijn voor de rivieren als u voor uw broeders zou zijn.

De rode man heeft zich altijd teruggetrokken voor de oprukkende blanke, zoals de nevels in heuvels vlucht voor de zon in de morgen.
Maar de as van onze vaderen is heilig.images-3
Hun graven zijn gewijde grond.
Wij weten dat de blanke man onze manier niet begrijpt.
Voor hem is het ene stuk grond gelijk aan het andere.
Hij is een vreemde, die in de nacht komt en van het land neemt wat hij nodig heeft.

Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht als koopwaar,
die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope kralen.

Zijn honger zal de aarde kaal vreten en slechts een woestijn achterlaten.
Ik begrijp het niet.
Onze wegen zijn anders dan de uwe.
Het zien van uw steden doet pijn aan de ogen van de rode man.
Maar misschien komt het omdat de rode man maar een wilde is die niets kan begrijpen.
Er is geen plaats om uit te rusten in de steden van de blanke man.
Geen plaats waar je het openspringen van de knoppen in het voorjaar kunt horen of het geruis van de vliegende vogels.
Maar misschien komt het omdat ik een wilde ben en dom.
Het lawaai schijnt alleen maar bestemd om de oren pijn te doen.
En wat heeft het leven voor zin als een man niet meer de eenzame kreet van de nachtuil kan horen of het praten van de kikkers rond het meer in de avond?

Ik ben maar een oude man en dom.
De indiaan houdt van het zachte ruisen van de wind over het water, en de geur van de wind, gezuiverd door de middagregen of meedragend de geur van pijnbomen.

images-1De lucht is kostbaar voor de rode man, want alles deelt dezelfde lucht.Seattle14
De dieren, de bomen, de mensen, alles heeft deel aan dezelfde lucht.

De blanke heeft geen aandacht voor de lucht die hij inademt. Als een man die al vele dagen stervende is, zo is hij gevoelloos voor kwade dampen.

Maar als wij u ons land verkopen, dan moet u bedenken dat de lucht voor ons waardevol is, dat de lucht zijn adem meedeelt aan al het leven dat hen in stand houdt. De wind, die mijn grootvader zijn eerste ademtocht gaf, neemt ook zijn laatste zucht in ontvangst. En de wind moet ook onze kinderen de levensgeest geven.
En als wij u ons land verkopen, moet u het wel afgezonderd houden, gewijde grond waar ook de blanke man kan komen om de wind te proeven met de geur van weidebloemen.

Wij zullen dus uw aanbod ons land te kopen in overweging nemen. Als wij besluiten het aanbod aan te nemen wil ik éen voorwaarde stellen: de blanke man moet de dieren van dit land beschouwen als zijn broeders.

Ik ben maar een wilde en ik begrijp het niet. Ik zag duizenden rottende buffels op de prairie, achtergelaten door de blanke man die ze neerschoot vanuit een rijdende trein.

Ik ben maar een wilde, en ik kan niet begrijpen hoe het rokende ijzeren paard belangrijker kan zijn dan de buffel, die wij alleen maar doden om in leven te blijven.

Wat is de mens zonder dieren? Als alle dieren weg zijn, zal de mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren gebeurt spoedig met de mens. Alle dingen hangen samen.

Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde.

U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de aarde van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze ouders: dat de aarde onze moeder is.

Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde. Als een man op de grond spuwt, spuwt hij op zichzelf.
Dit weten wij: Alles hangt samen als het bloed dat een familie verbindt. Alles hangt met alles samen.

Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde.

De mens heeft het web van het leven niet gewoven. Hij is slechts éen draad ervan. Wat hij met het web doet doet hij met zichzelf. Nee, dag en nacht kunnen niet samengaan.

Onze doden leven voort in de stille wateren van de aarde. Zij keren terug als de naderende voetstappen van de komende lengte. Het is hun geest, die als een rimpeling van de wind over het water van de meren loopt.

Wij zullen overwegen waarom de blanke man het land wil kopen.
Wat wil de blanke man dan kopen, zal mijn volk vragen. Het is zo moeilijk te begrijpen voor ons.
Hoe kun je de lucht kopen of verkopen, de warmte van de aarde, de snelheid van de antiloop?
Hoe kunnen wij die dingen aan u verkopen en hoe kunt u dat kopen?
Is de aarde van u om ermee te doen naar goeddunken, alleen omdat de rode man een stuk papier tekent en het geeft aan de blanke man?

Als wij zelf de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van kopen? Kunt u een buffel terugkopen, als de laatste al gedood is ?
Maar wij zullen uw aanbod overwegen, want we weten dat als we niet verkopen, de blanke man met zijn geweren komt en ons het land met geweld ontneemt.
Maar wij zijn slechts primitieven en de blanke man, no nog menend dat hij sterk is, denkt dat hij een god is, die de gehele aarde bezit.
Hoe kan de mens zijn moeder bezitten?

Maar uw aanbod ons land te kopen, zullen wij overwegen. Dag en nacht kunnen niet samen leven.
Wij zullen uw aanbod overwegen om ons terug te trekken in het reservaat dat u voor mijn volk hebt bestemd.
Wij zullen dan in afzondering leven, en in vrede.
Het maakt niet veel uit waar wij de rest van onze dagen doorbrengen.
Onze kinderen hebben hun vaders gezien, verslagen in de nederlaag.
Onze krijgers hebben de schande gekend en na de nederlaag zijn hun dagen leeg geworden;
Zij vergiftigen hun lichaam met zoet voedsel en sterke drank.
Het maakt niet veel uit waar wij de rest van onze dagen doorbrengen.

Nog een paar uur, nog een paar winters en geen enkel kind van de grote stammen die eens op de aarde hebben geleefd of die nu in kleine troepen door de bossen zwerven, zal meer over zijn om te treuren aan de graven van een volk, eens even machtig als uw volk.

Maar waarom zou ik treuren over de ondergang van mijn volk? Stammen bestaan uit mensen. Meer niet.
Mensen komen, mensen gaan, als de golven van de zee.

En zelfs de blanke man, wiens god hem als een vriend behandelt, kan niet ontkomen aan ons aller lot.
Maar misschien zullen we uiteindelijk allemaal broeders zijn. We zullen zien.
Een ding weten we en de blanke man zal het eens ontdekken – onze god en uw god is dezelfde.
U kunt nu wel denken dat u hem bezit, zoals u ons land wil bezitten, maar dat kunt u niet.
Hij is de god van alle mensen en zijn hart klopt evenzeer voor de rode als voor de blanke man.
Deze aarde is hem lief en beschadigen van de aarde, betekent zijn schepper beledigen.

Ook de blanke man zal ten ondergaan, misschien nog eerder dan al de andere stammen.
Bevuil uw legerstee en u zult bezwijken aan uw eigen vuil.

Maar in uw ondergang zult u vurig branden, aangestoken door de macht van de god, die u naar dit land heeft gebracht en u de heerschappij heeft gegeven over dit land en over de rode man.
Dat noodlottig einde is voor ons een mysterie, want wij begrijpen niet waarom de buffels zijn afgeslacht, de wilde paarden zijn getemd, waarom de verste hoeken van het woud stinken naar de lucht van vele mannen en het rijpe koren op de heuvels overdekt is met praatdraden.

Waar is het struikgewas? Verdwenen! Waar is de adelaar ? Verdwenen!
Wat betekent het, afscheid te nemen van de snelle pony en de jacht?
Het einde van het leven en het begin van de ondergang.

God gaf u heerschappij over de dieren, de bossen en met een bijzondere bedoeling ook over de rode man.
Maar dat lot is een mysterie voor de rode man.
Wij zouden misschien kunnen begrijpen als we wisten waar de blanke man van droomt.
Van welke hoop en verwachting hij zijn kinderen vertelt in de lange winteravonden.
Welke visioenen hij graveert in hun harten, zodat zij verlangend uitzien naar de dag van morgen.

Maar wij zijn wilden. De dromen van de blanke man zijn ons verborgen.
En omdat ze verborgen zijn, zullen wij onze eigen weg gaan.

Want boven alles eerbiedigen wij het recht van elke man, te leven zoals hij wil, hoe ook verschillend van het leven van zijn broeder. Wij hebben weinig gemeen.

Wij overwegen uw aanbod ons land te kopen. Als wij instemmen, zal dat zijn om het reservaat veilig te stellen dat u ons hebt beloofd. Daar zullen wij misschien onze weinige dagen nog doorbrengen, zoals wij dat willen.

Als de laatste rode man zal zijn verdwenen van deze aarde, en als de herinnering aan hem nog slechts een schaduw is van een volk boven de prairie, dan zullen nog deze stranden en deze bossen bewoond worden door de geesten van mijn volk.

Want zij hebben dit land lief, zoals de nieuwgeborene zijn moeders hartklop lief heeft.

Een dingen weten wij: onze god is dezelfde als de uwe. Deze aarde is hem dierbaar.
En ook de blanke man kan niet ontkomen aan ons aller lot.

Misschien zullen wij tenslotte toch broeders zijn. Eens zullen we het zien.

//Dwamish een kleine indianenstam in de buurt van Seattle (staat Washington)
die naar het opperhoofd van de Dwamish  is genoemd….Seattle.
Franklin Pierce was de president van Amerika 1853-1857.//

(Totaal aantal bezoeken: 3.112, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(8 Reacties)

 1. Al 30 jaar heb ik ’n indiaans gebed in mijn hoofd, wat me steunt in de reis, de lange reis…. en het gevecht met mijzelf. Ik zou ’n hele tekst...
  Lees meer

  Al 30 jaar heb ik ’n indiaans gebed in mijn hoofd, wat me steunt in de reis, de lange reis…. en het gevecht met mijzelf.
  Ik zou ’n hele tekst kunnen schrijven, maar alles is al geschreven en gezegd. Door vele wijze mensen. Denk aan bijvoorbeeld Jezus, Boeddha enz, enz.
  Dus……. Alles is al aanwezig! Het kunnen en willen zien.
  Het ervaren van de (schijnbare?) werkelijkheid brengt me iedere dag in verwarring en stemt me triest.
  Ik heb de toespraak ooit gehoord en gezocht, maar nooit gevonden.
  Dankje!!!

  En bij deze deel ik het gebed met de lezers, en uit dank voor de tekst:

  O, grote geest,wiens stem ik hoor in de winden,
  en wiens adem de wereld geeft.
  Hoor mij, ik verschijn voor U als één van uw vele kinderen.
  Ik ben klein en zwak, ik heb Uw kracht en wijsheid nodig.
  Laat mij in schoonheid wandelen en laat mijn handen,
  de dingen die U heeft gemaakt, respecteren.
  Scherp mijn oren om Uw stem te horen.
  Geef mij de wijsheid, opdat ik de dingen leer kennen die U mijn volk leerde,
  de lessen verborgen in iedere rots, en elk blad.

  Ik zoek kracht, maar niet om sterker te zijn dan mijn broeder of zuster,
  maar om mijn grootste vijand te bestrijden, mijzelf.
  Laat mij steeds gereed zijn om tot U te komen met reine handen en
  open blik. Opdat, wanneer mijn leven zal verdwijnen als de ondergaande zon,
  mijn geest zonder schaamte tot U mag komen.

  (Indiaans gebed, dus niet van mezelf en heb zelf zuster toegevoegd).

 2. Onder het lezen van deze enorme wijsheid, liepen de tranen over mijn wangen. De dwaling tussen zgn beschaving en natuurlijke wijsheid is duidelijk.
  Lees meer

  Onder het lezen van deze enorme wijsheid, liepen de tranen over mijn wangen. De dwaling tussen zgn beschaving en natuurlijke wijsheid is duidelijk.

 3. A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you...
  Lees meer

  A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Fantastic job! ckeddddegabb

 4. walter hebing

  20 januari 2015 om 01:56

  Hallo Atuatis. Ik ben blij dat je ontroert bent door deze toespraak, ik ben het nog steeds en vraag me af of democratie wel echt bestaan heeft? Ik vind deze...
  Lees meer

  Hallo Atuatis.
  Ik ben blij dat je ontroert bent door deze toespraak, ik ben het nog steeds en vraag me af of democratie wel echt bestaan heeft? Ik vind deze woorden van het opperhoofd heel belangrijk: “Wij zouden misschien kunnen begrijpen als we wisten waar de blanke man van droomt. Van welke hoop en verwachting hij zijn kinderen vertelt in de lange winteravonden. Welke visioenen hij graveert in hun harten, zodat zij verlangend uitzien naar de dag van morgen.”
  De sprookjes die we onze kinderen vertellen gaan bijna altijd over de Koning, koningin, prins en Princes. Of over het donkere bos en wat er allemaal wel niet huist. Doch het bos schenkt ons, onze lucht en dat gaan we nu pas beseffen, veel waarvan we als westerlingen dromen, zullen moeten opgeven om baarmoeder aarde haar ware vruchten te laten ontwaren.
  Ik heb gisteren op Leonie,s pagina iets van Nicolay Berdjajev geplakt, die al in zijn tijd(tachtig jaar geleden) over vervalskapitalisme sprak, op dit moment een hot item in de politiek. Echter zowat elk land doet er aan mee.
  Echter ware broederschap kan pas vrucht dragen als elk kind waar ook ter wereld geboren, ontvangen wordt als een koning, niet in letterlijke zin, maar zoals Jezus! In een stal met dieren geboren en Herders hem begroeten en de drie koningen voor hem bogen.
  Wat je voor de minste van Gods scheppingen gedaan hebt, hebt ge voor mij gedaan, aldus Jezus. We hebben dus nog een weg te gaan!
  Bedankt voor je reactie en hoop op verdere verdieping van dit thema!
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing

 5. Ontroerend mooi, deze toespraak herinnert ons op een ontroerende manier aan de essentie. Dit lezende, wordt duidelijk hoe de Westerse beschaving ons heeft vervreemd van onze oorspronkelijke natuurlijke manier van...
  Lees meer

  Ontroerend mooi, deze toespraak herinnert ons op een ontroerende manier aan de essentie. Dit lezende, wordt duidelijk hoe de Westerse beschaving ons heeft vervreemd van onze oorspronkelijke natuurlijke manier van leven.
  Nou ja, niet alleen de Westerse natuurlijk…. Soms is het net of “wij” westerlingen onszelf de schuld willen geven van alles dat fout en slecht is in de wereld en dat is toch ook niet helemaal een juiste voorstelling van zaken….
  Beschaving is natuurlijk sowieso erg betrekkelijk, of die nou Westers, Chinees, Indiaas is, om er maar een paar te noemen. De mens die in harmonie met de natuur leeft, heeft waarschijnlijk meer innerlijke beschaving. Maar hoe meer uitvindingen de mens doet, hoe meer hij die natuur naar de hand gaat zetten. De inheemse Amerikanen werden natuurlijk plap, zo in een cultuur gedonderd die technologisch veel verder was. Maar ik heb gehoord dat ze, voordat de Europeanen kwamen ook al vaak de Inheemsen van Zuid-Amerika hebben moeten terugdringen, die ook al stedelijke beschavingen hadden met alle machtsstructuren over elkaar en de natuur, die daarbij horen. Het is een onontkoombare ontwikkeling, denk ik, of misschien is in-wikkeling een beter woord. Hier in Europa is het net zo gegaan. De Romeinen, op hun beurt beïnvloed door de Grieken, hebben de oorspronkelijke cultuur van onze voorouders verpletterd onder het mom van het brengen van voorspoed en vrede en gerechtigheid.
  Grappig detail is dat Seatl spreekt over de wilde paarden en pony’s, die allemaal getemd zijn door de Blanken, terwijl die daar toch echt gebracht zijn door de Europeanen, paarden kwamen helemaal niet voor in Amerika.

  Hoe dan ook, echt prachtig en diep ontroerend vind ik hoe hij hun vanzelfsprekende ervaring van verbondenheid met de natuur en elkaar en hun voorouders beschrijft….. Vooral dat stukje over de lucht…. de zelfde lucht die de voorouders hebben geademd, de dieren en de planten en de bomen ademen, etc, zo zijn wij, en alles dat leeft, en ooit geleefd heeft letterlijk van seconde tot seconde met elkaar verbonden, of we dat nou bewust doen of niet… dit te mogen beseffen…. zucht 🙂

 6. Reactie: Hallo Jan Allereerst bedankt dat je de toespraak van het indianen opperhoofd een ereplaats op je site hebt gegeven, in deze toespraak geeft het opperhoofd ook enkele tips tov....
  Lees meer

  Reactie: Hallo Jan
  Allereerst bedankt dat je de toespraak van het indianen opperhoofd een ereplaats op je site hebt gegeven, in deze toespraak geeft het opperhoofd ook enkele tips tov. kinderen. Onder andere: Leer ze zuinig te zijn op moeder aarde. Het is de voedingsbodem van ieders bewustzijn.
  Ook heel typerend vind ik zijn uitspraak: “Er is geen plaats om uit te rusten in de steden van de blanke man”. Het zou de uitspraak van Jezus kunnen zijn, namelijk: De vossen hebben hun holen, en de vogels hun nesten, maar de zoon van de mens heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen en te rusten.

  Mij noemen ze weleens de bosjesman omdat ik zowat heel het bos en de duinen in mijn geboorteplaats kende en nog ken, ik voel met het indianenopperhoofd mee en heb ervaren dat onze kinderen in een heel andere omgeving opgegroeid zijn. In het bos moesten ze op de paden wandelen, in het dorp wijken voor auto’s, enz. enz.
  Ze mochten alleen kijken via schermen naar de natuur, via het scherm van een boswachter, door het vensterglas van een auto, ’n tv en nu via een computerscherm. Het tij keert weliswaar, natuurbehoud nodigt kinderen weer uit om zich ook buiten de wandelpaden te begeven, maar het kwaad is al geschied.
  De spontane nieuwsgierigheid van kinderen voor de natuur is verbroken.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »