De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

De droom als brug naar de geestelijke wereld

Screenshot_2015-12-26-22-14-17-1_resized

We zijn nog in de tijd van de twaalf heilige nachten die  jaarlijks een periode van bezinning (verleden) en bezieling (toekomst) vormen, tenminste als het goed is.

Ik heb in diverse publicaties geschreven over het belang van een gezond beeldend vermogen om te kunnen communiceren met de geestelijke wereld en het eigen hoger zelf. Het woord communicatie staat voor het overbrengen van een boodschap. De zender in het communicatieproces probeert informatie over te dragen naar de ontvanger d.m.v. de boodschap, in dit geval d.m.v. beelden. Het Latijnse woord communicare staat voor: iets gemeenschappelijk maken. Het woord geeft op een bijzondere manier precies aan wat er gebeurt in de slaaptoestand. In de waaktoestand zijn we (schijnbaar) afgesneden van onze herkomst, dat steeds weer hersteld wordt in de slaap.

Laten we het eerst eens vanuit antroposofisch gezichtspunt beschouwen: Steiner zegt hierover o.a. : De mens herinnert zich wat hij in waaktoestand beleefd heeft. Maar van iets anders herinnert hij zich bijna niets hier op aarde, en dat is wat hij in de slaaptoestand beleeft. In de slaaptoestand beleven wij namelijk ontzettend veel meer dan we in waaktoestand beleven, alleen kan de mens met het hedendaagse bewustzijn die slaapervaringen nog niet bevatten. Als eenmaal de vaardigheid daartoe bereikt is – dat is iets wat verworven kan worden door de mensen, dan weet men dat in de slaap ontzaglijk veel beleefd wordt. De droom is de brug naar de geestelijke wereld.
In het astrale lichaam worden voortdurend beelden gevormd, door de geesten van de vorm. (Hiërarchie van de Angeloi.) Die worden zo gevormd dat daar krachten liggen voor de toekomstige ontwikkeling van de mensheid. Zij werken aan de toekomstige sociale vormen voor het aardeleven van de mens. Hier ligt een impuls aan ten grondslag: De impuls dat in de toekomst geen mens meer van zijn geluk rustig zal kunnen genieten, als naast hem anderen ongelukkig zijn. Dit is de impuls van absolute broederlijkheid, absolute eenwording van het mensengeslacht: broederlijkheid met betrekking tot de sociale omstandigheden in het fysieke leven, toekomstig sociaal leven, maar ook aan de menselijke ziel: dat in de toekomst ieder mens in iedere medemens iets verborgen goddelijks zal zien.

Als we het bovenstaande eens goed overdenken dan betekent dat nogal wat: dat de voortgang van de menselijke ontwikkeling in hoge mate afhangt van ons beeldend vermogen; beelden kunnen zien en juist interpreteren. Het bovenbewustzijn is de bron van alle inspiraties en creativiteit die zich uitdrukt in idealen en talenten. Als we steeds meer verstoken zijn van het bovenbewustzijn krijgen we op den duur een ongeïnspireerde wereld zonder toekomstidealen. Dan krijgen we een kille wereld die op een materialistische manier geïnspireerd wordt en een mensheid totaal ondergeschikt aan de techniek. Een vorm van massa hypnose waardoor we iets heel wezenlijks verslapen. Laten we toch hopen in dit kader, dat het beeldende vrijeschoolonderwijs zich ook niet uitlevert aan de digitale wereld.images-2

Naast deze beeldenwereld is het belangrijk dat we met ons heldere dagbewustzijn de geestelijke werking in de verschijnselen kunnen waarnemen. Er zijn werkende geestelijke krachten die het bovenstaande proces willen dwarsbomen en als het even kan voorkomen. Met bewustzijn zouden we kunnen zien hoe en waar dat zijn invloed doet gelden. Laten we nu eens kijken naar twee voorbeelden:
A. In de stille advent en kersttijd is het belangrijk dat we in onze ziel ruimte hebben om de beeldenwereld toe te laten en te kunnen lezen.
Maar wat gebeurd werkelijk: het is in plaats van een stille tijd van inkeer welhaast de drukste tijd van het jaar. Consumeren is tot cultus verheven en de winkels zijn min. 12 uur per dag geopend, ook gedurende de kerstdagen. Familiefeesten worden georganiseerd, de kerstboom doet dienst als grote schemerlamp en de relatie met een hoog spiritueel gebeuren is uit het zicht verdwenen. In de advent en kersttijd wordt door velen de eenzaamheid schrijnend  beleefd en voor de anderen zorgt de verwachtingsvolle feestvreugde voor veel stress.
B. Vanaf de vroegste jeugd wordt de mensheid nu overweldigd door een onophoudelijke stroom van uiterlijke beelden die zich nestelen voor de meer innerlijke beelden. Dit is een enorme overwinning van de tegenkrachten, om de mens zodoende af te snijden van de bron van wijsheid die in de mens zelf ligt en door de engelen gevoed wordt. In Amerika kwam na 60 jaar een gevangene vrij die zich begaf naar het drukke centrum van de stad. Hij dacht dat de wereld gek geworden was en alle mensen lid waren van de geheime diensten, omdat ze allemaal met oortjes inliepen en keken op schermpjes en verder niets om zich heen waarnamen. Eigenlijk een treffend beeld: lid van geheime diensten!

Niets in het leven en op het geestelijk pad kan een succes worden zonder de juiste voorbereiding.
Droombeeld: Ik loop samen met een vrouw naar de tempel. De vrouw is mij volkomen eigen, zij is de volmaakte vrouw. Zelf loop ik op klompen die mij te klein zijn en voel mij lomp in haar bijzijn. We gaan de tempel in en ik zie tot mijn grote verbazing een grote groep mensen zitten die allemaal, op een één of andere manier, iets met mijn leven te maken hebben gehad.
Op de voorste rij hebben plaatsgenomen allen die mij in het leven iets aangedaan hebben, mij nadeel berokkend hebben, tenminste daar ging ik tot dan toe vanuit. Juist die mensen ga ik de hand schudden om ze te bedanken, en al doende is het alsof bij iedere handdruk een last verdwijnt…..verlicht wordt. Daarna is het tijd voor de inwijding van ons huwelijk en de hoge priester geeft aan ons beiden een blauwe purperen mantel. Ik bemerk hier absoluut niet op voorbereid te zijn; ken de woorden en het lied niet wat er gezongen moet worden en hoop steeds dat alle mensen mee gaan zingen, zodat het niet zo opvalt, maar dat gebeurt echter niet. Ik sta er nu helemaal alleen voor en kan op niemand meer terugvallen! Ik voel dankbaarheid voor de mensen die mij tot zover hebben gebracht, zij hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar ik stel hen nu allemaal teleur, zij hebben zoveel voor mij betekend en ik heb mij nog niet eens….. voorbereid!
Het liet mij zien dat alles wat op ons pad komt zin heeft, ook al denken wij daar op dat bepaalde moment hoogstwaarschijnlijk anders over. Alles in het leven wat we serieus willen oppakken heeft voorbereiding nodig, de juiste voorbereiding is immers het halve werk. Zeker op het gebied van droombeleving en/of nachtbewustzijn is een vastberaden wil nodig om ook bewustzijn te brengen in de slaaptoestand.

Probeer nu eens in de advent en kersttijd de agenda leeg te maken i.p.v. propvol met verplichtingen. Een familie bijeenkomst kan ook mooi en intiem zijn in al haar eenvoud, waar de ont-moeting centraal staat en niet het consumeren. Ga wandelen of fietsen in de natuur en laat alle apparaten thuis, even onbereikbaar zijn voor de dwingende buitenwereld mag, omdat het dan even over een andere bereikbaarheid gaat. De natuur is overgoten met geest en door onze aandacht kunnen we dat in ons opnemen en zelfs naar een hoger plan brengen.
Het is ook van belang om niet te laat te eten, omdat je anders bijna de hele nacht met de vertering bezig bent. Daardoor kom je niet los van het lichaam en krijg je verwarrende dromen die met de vertering in verband staan. Zelf probeer ik om na vijf uur niets meer te eten. Het is echter ook al mooi als je begint om het avondeten wat te vervroegen en in ieder geval daarna niet meer te snoepen, koffie of alcohol te gebruiken. Ja, je moet er wat voor over hebben. 🙂 Ook dus het consumeren van onophoudelijke televisiebeelden en socialmedia horen daarbij. Je krijgt daardoor sowieso een gezondere nachtrust en ook eerder heldere dromen.
Voor het slapen gaan is een meditatie belangrijk om de dag, met bewustzijn, al voor een groot deel te verwerken. Een bekende meditatie is dan om de dag terug te lopen. Dus teruglopen vanaf het moment dat je daar zit tot het moment van opstaan aan het begin van de dag. Een oefening in concentratie die als het goed uitgevoerd wordt veel kan geven.
Ook een korte bewustzijn-meditatie rond de klok van drie kan de herinnering in hoge mate versterken. Voor droombeleving is een te diepe en te lange slaap nu juist niet bevorderlijk. Door even wakker te worden versterk je het bewust-zijn.

Droombeeld… Ik ben samen met een ander mens in de geestelijke wereld. Mijn metgezel wordt liefdevol bij de arm genomen en door een geestelijk wezen rondgeleid.
Het wijst hem op allerlei bijzonderheden en leert hem in korte tijd heel veel. Zelf ben ik een bed aan het opmaken om te gaan slapen. Het geestelijk wezen(gids)wijst mijn metgezel op mijn bezigheid en zegt: “Hij zoekt nog steeds de slaap als verdoving,……dag en nacht.”—
We zijn nergens sterker in dan smoesjes verzinnen om maar niet echt wakker te hoeven worden, omdat dat namelijk een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

De geestelijke wereld wil de mens in deze tijd brengen tot een volledig bewust contact met de Geest, zonder in te grijpen in de wil of erger: deze uit te schakelen.
Zelfs tot in het droomleven aan toe, blijft de wil nog sterk op het lichaam inwerken en dat is noodzakelijk om gezond te blijven. Dit in tegenstelling tot bijv. hypnose waar de wil van de ander wordt uitgeschakeld en dus willoos wordt.
Als we door onze verdere ontwikkeling contact krijgen met het bovenbewuste, kunnen we beelden ontvangen die betrekking hebben op de ware betekenis van het leven, het wezen van God en de onderlinge relaties tussen alles wat leeft. Dromen zijn beslist de veiligste manier om te communiceren met de Geest, maar het beoordelen van dromen moet wel met intuïtie en een gezond verstand benaderd worden. De zuiverste openbaringen gaan meestal gepaard zonder geluid en emotionele verwarring, net als het geweten dat spreekt, maar nooit hardop. Laten we ons oefenen in het luisteren naar ons geweten, door stilte toe te laten en te proberen de droombeelden te ontwarren.
We vinden de waarheid dus niet door alsmaar buiten onszelf te zoeken, van de ene illusie in de andere te vluchten, van therapie naar therapie, steeds weer met het verlangen om verlost te worden.
Alles wat van belang is voor onze geestelijke ontwikkeling ligt vlak voor onze voeten en in ons eigen wezen. Wat we nodig hebben wordt ons iedere dag gewoon aangereikt, verpakt in alledaagse ervaringen en d.m.v. inzichtgevende dromen. We hoeven dan ook niet meer naar India om een meester te zoeken, er is voldoende hulp heel dicht bij, we zijn het ons alleen nog niet voldoende bewust.
Wat vreemd toch dat we zo ongelooflijk veel tijd over hebben voor onze zoektochten en nog geen vijf minuten om gewoon even stil te zijn, om te kijken en te luisteren naar onszelf.

Droombeeld:
–Ik stond voor een heel mooi huis waar veel kostbaarheden in verzameld waren. Een stralend licht kwam van binnenuit. De wijzers van de torenklok wezen drie uur aan. Ik stond op het punt om een lange reis te gaan maken, op zoek naar verre horizonten. Er begon een reis die mij voerde langs en over bergen en diepe dalen, ik kwam allerlei obstakels op mijn weg tegen en niet zelden raakte ik gewond. Ik kwam voortdurend langs wegwijzers die mij een verkeerde kant opstuurden. Na vele jaren van omzwervingen kwam ik, vermoeid en grijs, weer op hetzelfde punt van vertrek uit. Bij het mooie huis met al zijn schatten, het licht brandde nog steeds en de kerkklok stond nog steeds op drie uur.
Er was in die tijd niets veranderd, zelfs de tijd was niet verder gegaan.—–
We kunnen zoeken en zoeken wat we willen, uiteindelijk komen we weer bij onszelf uit, daar liggen de schatten voor ons klaar, veel dichterbij dan we ooit hadden kunnen denken. De drie was een indicatie van grote kracht die daar was en ook onveranderd was gebleven.

Daar ons bewustzijn veelal nog niet zo ver is om de geestelijke wereld volledig te overzien en toe te laten, vertalen we alles in ons bekende beelden uit het gewone leven. Toen Jezus nog op de aarde rondliep sprak hij ook in gelijkenissen, waardoor de mensen het beter konden begrijpen. De droombeelden ontstaan buiten het lichaam en spiegelen zich alleen maar in het lichaam. En zoals de zintuigen de ziel haar plaats in de zintuiglijke wereld aangeven, zo wijzen die beelden haar op de plaats die ze heeft als ziele-geestwezen. Daarom is het van belang dat ook in de nacht een bepaalde vorm van wakkerheid ontstaat.

We kunnen ook antwoord krijgen op iets wat ons heel sterk bezig houdt, doordat we geheel eerlijk en oprecht het goede willen. Dat op zich is eigenlijk al een vraag aan de geestelijke wereld!
Of gaan mediteren met een bepaalde vraag in gedachten; de beantwoording zowel in de droom als tijdens de meditatie zal komen, misschien niet volgens onze tijd maar dan wel volgens de tijd van de geest. Wanneer je het minst verwacht, over een paar dagen of zelfs weken, als je er helemaal niet meer mee bezig bent, kan het antwoord plotseling komen. We moeten steeds weer bedenken dat onze tijdsbeleving in de Geest niet bestaat. Alleen al door te ontspannen weten we vaak zonder dromen opeens het antwoord, waarmee we daarvoor zo krampachtig bezig waren. Intuïtie werkt door ons heen als we weten te ontspannen! Een vraag duidelijk formuleren is het grootste werk, maar als je dat kan is het antwoord er al, omdat het antwoord in de vraag ligt besloten.

images-11Mozart heeft hierover gezegd:
“Als ik als het ware volledig mezelf ben, geheel alleen en in een goed humeur, zoals bv. tijdens een rit in een rijtuig of tijdens een wandeling of s’nachts wanneer ik niet kan slapen, het gebeurt tijdens dergelijke gelegenheden dat de ideeën het best en het meest overvloedig in mij opkomen. Waar vandaan en hoe ze komen, weet ik niet, evenmin kan ik ze dwingen.”

In deze tijd wordt de mens niet meer ingewijd in de speciaal daarvoor bestemde mysteriescholen, maar door de ervaringen in het dagelijks leven. Het gaat erom dat we leren die ervaringen om te zetten in inzicht, evenzo de droom ervaringen. “Ken uzelf”…. stond al op de tempel van Apollo in Delphi. Als we onszelf steeds beter leren kennen, leren we alles kennen. We kunnen ons niet meer verschuilen als de kluizenaar, maar er wordt ons gevraagd mee te blijven doen, door alle weerstanden heen. Meer bewustzijn dient gelijk op te gaan met het ontwikkelen van meer geloof en vertrouwen in de eigen kracht.

Eigen kracht, het werkelijk kunnen staan op jezelf:

—–Ik ben in een ruimte onder het water die aan alle kanten afgesloten is. Het is een ovaalvormige, schemerige plaats, het gevoel van in een duikboot vast te zitten. Dan hoor ik een stem: “Dit is een inwijding……..op eigen kracht!” Ik voel nog even twijfel en een grote benauwdheid en dan verlaat ik toch op eigen kracht deze afgesloten ruimte. Daarna komt er een krachtige gespierde stier op mij af, niet zozeer schrikwekkend maar statig mij aanziend uit fonkelende ogen. Ik sta klaar om de strijd met hem aan te binden, met in mijn hand een lange staf. Weer klinkt de stem: “Op eigen kracht!” Ik gooi de staf terzijde en wijs hem ……op eigen kracht naar zijn plaats. Daarna leid ik een onstuimig paard een hoge helling op, ……op eigen kracht, onderwijl streel ik een prachtig wit paard dat naast mij is komen staan.—–
Eigen kracht is geloof in onszelf, het geloof dat alle kracht al in ons is om werkelijk alles aan te kunnen wat we echt willen. Het geloof verzet bergen!

Idealen:

—–Ik ben vol idealen, vol vuur en wil ik mijn boodschap verkondigen. Een wezen nodigt mij uit om hoog in de boom te gaan om mijn vuur aan de wereld te schenken. Beneden mij is een groot korenarenveld dat er oppervlakkig gezien gezond en rijp uitziet. Ik werp mijn vuur in het veld en het vlamt op in prachtige heldere kleuren, ik voel mij oeverloos gelukkig en ben dankbaar verbonden.
Dan opeens een kleine windvlaag, …. bijna alle korenaren vallen om en blijken verdorde wortels te hebben. Dan hoor ik een stem: “het ontbreekt hen aan kracht en wil om hun eigen vuur brandende te houden.”——Er wordt van ons onderscheidingsvermogen gevraagd om niet ons vuur te verspillen. We kunnen hooguit de ander stimuleren om sterker te worden, te wortelen in de aarde en zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Het vuur echter is ook nog eigen wil, Uw Wil is het vuur dat zich offert aan het licht.

Zelfverloochening:

—–Ik kom in het bedrijf van één van de mensen waar ik mee wil samenwerken en praat uitgebreid met hem over onze plannen.
Tijdens ons gesprek is hij bezig een lam te slachten, hij heeft het vel bij de hals al los gesneden. Steeds wend ik mij af van dit afschrikwekkende beeld, ik kan de blik uit de werkelijk prachtige ogen, die het grootste deel van het gelaat beslaan, niet langer verdragen. Ik zeg tegen de man, dat ik niet kan begrijpen dat hij tot zoiets in staat is. Haastig loop ik weg en sla de deur achter mij dicht. Ik voel mij ziek, diep gekwetst en verontwaardigd. Achterom kijkend, zie ik het lam voor de glazen deur staan, het kijkt mij met een zeer bedroefde blik diep aan. Een blik die zei: “Waarom laat je mij in de steek?” Ik voelde mij als verlamd en machteloos.——
Dit beeld bleef mij nog lang bij; eerst dacht ik dat het een waarschuwing was om niet met deze man in zee te gaan, maar het bevredigde mij niet. Het lam was iets van mijzelf, het had mij duidelijk iets te zeggen. Opeens begreep ik dat ik weer was afgedwaald van mijn ware Zelf. Ik was weer bezig te vluchten in de idealen, ondertussen het hogere in mij verwaarlozend. Ik wist weer dat er maar één werkelijk ideaal is, die alle anderen doet verbleken: Het ideaal, om dit wezen niet langer te verloochenen, er niet langer vanaf te dwalen.
Het is werkelijk een grote menselijke opdracht om je herkomst niet te vergeten en het licht brandende te houden! Hoe makkelijk verliezen wij ons steeds weer in onze dagelijkse beslommeringen. Het vraagt wakkerheid om waarnemer te blijven van al ons handelen en met een zeker mededogen te blijven kijken naar het aardse voertuig, het ego.

images-21Tot slot nog een laatste veelzeggende droom ter bemoediging, over het idee dat we er niet alleen voor staan als we het echt, diep vanuit onszelf, willen.
—–Een diepe donkere kuil, met daarin vele mensen en daarboven zweven de engelen. In de kuil proberen de mensen tegen de wanden op te klimmen. De meesten vallen bij de eerste de beste poging al weer naar beneden en geven het direct op. Maar enkelen blijven volharden in hun pogingen, steeds proberen ze het opnieuw. Dan lukt het één mens om bij de rand te komen en wanhopig probeert hij verder te klimmen.
Dan reikt een engel hem de hand en hij gaat opgelucht en blij de rand over. Vervolgens reikt die mens op zijn beurt een ander de hand. Zo slagen er nog een paar in, om door de samenwerking tussen engel en mens uit de kuil te komen. Eén mens doet ontzettend zijn best om omhoog te komen, maar steeds weer lukt het hem niet, hij blijft echter volharden. Dan gaat een engel zelfs een stuk het duister in en neemt ook deze mens mee omhoog…….
Geestelijke wezens staan klaar om ons te helpen, zij willen zelfs niets liever dan dat, maar wij moeten zelf steeds weer opnieuw de eerste stap zetten en laten zien dat het ons ernst is. Zij mogen zeker niet ingrijpen in onze vrije wil, wel bijsturen als blijkt dat we écht willen.
Het hele universum is opgebouwd uit een stromende energie, die van hand tot hand gaat. Net zolang tot de laatste mens is opgestaan. Ieder mens die tot geestelijke ontplooiing komt neemt minimaal één ander mens mee op het geestelijke pad.

**Het is beter om droombeelden voor langere tijd innerlijk te bewaren zodat ze door kunnen werken in de ziel.
De hier gebruikte droombeelden zijn echter alweer van lange tijd geleden, hebben een universeel karakter en daarom heb ik ze met u willen delen.

(Totaal aantal bezoeken: 874, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(7 Reacties)

 1. Mooi Jan, je beschouwingen over dromen en beelden! In 1985 begon ik voor een astrologisch vakblad te schrijven. Mijn artikelen werden door de redactie gerubriceerd onder het kopje ‘Beeldend denken’....
  Lees meer

  Mooi Jan, je beschouwingen over dromen en beelden!

  In 1985 begon ik voor een astrologisch vakblad te schrijven. Mijn artikelen werden door de redactie gerubriceerd onder het kopje ‘Beeldend denken’. Daar moest ik over denken, ik had toen immers nog geen enkel beeld van denken in beelden, en eerlijk geschreven: nog steeds niet. Maar woorden, beelden en hun betekenis bieden mij wel zekerheid en houvast in het leven.
  Vanaf begin jaren 80 was ik versmolten met kundalini yoga. Maar een niet te negeren deel van mijzelf maakte vaak onderhuids op irritante wijze bezwaren, vooral op ongelukkige momenten, want dan is een mens nu eenmaal niet zo vast ter been en wil liever zitten.

  Hoog tijd voor een kwaliteitsdroom die ongevraagd, maar wel gewenst kwam. Ik zal ‘m op korte termijn hier op het columnbord plaatsen.

 2. //Dan reikt een engel hem de hand en hij gaat opgelucht en blij de rand over. Vervolgens reikt die mens op zijn beurt een ander de hand. Zo slagen er...
  Lees meer

  //Dan reikt een engel hem de hand en hij gaat opgelucht en blij de rand over. Vervolgens reikt die mens op zijn beurt een ander de hand. Zo slagen er nog een paar in, om door de samenwerking tussen engel en mens uit de kuil te komen. Eén mens doet ontzettend zijn best om omhoog te komen, maar steeds weer lukt het hem niet, hij blijft echter volharden. Dan gaat een engel zelfs een stuk het duister in en neemt ook deze mens mee omhoog…….—-
  Wat enorm troostrijk….!!
  Dit is de sociale impuls……ook wij hoeven niet de wereld te verbeteren, al is het er maar 1 dan is het al mooi.
  Bedankt Jan Verduin voor deze beeldenrijkdom!

 3. Bedankt voor deze mooie beeldenwereld en de waarschuwing om de kinderen nog enigszins te behoeden voor de niet aflatende stroom beelden. Ook ik heb de ervaring van dromen maar juist...
  Lees meer

  Bedankt voor deze mooie beeldenwereld en de waarschuwing om de kinderen nog enigszins te behoeden voor de niet aflatende stroom beelden.
  Ook ik heb de ervaring van dromen maar juist niet met de adventtijd, dan heb ik het te druk. ☺
  Ben enorm geraakt door de inwijdingsdroom en dat de mensen die je juist in jouw ogen slecht behandeld hadden ging bedanken. Prachtig!

 4. Bedankt voor dit mooie artikel, zo passend in deze tijd! Het is zo herkenbaar. Juist in deze tijd wil je mediteren en dromen maar het tegenovergestelde gebeurd. Ik ben doodmoe...
  Lees meer

  Bedankt voor dit mooie artikel, zo passend in deze tijd!
  Het is zo herkenbaar. Juist in deze tijd wil je mediteren en dromen maar het tegenovergestelde gebeurd. Ik ben doodmoe van de feestvreugde, maar door dit artikel zal ik de draad weer oppakken.
  Wat een indringende droombeelden….bedankt voor het delen!!

  • Ja Alie, ondanks mijn wil om deze stilte dezer dagen tot mij te nemen, zijn mijn sociale verplichtingen een noodzakelijkheid. De omgeving verlangt juist het omgekeerde hiervan. Misschien herken jij dit? Dit is voor mij best een dilemma als moeder zijnde met zes volwassen kinderen en kleinkinderen. Het is een drukte van belang om alles voor elkaar te krijgen en in die drukte ben je alles behalve ontspannen of stil. Nou ja, ik wilde maar zeggen, met de kerstdagen is het heel moeilijk om juist dan stilte te vinden en vooral voor de vrouwen, de moeders, de oma’s!
   Hoe kun je dit dilemma nu oplossen zonder iemand voor het hoofd te stoten?

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »