De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Tweelingzielen en Zielsverwanten Deel 2

images-11Relatie, Christusbewustzijn en Kosmisch huwelijk

Man en vrouw die samen met kinderen een gezin vormen zou je in de volmaakte vorm een eenheid kunnen noemen. Dan is er ook nog de familie waar zo’n gezin deel van uitmaakt; een soort veilige enclave in een onveilige wereld. Van oudsher waren familiebanden alles bepalend voor het aardeleven van de mensen. Families hadden hun eigen gedragscode en bewaakten hun grenzen zorgvuldig. Adellijke geslachten waren er lang op gericht om koste wat kost het familiebezit veilig te stellen en in stand te houden. Er werd zelfs binnen de bloedbanden getrouwd, met alle degeneratie tot gevolg. De mannelijke lijn was van levensbelang omdat die het geslacht in naam en bezit kon voortzetten. De vrouwelijke lijn was daar natuurlijk geheel aan ondergeschikt omdat zij uitgehuwelijkt moest worden, dat slechts ten koste ging van het familiebezit. In veel landen worden tot op de dag van vandaag nog familievetes uitgevochten. Wat te denken van bloedwraak als iemand in de familie iets is aangedaan. Nog steeds bepaalt de oudste zoon, naast de vader, wat goed of niet goed is voor de vrouwen en de jongere kinderen. Nog steeds worden meisjes uitgehuwelijkt binnen de familiebanden. De verbeten strijd in de Islam tussen het Soennisme en Sjiisme is eigenlijk een oude familievete, die tot op heden, in al zijn wreedheid, wordt uitgevochten. De clan en stamoudsten zijn nog steeds machtige figuren die je maar beter tot vriend kunt houden. Dictators omgeven zich het liefst met familieleden omdat ze denken daar op te kunnen vertrouwen. Je zou kunnen zeggen dat mensen de neiging hebben om zich te verschansen achter dikke muren, om zich, omgeven door trouwe familieleden, te wapenen tegen de onbetrouwbare buitenwereld. In de mensheidsontwikkeling, die de bedoeling heeft de mens vrij en onafhankelijk te maken, zie je dat oude instituten en oude volkeren op den duur steeds weer verdwijnen, omdat hun functie in die ontwikkeling als het ware opgeheven is. Blijkbaar heeft het een geestelijke bedoeling dat de mensheid op den duur vrijkomt van stam en familieverbanden. Aan de ene kant is het een enorm verlies aan wijsheid dat ten gronde gaat, aan de andere kant is het goed, omdat anders de geestelijke groei van het mensenras zou stoppen. Je kunt er overigens van uitgaan dat die wijsheid behouden blijft en in de Akashakroniek is opgeslagen.( Een dimensie waar alles is en behouden blijft, waar alle inspiratie vandaan komt)

De katholieke kerk, in de persoon van de pastoor, gebruikte het huwelijk om veel, het liefst heel veel zieltjes te winnen. Ze stimuleerden de toch al vaak armoedige arbeidersbevolking om veel kinderen te produceren. Ook een man als Erdogan in Turkije maakt gebruik van deze oeroude tactiek om zijn machtsbasis te versterken. Voorbehoedsmiddelen waren vanzelfsprekend verboden, zelfs nu nog wordt het door het Vaticaan geproclameerd, ondanks aids en andere overdraagbare ziekten. Gelukkig hebben we nu een andere Paus die praat over de globalisering van de  onverschilligheid en de moed heeft om de misstanden in de kerk van Petrus echt aan te pakken en die het kind bij de naam durft te noemen: ‘Spirituele Alzheimer, mentale verstening en existentiële schizofrenie.’ Paus FrancisUnknown-3cus pakte zijn Romeinse hofhouding ongenadig hard aan in zijn kersttoespraak. ‘Hypocriete kardinalen’ gaan volgens de kerkvorst zo op in hun bureaucratische taken dat ze contact met de werkelijkheid verliezen. En daarmee was Franciscus nog niet klaar; want vervolgens somde hij een lijst van de vijftien meest voorkomende ziekten in Vaticaanstad op. Zolang die kerk echter nog blijft beweren dat we alleen via dat instituut tot de geest kunnen komen is en blijft het een achterhaald instituut dat niet meer past in deze tijd. Niet degene die zegt dat hij iets kan ontvangen van een leraar, priester of dominee, maar degene die voelt dat rechtstreeks uit de geestelijke wereld impulsen opklinken in de ziel, die zich uiten in creativiteit, kracht en een oersterk zelf-vertrouwen, die is door de Christusimpuls gegrepen. Deze innerlijke ervaring zal steeds sterker worden, en zich meer en meer gaan manifesteren, tegen de stroom in.
Het  Christusbewustzijn uit zich bij iedere mensenziel in de vorm van het geweten. Zonder enige officiële regels, statuten, protocollen en kerken kan iedere ziel op aarde weten dat mededogen, liefde en respect voor alle levensvormen de kern van een gezonde samenleving vormen, maar ook dat (ver)oordelen, agressie, overconsumptie en nationalisme nooit de wereld tot bloei en succes zullen brengen. Het K20141230_111600osmische Christusbewustzijn is in feite de onbeschreven wet van het hart. Hoe sterker onze verbinding met het hart is, de Goddelijke vonk in onszelf, hoe duidelijker de innerlijke stem van het geweten in de geest gaat klinken. Het hier bedoelde Christusbewustzijn staat dus los van enige vorm van georganiseerde religie en is er altijd al geweest, zelfs ver voordat het Christuslicht in een mens incarneerde.
Steeds meer mensen zullen dat licht ook werkelijk gaan zien; zoals ik in een eerder artikel schreef over een soortgelijke ervaring tijdens de meditatie: dat ik angstig in een hoek van de kamer wegkroop omdat ik het nog niet verdragen kon; het Licht laat niets ongezien. Mensen met een bijna dood ervaring vertellen ook vaak over hun ontmoeting met een gestalte van Licht. Tijdens de meditatie op het voorhoofdchakra kan de innerlijke zon zomaar opeens verschijnen. De zon staat symbool voor dit Licht dat iedere dag weer verschijnt om het duister te verdrijven.

In de zestiger jaren schudde het instituut dat huwelijk heet, op al haar grondvesten. Homo’s en lesbiennes gingen samenwonen en ook ‘het gewone volk’ ging hokken, zoals dat toen genoemd werd. De vrije liefde tierde welig omdat de voorbehoedsmiddelen binnen ieders handbereik waren gekomen. De babyboom van net na de tweede wereldoorlog, die uit grote gezinnen kwamen en hun ouders hadden zien sloven, vonden twee kinderen wel genoeg. Er werd ook geëxperimenteerd met nieuwe leefvormen waar meerdere mensen onder één dak samenleefden en waar mannen en vrouwen vrij inwisselbaar waren. De kinderen werden met elkaar opgevoed of aan hun lot overgelaten. Die zogenaamde communes hebben heel wat jonge mensen met enorme, latere problemen opgezadeld. Een kind heeft, hoe dan ook, tot ongeveer zijn zestiende jaar een veilige omgeving nodig. Toch heeft het monogame huwelijk ook wel iets absurds; dat je voor een leven lang vastgelegd wordt aan één man of vrouw en ondertussen te midden van talloze mooie mensen leeft. Alsof jouw liefde hooguit voldoende is om één ander daarvan te laten profiteren. Dit heeft bij mij aimages-7ltijd veel verzet opgeroepen omdat ik nogal makkelijk verliefd kon worden. Daarom was ik voorstander van een soort open huwelijk: je blijft bij elkaar, maar mag buiten de huwelijksband andere relaties onderhouden zolang het maar in alle openheid gebeurt. Door ervaring wijzer geworden, kan ik nu zeggen dat we daar in het algemeen gezien, nog niet aan toe zijn. Jaloezie is nog een factor waar we niet omheen kunnen, die diep in de mens geworteld is en zijn basis heeft in angst, angst om alleen te staan, buitengesloten te worden, bezitsdrang, verlatingsangst, etc. etc. De Eskimo’s hadden daar niet zo’n last van en als de gastvrijheid dat betaamde mocht je ook gebruik maken van hun vrouw. Wat zijn wij dan toch kleinzielig ten overstaan van deze gastvrijheid. -:) Zo waren er ook kunstenaars, meestal mannen, die met meerdere vrouwen samenwoonden en waar het er redelijk harmonieus aan toe kon gaan.  De tijd van de vrouwen echter, is aanstaande en maak dan je borst maar nat!
In feite zijn het de vrouwen die de man bij de ziel brengen, zij staan veel dichter bij de geest dan de dieper geïncarneerde man. De trouwste bezoekers en lezers van deze site zijn bijvoorbeeld vrouwen, en zij maken 75% uit van het totaal aantal lezers/deelnemers, ik bedoel maar!

Toch meen ik dat naar de toekomst toe, als de mens in een hoger stadium is aangekomen, het huwelijk in zijn huidige vorm niet zal overleven. Wat we nu ook steeds meer zien is: dat mensen relaties onderhouden, maar niet gaan samenwonen, ze willen de verworven zelfstandigheid niet meer inleveren. Ook zal naar de toekomst het bewustzijn groeien over de begrippen ziels en geestverwanten, die steeds meer begrepen zullen gaan worden. Zich bewust worden dat je naast de relatie die zich meer op ziel en astraal niveau afspeelt, ook relaties kunt hebben met geestverwanten die weer een andere behoefte en opdracht vervullen. Dan zal er eindelijk vrijheid, die gelijk opgaat met verantwoordelijkheid, kunnen ontstaan in de relatiesfeer. Dan zal de scheidingsdrang ook veel minder kunnen worden, omdat de kluisterende band van een huwelijk zal veranderen in vrijheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid in de geest en verantwoordelijkheid naar de aardse omgeving. Het zal echter nog wel even duren, omdat er nog veel werk te verzetten is, maar aan veranderingen gaan altijd experimenten vooraf waaraan je de toekomst zou kunnen aflezen.
Als karma en reïncarnatie realiteiten in je leven worden, dan kan het gebeuren dat je in dit leven ontmoetingen hebt, terwijl je al een partner hebt gevonden, dat die (karmische) ontmoetingen met partners uit vorige incarnaties zijn. De herkenning treedt dan onmiddelijk op (soms wederzijds) maar je kunt niet zo leven als destijds, ondanks de vertrouwdheid. De broederschap van de toekomst zal hier steeds meer mee van doen krijgen. Een grote familie maar dan niets meer met bloedverwandschap te maken hebbende. het is duidelijk dat we daar nu al een verhouding toe moeten zoeken. We oefenen reeds voor de toekomst!

Een belangrijke vraag die we ons zouden kunnen stellen is: of het ontmoeten van iemand een kwestie van toeval of voorbestemming is? Als het toeval is en je even zo goed voor een ander had kunnen kiezen, ja dan is het huwelijk en trouw tot aan de dood in ieder geval op zijn zachts gezegd absurd te noemen. Je leeft maar één keer en dan kies je vrijwillig om je vast te leggen aan één mens uit duizenden of sterker uitgedrukt: één uit miljarden. Voorbestemming is iets geheel anders, omdat je maar één leven met iemand deelt uit vele andere levens. Daarbij komt dat je afgesproken hebt om elkaar in dit leven te ondersteunen en te helpen in de wederzijdse ontwikkeling. Je weet dan ook dat het maar één leventje is en dat is vanuit geestelijk oogpunt gezien dus maar even. Wat ook van belang is dat we bepaalde zielen, door dat samenzijn, de gelegenheid geven om naar de aarde te komen. Verder heeft het ook met karma te maken, en het Christuslicht wordt ook wel beschreven als de Heer van karma: een liefdevol wezen dat de mensheid leidt door de aarde en daarvoor de juiste mogelijkheden aanreikt om door de ervaring inzicht te verwerven, om uiteindelijk tot een vrije verbinding met de geest te komen.

Karma klinkt als een soort straf: wat je zaait zal je oogsten!  Je zou het woord karma ook kunnen vervangen door het woord…Kans.
De kans om je fouten weer goed te maken en om te vormen, zonder karma zou de voortgang van onze ontwikkeling tot een hoger bewustzijnsniveau onmogelijk zijn, we zouden gevangen blijven in een neerwaardse spiraal.
Als alles zijn geestelijke tegenhanger heeft dan geldt dat ook voor het begrip scheiding. We weten dat we van oorsprong uit de eenheid komen, er was geen dualiteit en dus ook geen man en vrouw. Die zijn later ontstaan toen het denken en daaraan verwant het onderscheidingsvermogen hun opwachting maakten. In de lemurische tijd was er de scheiding der geslachten. Deze scheiding zou zinvol geweest zijn voor de ontwikkeling van het “kennen” Adam bekende Eva. De heelheid van de androgyne mens werd de tweeheid der geslachten. Goethe spreekt over das ewig weibliche zieht mich hinan. Het eeuwig vrouwelijke trekt me aan. Ik kan me voorstellen dat deze splitsing in geslachten ook het streven naar het tegendeel weer oproept, de vereniging der geslachten in de toekomst en dat we daar nu al naar op zoek zijn. Het kan zo zijn dat deze scheiding ook voor ieder mens afzonderlijk zou gelden, dat zou dan onze tweelingziel kunnen zijn. We kunnen de eenheid dan weer beleven als we deze gevonden hebben. Of er in ieder geval voortdurend naar streven.

Het lijkt erop dat in onze tijd de ontwikkeling in een stroomversnelling is geraakt en dat we daardoor in één leven meerdere karma’s tot een oplossing kunnen brengen. Dat zou naast een gebrek aan offervaardigheid en op jezelf gericht zijn een reden kunnen zijn van de explosieve groei van de scheidingen. Dat er geen heel leven meer nodig is om tot een oplossing te komen van een gemeenschappelijk karma.

images-3Buiten dit alles blijft staan, dat we verantwoordelijk zijn en blijven voor de kinderen die wij hebben uitgenodigd om naar de aarde te komen. Er lopen steeds meer mensen rond die zo getraumatiseerd zijn door hun onverantwoordelijke en vaak egoïstische ouders, dat ze de rest van hun leven alleen nog maar bezig zijn met de verwerking. Het is niet zomaar dat mensen die de 60 jaar al ruimschoots zijn gepasseerd nog steeds zitten te klagen over hun ouders. Het probleem in deze is natuurlijk ook dat kinderen geconfronteerd worden met onvolmaakte ouders die zelf ook nog aan het leren zijn en ervaringen niet uit de weg kunnen gaan. Gemeenschappelijk karma?

We hebben bij elkaar wat te leren, we worden ook meestal verliefd op iets in de ander wat we zelf ontberen, we spiegelen elkaar en zijn elkaars les. We zien vaak als mensen gaan scheiden dat ze later met een bijna precies hetzelfde type komen aanzetten, waaraan je kunt aflezen dat ze hun les nog niet geleerd hebben en beter hadden kunnen blijven waar ze waren! Binnen de kortste keren, als het nieuwtje eraf is, worden ze weer geconfronteerd met dezelfde problemen. Je kunt je lot (les) niet ontlopen, al zoek je vijf keer een leukere partner.

Zoals reeds beschreven zijn mensen vaak wanhopig op zoek naar een zielsverwant of tweelingziel. Op een bepaald niveau van ontwikkeling worden we ons bewust dat we deel uit maken van een bepaalde zielengroep die een gelijksoortige ontwikkeling willen gaan en al lang elkaars helpers zijn. Het probleem is echter dat we veelal niet in de gaten hebben dat zo’n ziel nu juist al met ons optrekt en vlak bij ons staat. Waarom zien we dat niet? Omdat we denken dat zo’n ziel precies hetzelfde is als wij. We houden zoveel van onszelf dat we niet iemand zoeken die ons wat te leren heeft, maar iemand die precies hetzelfde denkt, voelt, leeft, etc.,…een tweelingziel het liefst.
Eenheid en samensmelten zijn begrippen waar mensen mee bezig zijn en maar al te vaak vertalen in aardse begrippen en het proberen te verkopen in een mooie verpakking en noemen het dan tantrische seks, dat zijn oorsprong heeft in het verre verleden toen het nog een onderdeel was van een heilige inwijding.
In de seksualiteit menen we het soms heel even aan te raken, omdat we voor een moment verlost zijn van ons malende denken, dat op zich voelt al als een ware bevrijding. Eens kreeg ik een inzichtgevend beeld over ditUnknown-4 verschijnsel:
//Er staat iets heel bijzonders en verhevens te gebeuren en ik ben daarvoor uitgenodigd in een mooie kerk met ronde vormen, als een soort baarmoeder. (Het interieur van de kerk in Noorbeek Z/Limb. deed mij eraan denken, een soort  déjà vu.) Er is een serene sfeer en de prachtige gebrandschilderde ramen breken het licht dat uiteenvalt in wonderlijk kleuren. Vol verwachting kijk ik rond en zie op een altaar twee ringen liggen. Dan verschijnt de vrouw die ik al eeuwig bewonder. Zij schrijdt naar mij toe en ik omarm haar heftig en voel de energieën  stromen. Vervolgens probeer ik haar te strelen, maar zij geeft duidelijk aan dat het niet de bedoeling is en zegt: “daarvoor kom ik niet………”. Vervolgens verlaat zij de kerk zonder nog een keer om te kijken, mij met een verschrikkelijk gevoel van spijt achterlatend, in de wetenschap het niet begrepen te hebben.//

Alles op aarde heeft zijn geestelijke tegenhanger en dus heeft het aardse huwelijk ook een geestelijke betekenis en bedoeling. We mogen hier oefenen en leren om eens op een ander niveau verbonden te worden. Zoek eerst het koninkrijk Gods en de rest zal u gegeven worden: daarmee wordt bedoeld dat we niet het idee moeten hebben dat we in staat zijn onszelf te vervolmaken met uiterlijke of innerlijke regels die ons gesteld worden of die we onszelf opleggen. Veelal zijn die tot mislukken gedoemd en roepen alleen maar heel veel frustratie op. Individueel Christusbewustzijn betekent niet het vervolmaken of vergoddelijken van het menselijke, het ego werkt aan het ego, maar bovenal de erkenning van het Goddelijke in onszelf. Als we dat bewustzijn verder ontwikkelen volgt de rest vanzelf, dat is de belofte die daar bijhoort. Het gaat vooral om een innerlijke concentratie op dat Goddelijke principe in onszelf i.p.v. ons alsmaar en voortdurend te verliezen in de buitenwereld, alleen daardoor al vindt er een innerlijke reiniging plaats.
De nonnen zagen en zien zichzelf als de bruiden van Christus, en na lange tijd ben ik er achtergekomen dat dat eigenlijke een prachtige gedachte is en ook waar, vanuit geestelijk perspeimages-9ctief gezien dan. We kunnen de aardse liefde niet omzeilen door een opgelegd celibaat, maar alleen door ervaring en voortschrijdend inzicht. Onze ziel is het vrouwelijke principe en de Christus het mannelijke. Als oeroud symbool, al ver voor onze Christelijke jaartelling, staat de vijfpuntige ster voor de ziel. Vijf stadia van ontwikkeling voor de wedergeboren ziel, gesymboliseerd door een vijfpuntige ster (pentagram) met de punt omhoog. De Rozenkruisers o.a. onderscheiden vijf stadia op het bevrijdende pad: inzicht, heilbegeren, zelfovergave, nieuwe levenshouding en vervulling. Heilbegeren betekent: dat men totaal beheerst wordt door een hogere begeerte, verlangen naar heling van de ziel.
Uiteindelijk zal de ziel zich dan weer verbinden, vol bewustzijn, met de Christus:
Het Kosmische Huwelijk.
IK BEN

Dit is een vervolg op: Tweelingzielen en Zielsverwanten  Deel 1

Wordt vervolgd!          Tweelingzielen en zielsverwanten    Deel 3
De illusie van de tweelingziel

*Ook geplaatst in de VERWANTEN PAGINA Facebook

**Als je hier onder, wil abonneren op nieuwe publicaties, wees welkom!

(Totaal aantal bezoeken: 2.134, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(21 Reacties)

 1. walter hebing

  12 januari 2015 om 01:08

  Hallo Jan Allereerst bedankt dat je de toespraak van het indianen opperhoofd een ereplaats op je site hebt gegeven, in deze toespraak geeft het opperhoofd ook enkele tips tov. kinderen....
  Lees meer

  Hallo Jan
  Allereerst bedankt dat je de toespraak van het indianen opperhoofd een ereplaats op je site hebt gegeven, in deze toespraak geeft het opperhoofd ook enkele tips tov. kinderen. Onder andere: Leer ze zuinig te zijn op moeder aarde. Het is de voedingsbodem van ieders bewustzijn.
  Ook heel typerend vind ik zijn uitspraak: “Er is geen plaats om uit te rusten in de steden van de blanke man”. Het zou de uitspraak van Jezus kunnen zijn, namelijk: De vossen hebben hun holen, en de vogels hun nesten, maar de zoon van de mens heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen en te rusten.
  Dan de waarde die ik geef aan kinderen, waar ook ter wereld geboren.
  En Jezus zei:
  Adam kwam voort uit een grote kracht en een grote rijkdom,
  maar hij werd jou onwaardig. Want was hij jou waardig geweest,
  hij zou de dood niet hebben gesmaakt.
  In wezen komt elk kind voort uit een grote kracht en rijkdom, alleen we erkennen
  het kind niet als dusdanig.

  We zien de pasgeborenen wel en weten dat het hulpbehoevend is, wat lichaam betreft, maar in wezen behoren zijn geest ongemoeid te laten.
  Jezus zei het aldus:
  De mensen kennen de beelden wel, maar het licht dat in hen is,
  blijft verborgen in het beeld van het licht van de vader.
  Hij zal ontsloten worden, maar zijn beeld zal opgaan in zijn licht.
  Mij noemen ze weleens de bosjesman omdat ik zowat heel het bos en de duinen in mijn geboorteplaats kende en nog ken, ik voel met het indianenopperhoofd mee en heb ervaren dat onze kinderen in een heel andere omgeving opgegroeid zijn. In het bos moesten ze op de paden wandelen, in het dorp wijken voor auto’s, enz. enz.
  Ze mochten alleen kijken via schermen naar de natuur, via het scherm van een boswachter, door het vensterglas van een auto, ’n tv en nu via een computerscherm. Het tij keert weliswaar, natuurbehoud nodigt kinderen weer uit om zich ook buiten de wandelpaden te begeven, maar het kwaad is al geschied.
  De spontane nieuwsgierigheid van kinderen voor de natuur is verbroken.
  Tot zover
  Groetjes Walter

  • Jan

   12 januari 2015 om 11:36

   Beste Walter,

   Dank voor je reactie. Ik heb een deel van deze reactie onder de toespraak van Seattle gezet. Ik hoop op je instemming.
   Groet!
   Jan.

 2. Wonderlijke vertaling Scheppingsverhaal!
  Ik raad je een boek aan!
  Jacop Slavenburg
  Man en vrouw
  Samen een en toch twee!

  • walter hebing

   10 januari 2015 om 02:02

   Ik zie de redenen nog niet om het boek van Jacop Slavenburg te gaan lezen, omdat hij zich beperkt tot het vrouwelijke en het mannelijke! Het onzijdige mis ik in de introductie van het boek van hem. Terwijl ik het onzijdige toch als drijfveer van al het leven om ons heen ervaar.
   Ik heb ooit aan mijn collega’s in Uden geschreven: “Mijn leven in een notedop!”
   Als Baby slapend in een wieg tussen de glasscherven van een door duits/engels geschut gesneuvelde ruit.
   Als kind spelend in het bos tussen de gevaarlijke overblijfselen(granaten) van de tweede oorlog.
   Geef ik nu als NT2 docent vaak les aan vluchtelingen onder het lawaai van f16tiens, waardoor ik via het ABP spaar voor mijn oude dag, waarop ik niets meer hoef, maar alles mag.
   Wat leef ik toch in een ontwikkeld land!
   Ik lees de trauma’s in de cursisten ogen, waarvan een neefje/nichtje geschrokken, verminkt of gedood is door een door mij gefinancierde clusterbom en voel mijn machteloos zijn op aarde.
   Dit is niet de exacte tekst van destijds, die zou ik ergens op een gecrashte computer schijf moeten ophalen.
   De kern van mijn verhaal was en is: Waarom zou ik via het ABP mijn oude dag voorzieningen veilig stellen over de ruggen van kinderen. Ik heb er zowel Balkenende als onze koningin erop aangeschreven, maar beide ontweken hun persoonlijke verantwoordelijkheid, dit terwijl ik vaak gedagvaard ben uit naam van de Koningin.
   Maar dit even terzijde. Wat zal ik gaan jou vanuit mijn beleving over de man/vrouw verhouding gaan vertellen, opdat ik dit boek niet hoef te lezen? Het Thomas Evangelie ook gevonden bij de bron Hag Hammadgeschriften heeft me al genoeg stof aangeleverd om mijn leven in een ander licht te plaatsen.
   Ik vind de column van een dominee uit Haarlem geweldig, namelijk:
   Door de eeuwen loopt een draad die van vrouwen naar vrouwen gaat, veel verloren iets gewonnen alles is in deze draad gesponnen, enz. Echter de draad is uit vrouwelijke angst ontstaan en kan pas ontmanteld worden als de vrouw zich veilig voelt op aarde. En daarvan is nog absoluut geen sprake, sterker nog: Het mannelijk geschrift wordt wereldwijd gebruikt om de vrouw te verleiden of te onderdrukken.
   Met als gevolg: “Stuurloze kinderen!”
   Ik wilde destijds mijn Nederlands staatsburgerschap inleveren omdat de Nederlandse Overheid me als overheidsdienaar verplicht om een bijdrage te leveren aan het ABP, die mijn geld onder andere in clusterbom fabrieken investeerde, mijn geld voor de toekomst te kunnen garanderen.
   Tja welke weg zal ik nu gaan beschrijven Leonie, opdat ik het boek van een man niet zou behoeven te lezen, laat ik voor de meest eenvoudige weg kiezen, namelijk: Er is maar één Geest vanwaaruit alles ontstaat, uit deze geest zijn wij dus ook ontstaan! In beginsel was dat het Hof van Eden, de mens Adam en Eva scheidde zich van deze weg om te eten van de verboden vrucht, in mijn beleving is het een overlevering aan een dierlijke manier van voortplanting. Immers op een dierlijke manier wordt het vrouwelijke met het mannelijke nogmaals verbonden, waardoor een derde macht optreedt, namelijk het onzijdige.
   Immers het kenmerk van de androgyne mens is drievoudig. Jezus zei het aldus: In naam van de Vader(het verleden) en de zoon(de toekomst) en de Heilige Geest(het Nu). De Heilige Geest schaar ik onder het vrouwelijke! Het vrouwelijke heeft veel verzwegen om het mannelijke zich te laten manifesteren en wel dusdanig dat het onzijdige(kind) er voor geslachtofferd werd en nog wordt.
   Zowel Jezus als Steiner vinden aardse belevingen los van doctrine`s belangrijk voor voeding van de Geest. Ik ben het daarmee wel eens, maar beide gaan aan de voeding van het onzijdige(het kind) voorbij. Ze tippen het gegeven “kind” even aan, maar beiden zien kinderen niet als verlossers van hun geest!
   Wel erkennen ze beide de waarde van een kind, maar beide zijn ze arrogant ten opzichte van ’n kind. Elk kind wordt opgezadeld met het verleden der mensheid, een beetje slim kind kan het redden in zijn/haar bestaan ten opzichte van het verleden, echter geen verantwoording nemen voor het Nu.
   Parijs de lichtstad van het nu, ligt hevig onder het vuur van fundalistische gelovigen.
   Kunstmatig ontsnappen aan het duister is iets anders dan opgaan in het Licht en je over het duister ontfermen.
   Tot zover
   Groetjes Walter.
   {

   • Jan

    10 januari 2015 om 11:55

    Zei Jezus niet ….”word als de kinderen!”
    Dat is voor mij van wezenlijke betekenis. Met het ouder worden… i.p.v. te verharden steeds kwetsbaarder en kinderlijker te worden.

    Ik beleef de menselijke ontwikkeling als de gang van het onbewuste kwetsbare kind naar uiteindelijk weer, door leven en lijden, naar het bewuste kind.

    Groet!
    Jan.

    • walter hebing

     11 januari 2015 om 02:58

     Hallo Jan, ik zie dat je mijn reactie, anders interpreteert dan ik bedoel.
     En Jezus zei: “Als je niet wordt als kinderen, zult Gij het Koninkrijk der hemelen niet betreden”. Je kunt deze uitspraak van Jezus op verschillende wijze interpreteren, ik kies voor de samenhang van Jezus uitspraak: Eens zal de oude grijsaard aan een kind van zes dagen waar de plek van leven is?.
     Wat Jezus volgens mij, met deze uitspraken wil zeggen is dat: Een kind van zes dagen is nog verbonden met de Kosmisch(kosmisch Huwelijk) voort gekomen uit ’n man en een vrouw. Echter Jezus zegt ook: Als een kind opstaat, wat niet uit een moederschoot is gekomen is het de vader(Het Woord).
     Met andere woorden: Als de mensheid de waarde van een kind gaat ontdekken als voorwaarde voor zijn verdere ontwikkeling wordt de aarde rijp voor het ware bewustzijn! En kan Jezus in volle glorie op aarde terugkeren, tot dan leven we bewust of onbewust in Maya.
     Het kan niet zo zijn dat we weer zo kwetsbaar behoren te worden als een kind van zeven dagen, wel is het zo dat we één moeten proberen worden met het kosmisch gevoel van ’n kind, waar ook ter wereld geboren.
     Ik luister nu naar de radio waar Ivo Valkenburg aan het spreken is over economie en religie. Het interview spreekt me wel aan, zijn site:
     Ivo is al dertig jaar actief in de wereld van financiele dienstverlening. Zijn focus ligt op (1) het zichtbaar maken van hoe mooi onze samenleving kan zijn, (2) het begeleiden van bedrijven en instellingen om vanuit nieuw bewustzijn te werken, (3) het helpen van mensen om de kracht van het hart te ervaren en te integreren in het dagelijkse leven, (4) het schrijven van boeken en artikelen, en (5) het op internationaal vlak geven van lezingen over liefde.
     Ook een poging om hart en ziel te verbinden, echter ik vind het kind(kosmisch bewustzijn) van jonger dan zeven dagen essentiëler voor de vooruitgang van de mensheid.
     Op Ridzerd site staat het citaat van Steiner over logisch denken, als de aarde dagelijks bevrucht wordt met 355.000 kinderen, kan ik me niet indenken dat welk systeem op aarde ooit bedacht zal worden, hun in alle waarde kan ontvangen!
     Elk kind brengt normaliter negen maanden in de moederschoot door, nadat het door een man en bij een vrouw verwekt is, als het op fysiek op aarde komt heeft het al een hartenklop en zodra het fysiek op aarde komt en het onbewust één wordt met de kosmos, ervaart het kind de kosmische- en de aardse claim op zijn eenheid met alles wat is. Zijn hersentjes kan de spanning niet verdragen en wordt van het androgyn zijn tot een keuze gedwongen. Het ene kind ontwikkelt zijn rechter hersenhelft, het andere zijn linker hersenhelft, de contacten tussen beide hersenhelften verbranden, zo niet dan sterft het ter plekke. Om mijn gedachte wat meer vorm te geven, plak ik de toespraak van het indianen opperhoofd.
     //DEZE TOESPRAAK IS GEPLAATST IN DE BOVENSTAANDE PAGINA’S VAN DE SITE!//
     Ik vind deze toespraak een wezenlijke bespiegeling van ons blanke ras, de hartenklop van elk kind, elk dier is erin vervat, zelfs het struikgewas.

     Wil de nieuwe broederschap iets toevoegen aan hetgeen er al is of het geheel vernieuwen, zal men de hartenklop van alles wat leeft, ruimte behoren te geven.
     Met liefde het Ware te ontdekken, om het Goede te doen om het Schone zich te laten ontwikkelen.
     Beste Jan, ik ben blij dat je antwoord op mijn reactie! Waarop ik reageren kan, echter het kind in ons allen als mens, is het machtigste en tevens het kwetsbaarste wat er bestaat op aarde! Immers de mens is het toppunt van de Goddelijke Manifestatie(licht) op aarde. Het Goddelijk Woord laat zich niet vervangen door het licht van het duister. Pas als de hartenklop van al het leven op aarde dezelfde dimensie heeft, zal het mensenhart verlost worden van al haar taken.
     En kunnen we werkelijk van nieuwe broederschap spreken.
     Ik laat me dus niet afschepen door je woorden van verharding, noch door je woorden over de kwetsbaarheid van ’n kind. Logisch gedacht zie tegenstrijdigheden in het leven en dat heb ik even in mijn leven in een notedop ander de aandacht gebracht.
     Ik vind dat het opperhoofd van de indianenstam het nog grondiger verwoordde. In wezen zit heel de westerse economie in zijn woorden opgesloten, blijkbaar heeft Ivo Valkenburg er niets van meegekregen.
     Tot zover, ik hoop op deze reactie een logisch antwoord te krijgen, want ook Steiner stelde dat op prijs.
     Groetjes Walter.

     • Jan

      11 januari 2015 om 10:44

      Bedankt Walter voor je reactie. Ik heb de toepasselijke toespraak van Seattle een ereplaats gegeven op deze site! Bedankt daarvoor !

      //Ik laat me dus niet afschepen door je woorden van verharding, noch door je woorden over de kwetsbaarheid van ‘n kind. //
      Beste Walter in feite begrijpen we elkaar wel, alleen verwoordt jij het anders. jij schrijft immers ook: //Met andere woorden: Als de mensheid de waarde van een kind gaat ontdekken als voorwaarde voor zijn verdere ontwikkeling wordt de aarde rijp voor het ware bewustzijn!//

 3. walter hebing

  7 januari 2015 om 02:52

  Hallo Jan, je hebt een mooie introductie van je nieuwe thema gegeven. Echter een kosmisch huwelijk is de mens zelf. Hij staat aan het hoofd van de evolutie naar de...
  Lees meer

  Hallo Jan, je hebt een mooie introductie van je nieuwe thema gegeven. Echter een kosmisch huwelijk is de mens zelf. Hij staat aan het hoofd van de evolutie naar de Goddelijke expansie, En God zag dat zijn Schepping goed was, doch God schiep een levensgezellin(Eva) , om Adam samen met hem van de Goddelijke manifestaties te kunnen genieten, Eva hield het een tijdje vol, totdat de slang haar toesprak!
  Ze had tevoren gekeken naar een moederdier, die haar nazaten zoogde en voelde de intimiteit van dat gebeuren en wilde dat ook! Ze verleidde haar man tot de geslachtsdaad en prompt werd het kosmisch huwelijk der mensheid verbroken!
  Het kind in wording nam het roer over, met dit verschil er zat een karma tussen het kind en al het levende op aarde.
  Het beeld wat je schetst is wat gebrekkig, indianen en Eskimo’s wisten dondergoed dat vreemd volk hun stam alleen maar iets goeds konden brengen. Vaak stal men gewoon vrouwen uit een andere stam, dit om inteelt te voorkomen, de gastvrijheid van een Eskimo valt niet te vergelijken met de seksuele vrijheid van een westerling.
  De mens als toppunt van de schepping kan zich esthetisch gezien, geen vrijheid ten opzichte van kinderen permiteren. Onze kinderen zouden we in alle vrijheid moeten kunnen geven om de Goddelijke manifestaties op aarde met eigen kracht te laten ontdekken en ervan te laten genieten. Echter geen enkele samenleving heeft er het geduld, noch begrip voor. De mensheid als geheel is verantwoordelijk voor het aards gebeuren, niet een stam, volk of natie! Één mens kan wel als vertegenwoordiger van alle mensen optreden, maar zal dan wel meer moeten lijden dan Jezus Christus. Of misschien toch niet, omdat Hij ons veel tips heeft gegeven.
  Bijvoorbeeld: “Eens zal de oude grijsaard aan een kind van jonger dan zes dagen vragen, waar de plek van leven is?”.
  Als men deze uitspraak van Jezus serieus neemt, ligt het cruciale moment van menselijk leven ten opzicht van eenwording tussen het mannelijke, het vrouwelijke en het onzijdige, negen maanden na de verwekking, de geboorte dus, en zes dagen!
  Binnen zes dagen schiep God de Wereld, met alles erop en eraan. Willen we als mens evolueren, in plaats van als een machine, zullen we ons moeten richten naar dat gegeven en elk kind moeten toelaten op deze aarde.
  In wezen de aarde als een kinderontdekplaats, in plaats van de aarde als een salonkamer voor techniek in te richten. We zetten onze kinderen op het verkeerde been! We zetten onze kinderen in, voor de vaart der volkeren, terwijl alle volkeren zouden moeten stilstaan bij het ontvangen van een kosmisch kind! “Het kosmisch Huwelijk!”
  Tot zover
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing.

 4. Voor mij is het allemaal wat moeilijker te volgen. Christus bewustzijn en zo is voor mij zo verbonden met de kerkelijke opvoeding dat ik het daar moeilijk los van kan...
  Lees meer

  Voor mij is het allemaal wat moeilijker te volgen. Christus bewustzijn en zo is voor mij zo verbonden met de kerkelijke opvoeding dat ik het daar moeilijk los van kan zien.
  Ik begrijp nu wel dat het daar los van staat en een oud begrip is voor het Goddelijk licht. Verder weer een mooie verhandeling over de plaats van de vrouw. Ik heb slechte herinnering aan de nonnen, zo hypocriet. Je haalde het voor mij wel weer even uit dit vooroordeel, dat dan weer wel.

  • Jan

   10 januari 2015 om 12:02

   Dank voor je reactie! Met het beeld van de nonnen bedoelde ik het mooie oerbeeld van de bruid en bruidegom.
   Het Christusbewustzijn is in feite een universeel geldend begrip en jammer dat het door velen vertaald wordt als voortkomend uit de kerk.
   Toch is het de enig juiste benaming….ik heb wel andere begrippen gebezigd om het voor anderen makkelijker te maken, maar kom toch terug, om het de naam te geven die het verdiend.

 5. De tijd van de vrouwen echter, is aanstaande en maak dan je borst maar nat! In feite zijn het de vrouwen die de man bij de ziel brengen, zij staan...
  Lees meer

  De tijd van de vrouwen echter, is aanstaande en maak dan je borst maar nat!
  In feite zijn het de vrouwen die de man bij de ziel brengen, zij staan veel dichter bij de geest dan de dieper geïncarneerde man.

  Wat zal de wereld dan veranderen, en Margareth, de Iron Lady is nu ook tot bewustzijn gekomen en gaat meehelpen vanaf de andere kant.

  Mooi artikel weer Jan…..ook dat ze dan weer met hetzelfde type komen aanzetten en mannen het liefst met een jong meisje, om weer opnieuw te gaan nestelen en naar de kleuterschool te gaan en dan vragen de andere kindjes….is dat je opa?

 6. Ja wat een verademing die paus Franciscus….we moeten de invloed van zo’n man niet onderschatten….als het geloof hier niet meer zo leeft is dat in andere delen van de wereld...
  Lees meer

  Ja wat een verademing die paus Franciscus….we moeten de invloed van zo’n man niet onderschatten….als het geloof hier niet meer zo leeft is dat in andere delen van de wereld net andersom.
  ——Het Christusbewustzijn uit zich bij iedere mensenziel in de vorm van het geweten. Zonder enige officiële regels, statuten, protocollen en kerken——
  Veel mensen kunnen dat maar moeilijk los zien van een kerk en ik heb er altijd moeite mee het uit te leggen. Bedankt voor de duidelijke uitleg…ga ik mee aan het werk.
  De tijd van vrouwen is aanstaande, overigens zijn ze altijd van betekenis geweest voor spirituele ontwikkeling denk aan Maria. Bij lezingen of cursussen zie ik ook altijd veel meer vrouwen….grappig dat het hier ook zo is.

  • Vrouwen leren de mannen het meest door aan zichzelf te werken. De vanzelfsprekendheid en de ongelooflijke overtuiging van de nog dominante mannelijke kracht, het is een moeilijke taak die op de schouders rusten van het vrouwelijke geslacht.

   De projectie van en de seksuele begeerten staan het wezenlijke contact met het vrouwelijke in de weg. De therapeuten die goede seks plaatsen als de basis van een goed huwelijk , is nog steeds een troef in de handen van het mannelijke geslacht. Het samengaan van een liefdevolle relatie is mogelijk met mensen die dit doorzien en doorleeft hebben. Het is mij nog onmogelijk om een verbinding aan te gaan op basis van deze manier van verbinding die onwaar is en een gebrek aan echte wezenlijke liefde tot de ander!
   Een man verklaarde eens aan een van mijn vriendinnen die met deze problemen te kampen liep” kun je niet jezelf dan geven in liefde” ? Dit is dus erg namelijk, deze man blijft slapen en de vrouw lijden ….. persoonlijk had ik een ervaring in een droom dat de man met wie ik toen was de zogenaamde liefde bedreef maar……. Ik zat er naast dus met wie was hij daar samen?

   • Mijn ervaring is dat lichamelijke liefde bij een relatie hoort, anders komen er ook geen kinderen. De platonische liefde bij de geestverwantschap.
    Jaloezie voorkomt vaak dat de echte geestverwantschap kan groeien het wordt elkaar misgunt. Jaloezie hoort bij de lichamelijke liefde….jij bent van mij!,
    Geestverwantschap die daar boven uitstijgt wordt daardoor niet begrepen, de vrijheid die daar bij hoort is blijkbaar bedreigend.

    Een vrouw…

    • Naarmate je relaties doorleeft en ervaren hebt,groei je meer en meer naar de leegte toe. Deze leegte is in beginsel van een enorme verlatenheid omdat het afgelopen is met de dromerij omtrent de opvulling van DE MAN in het leven.
     Dan komt de confrontatie , de nacht dat alle antwoorden en vragen op zijn en je loslaat alles wat je nog verlangde dat anderen je zouden moeten geven ook geestelijk gezien!Alles is open en is er alleen weten van deze vrijheid van dit zijn waar alles kan komen en gaan . Waar alles je eigen dragen is en de eigen gang een werkelijke is. Een broeder vinden op dit pad…… dat is vreugde , dat is een geschenk

  • In dit opzicht is het ook veelzeggend dat de eerste die Christus zag na zijn opstanding een vrouw was. Dat de (verstarde) mannenwereld het daar niet altijd mee eens was blijkt daar wel uit dat destijds een paus vertelde dat Maria Magdalena een ex prostitue geweest zou zijn, een beeld dat tot de dag van vandaag is blijven hangen, hoewel er nu wel langzamerhand een tegenbeweging op gang gekomen is.

   • De vrouw werd in vroegere tijden tweeledig geplaatst , ze was de reine, de dienende of ,de losbandige ,als ze een eigen weg verkoos. Bij een man is het veelvuldig opklimmen bij vrouwen een stoere daad en bij een vrouw is dat gelijk aan hoerig gedrag. Tja alles is niet wat het lijkt en daarom is het leren doorzien van deze situaties een hele ontwikkeling ,want wat is goed en wat is slecht voor een mens in zijn persoonlijke ontwikkeling?

 7. Zoals door Jan aangegeven is de schuine tekst van mij. (Kees Kromme, pseudoniem Cheese Curve). Deze tekst had ik aan Jan geschreven in een mail terwijl ik de 2 artikelen...
  Lees meer

  Zoals door Jan aangegeven is de schuine tekst van mij. (Kees Kromme, pseudoniem Cheese Curve). Deze tekst had ik aan Jan geschreven in een mail terwijl ik de 2 artikelen van Jan nog niet gelezen had. Jan heeft van mij toestemmng om deze tekst in zijn artikel te verwerken. Hoe Jan dat heeft ingepast in zijn verhaal is wel geheel volgens zijn eigen zichtwijze op het thema. Toch is het in zekere zin een beginnende vorm van samenwerking, net zo als de verschillende reacties hier daaraan ook bijdragen. Op een goede samenwerking in het jaar 2015!

  • PS de schuine tekst naast het plaatje van de kerk is van Jan zelf. Dit even ter verduidelijking.

  • Dag Kees,

   Dat vind ik nu juist zo bijzonder, dat hier gepoogd wordt om de broederschap in de praktijk te brengen, om met elkaar zicht te krijgen wat het betekent en hoe we er mee om kunnen gaan. Dat ook de reacties serieus genomen worden blijkt hoe er hier mee wordt omgegaan: soms verwerkt in een nieuw artikel, bovenin de uitgelichte reacties of een respectvol antwoord.
   Ik waardeer ook de prachtige droombeelden die iets weghebben van de gelijkenissen. Het Christusbewustzijn krijgt de aandacht die het verdient en ik hoop dat we het steeds meer in onszelf gaan beleven. Dit artikel is in ieder geval hoopvol.
   Jan houdt gelukkig de humor erin…de eskimo’s weten wat gastvrijheid betekent-:)

   Kees ik waardeer ook jouw bijdragen en ik hoop dat je dat blijft doen en ook meer.Je uitleg is altijd weer even anders bekeken en dat is een aanvulling.

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »