De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Het karma van de westerse beschaving

 

media_xll_5598173De bulletins van de nieuwsmedia hebben ons de hele afgelopen vakantieperiode achtervolgd met het vluchtelingenprobleem, dat geen ver van mijn bed show meer is maar akelig dicht bij komt. Zo dichtbij dat ze op onze vakantie-eilanden aanspoelen en met miljoenen de Europese grenzen proberen over te steken. “Je kunt geen eens meer rustig met vakantie”, hoorde ik onlangs iemand zeggen, echt waar!
Ook bij ons stromen de asielzoekerscentrum vol en er wordt naarstig gezocht naar nieuwe onderkomens. We staan er niet onwillig tegenover zolang het maar niet te dicht bij ons in de buurt is, omdat het criminaliteit aantrekt en onze huizen in waarde dalen.
Alle landen van het ‘Verenigde Europa’ doen maar wat en het ontbreekt volkomen aan coördinatie, lange termijn visie en werkelijke samenwerking. Alsof de Grieken al nog niet genoeg problemen hebben krijgen ze er ook nog, op al hun mooie toeristenstranden, dit onoplosbare probleem bij.
Winston Churchill zei het al:”Democratie is de slechtste regeringsvorm, op alle andere methoden die al geprobeerd zijn na.”
Deze enorme problemen kunnen alleen tot een bevredigende oplossing komen op Europees en wereldniveau en niet in parlementen en door premiers die niet verder dan vier of acht jaar vooruit kunnen zien.
De Polen en andere landen uit de regio willen alleen christelijke vluchtelingen opnemen omdat in andere landen al meer moskeeën zijn dan kerken waar nog kerkgangers willen komen. In Macedonië  worden ze met traangas en geweld teruggedreven omdat ze daar de massa’s niet meer kunnen verwerken. In Hongarije, Roemenië en andere landen worden hoge hekken opgetrokken om ze tegen te houden. Ook op andere continenten zoals in Amerika en Mexico, Israel en Palestina staan meters hoge hekken en muren.
In Duitsland en andere landen is weer een groeiende groep neofascisten actief die asielzoekerscentra en huizen aanvallen en in brand steken onder de leus:
‘Eigen volk eerst’.
Door de hele geschiedenis heen is het nationalisme en de geloofsstrijd de oorzaak geweest van bijna al het menselijke lijden. Het is alsof de mensheid niets leert van alle oorlogen en ellende en steeds weer met elkaar aan het vechten gaan om hun eigen belangen te verdedigen. Eigenbelang en hebzucht liggen diep in de mens verankerd.

Ik wil met dit artikel geenszins de enorme problemen bagataliseren of denken dat ik de oplossing kan aandragen, maar wil trachten om er op een andere manier naar te kijken. Het niet alleen te zien als een bedreiging voor onze westerse maatschappij en waarden, maar het te gaan zien als een uitdaging die een appèl doet op ons wakkere bewustzijn. Een bewustzijn dat we allen broeders zijn en dat hun probleem ook ons probleem is en dat we onze ogen er niet meer voor kunnen en mogen sluiten. Dat we onze landen niet meer kunnen afsluiten met grenzen, muren en hoge hekwerken. We leven nu in een wereldgemeenschap, in een globaliserende wereld waar het niet alleen gaat over geld en goederen maar ook over mensen en hun recht om wereldburgers te zijn.

Laten we ons eens echt proberen voor te stellen dat in ons schijnbare veilige landje opeens de revolutie uitbreekt en de moslimfundamentalisten hier ook hun kalifaat uitroepen en vestigen. Onze vrouwen en kinderen worden als seksslavinnen weggevoerd en vele ongelovigen worden standrechtelijk onthoofd. Na ongelooflijk veel ellende slaan we op de vlucht en moeten alles achterlaten, al onze schijnbare zekerheden bieden geen enkele veiligheid meer. Baby’s en de kleine angstige kinderen op onze arm of aan de hand.
Onderweg worden we van onze laatste centen beroofd door corrupte ambtenaren en mensensmokkelaars. Eindelijk is de veilige haven in zicht en dan blijken er hekkenprikkeldraadversperringen en hoge muren opgetrokken te zijn en soldaten drijven ons terug met traangas en herdershonden.AFP_macedonie_migranten_0
Als het op andere manieren toch nog lukt om zo’n veilig land te bereiken worden we voor drie jaar opgesloten in barakkenkampen of gevangenissen en we mogen daar niets doen, dat is verboden. De oorspronkelijke bewoners benaderen ons als vijanden en zien ons als misdadigers en terroristen die ze liever vandaag dan morgen kwijt zijn. Wat voor een ervaring moet dat zijn voor getraumatiseerde mensen om in het rijke geciviliseerde westen behandeld te worden als criminelen, wat doet dat aan het beetje geloof dat nog over was aan het goede in de mens?

Onze apathische houding komt voort uit een schrijnend gebrek aan inlevingsvermogen, uit een ingebakken egoïsme dat is ontstaan door onze welvaartsmaatschappij, waar alles door de staat wordt geregeld en we verzekerd zijn van de wieg tot het graf. We willen ons die zekerheden niet laten afnemen en hebben er recht op, recht om in het meest veilige en mooiste land van de wereld te wonen, enkel en alleen al omdat we hier geboren zijn. Het is ons geboorterecht, omdat onze voorouders dit immers door de eeuwen heen met hard werken hebben opgebouwd!

Al weer heel lang geleden kreeg ik het nu volgende visioen (imaginatie) en nu begrijp ik des te meer wat deze beelden mij en ons te zeggen hebben:

——Ik ben in Amsterdam en voel mij hier absoluut niet op mijn gemak. Ik wil ergens naar toe maar alle bussen en trams rijden langs mij heen.
Ik loop langs een kraakpand en zie door een open raam vele donker getinte mensen. Het puilt er als het ware uit van dat ‘soort’ mensen. Ik voel mij op dat moment een hoogmoedige westerling. Beneden lopen blanken in en uit, ze joelen en vallen die mensen aan. Er is politie maar die grijpt niet in. Dan valt er een donkere jongen hoog uit een raam en valt te pletter op de straat.
Overal vandaan komen mensen kijken, hele horden komen af op deze sensatie. Ik voel mij heel naar en kijk om naar een taxi om van deze plaats weg te vluchten en die waanzinnige stad te verlaten.
Dan ontmoet ik twee donker gekleurde mensen, een vader en zoon.
Ik verbaas mij over hun waardige houding en voel mij in hun aanwezigheid heel klein worden; het zijn koningen gelijk. Zij kijken mij met een hoopvolle blik aan en beginnen te vertellen over hun land.
Een land waar altijd vrede was, alles wat de mens nodig had was in ruime mate aanwezig.
Toen ik mij hun land probeerde voor te stellen, zweefde ik opeens over een paradijselijk land. Ik ging over prachtige kusten die met een groen kleed bedekt waren, vol van bruisend leven. Grote maagdelijke stranden, uitlopend in een helder blauwe zee. Ik zag vele bont gekleurde vogels die huisden in weelderige bomen en allerlei dieren die graasden op de vruchtbare bodem. De mensen woonden tevreden bij elkaar in kleine dorpen.

Het slaveneiland Ile de GoreeNOpeens zag ik blanke mensen aankomen, ze liepen juichend het strand op . Ze hadden een paradijs ontdekt!  Ik zag de oorspronkelijke bewoners zich terugtrekken .
Al snel zag ik op dezelfde plaatsen langs de kust, waar eerst nog die schoonheid was, zeer grote fabrieken staan. Hoge schoorstenen braakten hun afval in de maagdelijke lucht. Overal werd in razende vaart beton gestort en de natuur verwijderd. De bewoners van het land werden als slaven de fabrieken ingevoerd of als vee verhandeld. Niet alleen op het land maar ook in de zee, voor de tropische kusten, werd naar olie geboord.
Met een grote minachting voor het leefmilieu vervuilden zij de zeeën  en het land waar deze mensen van generatie op generatie van geleefd hadden.
Grote schepen vervoerden alles wat maar enigszins waardevol was ver weg naar een andere wereld.

Daarna kwam ik in een museum waar iemand vertelde over een oude beschaving. Hij vertelde over zijn land, over zijn wijze koning en de vrede die er heerste. Hij vertelde over de levende natuur van het eiland waar ontelbare soorten planten groeiden en dieren leefden. De zeeën waren nog schoon en er leefden talloze soorten vissen.
In het museum waren vooral geraamtes te zien van uitgestorven diersoorten, die daar nog niet zolang geleden geleefd hadden.
Ik stoorde mij aan de hoogmoedige en kille vragen die daar werden gesteld…..Ik ging bedroefd heen– –. Nooit zal ik meer het gevoel hebben een meerdere te zijn van deze mensen die het karma ten uitvoer komen brengen!

Onze welvaart is gebouwd op de rooftochten van onze voorouders die landen kolonialiseerden en de mensen als slaven wegvoerden en alle rijkdommen naar het vaderland brachten.
De Engelsen en de Fransen hebben na de onafhankelijkheid willekeurige lijnen getrokken in de woestijn en landen gecreëerd, maar geen rekening gehouden met de volkeren die daar opstandwoonden en van elkaar gescheiden werden of juist met elkaar werden opgescheept. Wrede dictators hielden de boel bij elkaar en zaaiden angst en onderlinge haat. Het Westen zag het oogluikend toe zolang hun energiebehoeften maar niet in gevaar kwam en veroorzaakten uiteindelijk zelf weer een complete chaos door de bevriende dictators te verdrijven zonder een duidelijke toekomstvisie.

Zonder een ruimer bewustzijn over het feit dat alles een eenheid vormt en de wederzijdse afhankelijkheid deze eenheid in stand houdt, is een oplossing van dit probleem niet mogelijk. We zijn met alles en iedereen verbonden door het verleden en het heden en alles moet eens uitgewerkt worden. Altijd en steeds weer zal het in evenwicht gebracht dienen te worden.
Verleden en heden zijn zo nauw met elkaar verbonden dat ze eigenlijk een eenheid vormen. We zijn met elkaar verbonden door karma, de wet van oorzaak en gevolg. Er is in feite geen rechtvaardiger wet dan deze, die ons de kans geeft onze fouten vanuit het verleden weer in het reine te brengen, in evenwicht. Er is een persoonlijk karma maar echter ook een groeps en volkskarma waar we deel van uitmaken. Dus wat onze voorvaderen hebben gedaan werkt onherroepelijk nog in ons door. In feite zijn we door karma met elkaar verbonden en daardoor ook elkaars verlossers.
Reïncarnatie is de leer van de wedergeboorte, het steeds weer opnieuw incarneren in een menselijk lichaam om te werken aan de uiteindelijke vervolmaking en uit het rad van wedergeboorte bevrijd te worden. Bijna iedereen heeft wel eens het gevoel iemand tegen te komen die hij of zij herkent, onbewust zijn we voortdurend op zoek naar verwante zielen. Zo kan het nu ook zijn dat vele mensen hier elkaar weer ontmoeten om  het onrecht uit het verleden weer in het reine te brengen. Als we nu eens in staat zouden zijn om vanuit een dergelijk bewustzijn naar de problemen van deze tijd te kijken en daar vanuit onze krachten te bundelen, niet uit schuldgevoel, maar uit een groeiend bewustzijn over de werking van de Liefde.

Wat er nu gaande is, vanuit geestelijk perspectief gezien, is een onomkeerbare wetmatigheid die zich niets aantrekt van muren en grenzen en die zonder meer door zal gaan tot de balans weer is hersteld.
Het is begrijpelijk dat het angst en weerzin oproept, maar een  mens of volk is wijs te noemen als men het  lot aanvaardt en het verzet loslaat. We maken deel uit van deze tijd die een enorme verandering teweeg zal brengen en het is niet alleen een karmische wet die ons lot bepaald maar ook een hoger wereldplan. Een evoluerende aarde en mensheid op weg naar een groter en dieper bewustzijn over de eenheid van alle wezens. Zo’n overgang gaat altijd gepaard met strijd en pijn omdat wij aardewezens alles het liefst hetzelfde houden en onze eigen veiligheid voorop stellen en onbewust zijn van het grotere aardeplan waar we zelf deel van uitmaken.
Het is beangstigend om te zien hoe snel de veranderingen om zich heen grijpen en dat we gedwongen worden om te leren samenleven met vele andere culturen, ons land te delen en gastvrijheid te beoefenen. Daarbij vergrijsd Europa enorm en deze mensen zullen nog eens nodig blijken te zijn; niet als ongenode gasten maar als redders van de natie.

We leven nu in een tijd dat de etniciteiten  zich zullen vermengen en dat is een voorbode van een betere toekomst voor de aarde. Een aarde waar geen tegenstellingen meer zijn in ras, taal en geloof en waar het nationalisme is verdwenen en de mensheid samenwerkt in een wereldregering. Waar alle mensen broeders zullen zijn!
Zover zijn we natuurlijk nog lang niet, daar is nogal wat voor nodig, een lange weg te gaan, maar in die tijd van pijnlijke barensweeën leven wij nu of we dat nu willen of niet. Voor de bewuste waarnemer zijn de voortekenen heel goed zichtbaar en dan kan het ook een gevoel van dankbaarheid oproepen om in deze tijd te mogen leven en deelnemer te zijn aan deze omwenteling.

Alles wat wil samengaan, al het oude dat dreigt te verdwijnen roept een enorme weerstand op. Al het duister op de aarde zal het met alle macht proberen te voorkomen en vandaar ook de groeiende aanhang voor nationalistische partijen en fundamentalistische groeperingen.
Als we proberen te leven vanuit een ruimer bewustzijn dan kunnen er krachten vrijkomen die verbindend kunnen werken en die niet bang zijn voor het verlies aan oude waarden, omdat er langzamerhand nieuwe voor in de plaats zullen komen. We hebben elkaar zoveel te leren als we de verschillen kunnen overstijgen en weten dat we allen mens zijn met dezelfde verlangens en gevoelens. Korte termijn visie zal niets anders dan strijd veroorzaken en de kloof alleen nog meer versterken. Het angstdenken zal op den duur omgevormd kunnen worden door een respect en liefdevolle houding.

Unknown-19Ik besef mij terdege dat we als mensheid in een chaotische tijd leven en vele zekerheden zullen moeten loslaten. Het is ook nog een lange weg en ik zal in dit leven de volmaakte wereld niet kunnen aanschouwen en jullie ook niet, maar we mogen wel deelgenoot zijn aan een ongekende grote stap in de wereldontwikkeling.
Ondertussen zou ik willen adviseren: Geef het verzet op en laat de angst varen en  daarvoor in de plaats zal mededogen en Liefde opstijgen en het gevoel van verbondenheid versterken. Dat is het enige en krachtigste wapen om in deze tijd nog wat bij te dragen aan de wereldontwikkeling.

 

 

 

(Totaal aantal bezoeken: 889, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(25 Reacties)

 1. Het leven zelf is gebaseerd op overleven, kijk maar in de bossen, de wildernis, onder water, de mens kreeg in de evolutie een ego mee, dat zegt, IK ben, ik...
  Lees meer

  Het leven zelf is gebaseerd op overleven, kijk maar in de bossen, de wildernis, onder water, de mens kreeg in de evolutie een ego mee, dat zegt, IK ben, ik wil, ik, ik, ik,…..
  alles gebeurt gewoon zoals het gebeurt, zowel het goede als het kwade, al deze woorden, goed, kwaad, liefde, grens, etc etc….
  125.000 jaar, zo oud is de homo sapiens ongeveer, deze mens wist niet dat ie zo heette, had nooit gehoord van jezus of mohammed, boedha of mama durga,
  Maar ook deze mens, of beter gezegd dit dier, of, dit bewustzijn, verdedigde zijn leef omgeving, net zoals dat in een kudde gebeurd.
  het leven komt en het leven gaat, ver voor de homo sapiens, en ook tijdens diens bestaan, zijn vele beschavingen weggevaagd, gestopt, door ijstijd, droogte, aardbevingen en vulkaan uitbarstingen…..gebeurd gewoon.
  Ook de mens zal verdwijnen, maar de natuur, de aarde draait dan gewoon door, de natuur vind overal een oplossing voor.
  Dat die blanke doet wat ie doet en gedaan heeft, en dat al die andere levens vormen waar dan ook vandaan doen wat ze doen en wat ze gedaan hebben is allemaal slechts de loop van de natuur.
  Al het goeie wat we nu doen, en al het niet goeie wat slechts weer een ego dingetje is, immers : Ik vind ….dat niet goed. Maar een ander vind dat ie juist wel weer goed doet.
  Tis een immense grote stroming/kolking dat gewoon maar plaatsvindt.
  De natuur kent geen pijn, Het Ego wel.

  • Jan

   29 oktober 2015 om 18:23

   Dag Gerben,

   Bedankt voor je reactie! Wat wil je nu eigenlijk zeggen met deze reactie?
   Dat niets echt van betekenis is, omdat dat allemaal maar ego is?
   Alles is maya en betekent dat… het menselijk lijden van generlei waarde is?
   Graag nadere uitleg.
   Groet!
   Jan

   • Hoi Jan,
    zal proberen hoe ik het een beetje ervaar(weer die ik 😉
    Het leven gebeurd gewoon. iedere stap heeft een gevolg, soms lijden, soms vreugde, maar het gebeurd gewoon. De betekenis die we er aan geven is zoals wij het ervaren, de ene vind een wijn lekker, de ander niet. De ene ik vind de immigratie stroom een bedreiging, de ander niet. de ene roept komt hier door en de ander daar door, wat is de waarheid, geen idee, enige feit is dat het gebeurd.
    Een goeie oplossing zal dus nooit komen 😉 omdat ieder ego een eigen bewustzijn en ervaring heeft hoe iets zou horen of moeten.
    Het leven gebeurd gewoon, emoties en gevoelen(lijden/vreugde) die zijn er gewoon, mogen er ook zijn. tis zoals het is.
    Tis maar net welke gedachte we geloven en hoe je deze gelooft en of weer laat wegwaaien.
    check bv op youtube de film alles over niets. bij behorende intervieuws zijn ook intresant.
    Overigens, lees ik jou srtikel ook met veel intresse, lees graag andermans visie…wat is waarheid?
    grtjs

    • Lees net weer even je laatste alinea, we zitten wel op de zelfde lijn.
     je zal geen volmaakte wereld aanschouwen……o nee?, de wereld is gewoon zoals die is, wat is volmaakt?, dat is dus een ego dingetje 🙂 is mijn beleving dan weer 🙂

     • Dingen gebeuren niet gewoon. Althans niet altijd. Veel gebeurtenissen ontstaan door menselijke handelingen. Ik denk niet dat iemand die in een concentratiekamp werd opgesloten dacht: “het gebeurt gewoon”.
      De dingen die gebeuren buiten de mens om, daarin heb je je te schikken., maar ook daar kun je vaak iets aan doen. Als het regent en je houdt er niet van nat te worden, moet je thuis blijven wachten tot het droog wordt of een paraplu gebruiken. Wordt je slachtoffer van een natuurramp,ja dan gebeurt het je,maar of dat wel zo gewoon is?

 2. Prachtig verwoord.

 3. Erg goed stuk, Jan. Helemaal mee eens. Eén van je eerste zinnen: ‘Je kunt geen eens meer rustig met vakantie”, hoorde ik onlangs iemand zeggen, echt waar!’, tekent volgens mij...
  Lees meer

  Erg goed stuk, Jan. Helemaal mee eens.
  Eén van je eerste zinnen: ‘Je kunt geen eens meer rustig met vakantie”, hoorde ik onlangs iemand zeggen, echt waar!’, tekent volgens mij wel de mentaliteit van veel mensen: ‘Wat er verder ook gebeurt en hoe ellendig andere mensen er ook aan toe zijn, WIJ moeten en zullen genieten en WIJ moeten gelukkig zijn.’

  Deze mentaliteit zal onder invloed van een spirituele levensbeschouwing, zoals de antroposofie, steeds meer verdwijnen (denk ik).

  • Dat is een zeer optimistische hoop Ridzerd. Ik ben juist bang dat de mensen alsmaar egoïstischer worden en dat de antroposofie en andere stromingen geen hot item meer zijn. De materie overwoekert de geest…………

   Maar mensen als jij en Jan houden de moed erin en dat is hoopvol, dat kan inspireren.

   • Ja mensen worden woedend, gisteren nog meegemaakt en het was een arts ! en ie zei dat ie de volgende keer extreem rechts zal kiezen als dit zo voortgaat. Mensen die niet nadenken zijn wel vlug vatbaar voor extremen, maar nu zal dat wel anders gaan. Natuurlijk is het zo, de rotte appels dienen zo vlug mogelijk verwijderd te worden. Kijk maar wat in ons kleine kikkerlandje gebeurt :

    http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150826_01834698

    • Bijlage:

     Het is heel mooi van zelf allerlei gedachten te hebben over een multi-of p luriculturele samenleving …. .

     de vraag is : kan een ‘eigen volk’ zich nog ontwikkelen als wij overstroomt worden door alles wat vanuit de hele wereld heil zoek bij ons kikkerlandje omdat zij denken dat het ‘materiële’ paradijs bij ons ligt ???

     R Steiner zei immers :

     “De mens behoort niet alleen toe aan zichzelf , hij behoort tot de samenleving .
     Wat in hem tot uitdrukking komt , is niet alleen zijn ‘individualiteit’ , maar tevens die VAN HET VOLK waartoe hij behoort .Wat hij volbrengt , komt zowel uit zijn eigen kracht voort als uit die van ZIJN VOLK . Hij vervult door zijn eigen taak tevens een deel van de taak van ZIJN VOLK . Het komt erop aan dat zijn plaats binen ZIJN VOLK zodanig is dat hij de mogelijkheid van zijn individualiteit VOLLEDIG KAN ONTPLOOIEN ?[ uit GA 2 ]

     R Steiner spreekt hier volgens mij helemaal niet als een ‘nationalist’ , maar wil gewoon zeggen hoe een volk zich dient te ontplooien .

     De vraag die ik dan stel hierbij is : Als wij eigen volk zo massaal door heel de wereld overspoeld worden , door mensen die hier materiële welstand zoeken , en door de Islaam , een totale andere dwingende religie die zeer fundamentalistisch te werk gaat …. en al zijn er dan ook veel vluchtelingen bij die voor oorlog die het heel goed menen en wegvluchten …. dat wij daardoor overrompeld worden , de vraag is dan wel : ” kunnen wijzelf ons eigen dan nog op een degelijke heilzame manier ontwikkelen ? “

     • Bijlage:

      Ik ontken niet de grote problemen waar we voorstaan en ook niet dat onze Chrislijke cultuur overspoeld wordt door de Islam. Een Franse schrijver, Michel Houellebec beschreef dat in zijn laatste boek:…dat er geen oorlog nodig is maar gewoon geduldig wachten tot de meerderheid in Europa van Islamitische oorsprong is en de scheiding tussen kerk(geloof) en staat opgeheven zal worden.Dat kan vanzelfsprekend een angstaanjagende gedachte zijn.
      Wat Steiner schrijft over een Volk is
      In een bepaalde context wellicht voor die tijd juist, maar we zijn alweer 100 jaar verder in de tijd en de tijdgeest laat nu zien dat de volkeren zich over de aarde verspreiden en zich vermengen.
      We zijn nu op weg van individuele staten en grenzen naar Verenigde staten die steeds meer genoodzaakt zullen zijn om samen te werken,omdat de belangen van alle staten langzamerhand in elkaar grijpen en van elkaar afhankelijk zijn.
      Ook omdat we niet meer alleen werken in en voor ons eigen land, maar wonen en werken in en voor de hele ons omliggende wereld.
      Nu kunnen we ons laten gijzelen door angst of proberen te leven vanuit mededogen, vanuit Liefde, omdat dat uiteindelijk door alle wezens begrepen zal worden en daarnaast vertrouwen te ontwikkelen dat we allen deel uitmaken van een groter plan.
      Dit is naar mijn idee nu de enige weg, een menselijke weg, omdat alle wezens diep in hun ziel datzelfde zoeken.
      Ook de vluchtelingen die met gevaar voor eigen leven het hier denken te vinden. Bedenk nogmaals Hoe verantwoordelijk wij zelf zijn voor deze volksverhuizing!

 4. Dank je Jan dat je zo een algemeen en belangrijk onderwerp op deze wijze naar voren haalt en in menselijk perspectief zet. Het vluchtelingenprobleem, nog even buiten de oorzaak ervan,...
  Lees meer

  Dank je Jan dat je zo een algemeen en belangrijk onderwerp op deze wijze naar voren haalt en in menselijk perspectief zet.
  Het vluchtelingenprobleem, nog even buiten de oorzaak ervan, in menselijk perspectief zien lijkt me van uitzonderlijk groot belang voor onze toekomst. Het is naar mijn idee een centraal thema waar alle andere grote en kleine uitdagingen voor de mensheid in feite aan ondergeschikt zijn.

 5. Waarom geen aktie ontketenen
  Neem een vluchteling op in huis!
  Geen theorie maar daadwerkelijk
  In het heden en niet wachten tot een wereldregering het voor ons oplost?

  • Ja dat had ik wel begrepen !
   De volkerenbond werd opgericht vlak na die afschuwelijke eerste wereldoorlog met miljoenen slachtoffers. Nooit geen oorlog meer als de volkeren elkaar ontmoeten en elkaar door de dialoog leren begrijpen. Nee dat is nu niet direct een succes te noemen maar de eerste stappen zijn gezet en steeds meer komt men erachter dat we onderling verbonden zijn en van elkaar afhankelijk.
   Voor onze begrippen gaat alles zeer langzaam en de tegenkrachten zijn enorm. Toch zal het uiteindelijk zegevieren naarmate het wereldbewustzijn groeit.
   Geen wereldpresident met onbeperkte aardse macht ………..
   We zullen ons tevreden moeten stellen met kiemen en die we ook al in onze eigen naaste omgeving kunnen verzorgen.
   Aan de tegenkrachten kun je de verandering herkennen, die hoeven zich niet zo duidelijk te manifesteren als er niets aan de hand was waar ze doodsbang voor zijn.
   Maar ik erken dat het niet over één dag ijs zal gaan maar een moeizaam proces van vallen en opstaan.
   En er zal ons weinig bespaard blijven de komende tijd, dat is wel zeker.

  • Bijlage:

   Uit Solojov s verhaal komt naar voren dat een democratie geen oplossing is , noch een kapitalistische maatschappij omwille van beloning voor geld , waar volgens het gelijkheidsprincipe van beloning naar prestatie de regel zijn . Het economische gelijkheidspricipe dient uitgebannen te worden ( driegeleding) , en zo staat deze economie in het teken van d vrijheid en broederschap , daar ligt de knoop voornamelijk, maar moeilijk te verwezelijken met de huidige aasgieren en politici. Solojov pleit dus eerder voor een wereldregering onder de vorm van een technocratisch geleid systeem . ( zo las ik het ergens )

 6. Ja oplossingen liggen niet voor het oprapen. M.i. Is een ervan dat in de thuislanden van de vluchtelingen er vrede is en menswaardige omstandigheden. Maar ja het westen en onze...
  Lees meer

  Ja oplossingen liggen niet voor het oprapen. M.i. Is een ervan dat in de thuislanden van de vluchtelingen er vrede is en menswaardige omstandigheden. Maar ja het westen en onze welvaart is mede opgebouwd uit de verdiensten van de export van oorlogen naar die regio’s. Wat ik graag van Jan zou vernemen is, wat hij verwacht van een wereldregering? M.i. Is men daar al mee bezig,maar juist dat streven heeft weinig goed gebracht. Als er ooit al eenwereldregering komt, zal deze misschien oorlogen en honger kunnen uitbannen, maar anthroposofisch gezien kun je je afvragen wie dan de wereldpresident zal zijn en tegen welke kosten de mensheid die vrede dan zal moeten bekopen.

  • onwetendheid leid tot afscheiding en dit gebeurde al voor de schepping. Nu laten mensen zich ook door onwetendheid leiden. Bewustzijn is alleen bij de Schepper te vinden en hiertoe behoren we allemaal, we zijn een eenheid. En zolang dit bewustzijn er niet is en mensen zich gescheiden houden van hun schepper zal alles niet tot zijn recht komen en dingen moeten ook gebeuren wereldkarma, volkskarma

 7. Zeer sterk stuk! Mijn welgemeende complimenten.
  Stuur het op naar de Volkskrant, NRC en de rest……

  • nee het is nog geen scherp stuk. de intentie is wel goed, maar dit moet veel scherper, zeker wanneer er gepubliceerd wordt in de door jou gesuggereerde media moet het gewoon pijn doen

   • Daar hebben we jou toch voor? Pe-pijn.

   • Wonderlijke discussie over een prima artikel met een prachtige invalshoek.
    Het leert ons om anders naar deze problemen te kijken, het is duidelijk, goed uitgelegd en zeer verhelderend! Scherper…..niet doen…!
    De manier van schrijven is juist heel eigen aan Jan en dat wil ik graag zo houden, daarom lees ik graag de artikelen op deze site.
    Doorsturen naar de genoemde media lijkt mij niet direct zo’n goed idee, het zal niet begrepen worden door lezers die niets hebben met die terminologie.
    We kunnen het wel naar verwante sociale media sturen en dat zal ik doen opdat ook anderen in mijn omgeving er kennis mee kunnen maken.
    Bedankt voor dit weer mooie artikel.

 8. Beste Johannes, ik begrijp je invalshoek wel en je poging om op een positieve wijze tegen dit soort complexe materie aan te kijken. Maar toch staan er wat fouten in...
  Lees meer

  Beste Johannes, ik begrijp je invalshoek wel en je poging om op een positieve wijze tegen dit soort complexe materie aan te kijken. Maar toch staan er wat fouten in je artikel, waarvan mij het meest stoort dat je spreekt over rassen ‘We leven nu in een tijd dat de rassen zich zullen vermengen en dat is een voorbode van een betere toekomst voor de aarde’ Wat je bedoelt is etniciteiten. Rascisme is een onzinnige en foutieve manier van denken, daarom moeten we ons niet bedienen van taal die die onzin in stand houdt. In een heel ver verleden waren er meerdere rassen maar alleen de homo sapiens heeft weten te overleven in de geschiedenis van de aarde. (dat is op zich zelf een veelbetekenende detail wat betreft het parasitaire virusachtige karakter van onze soort) Maar goed vandaag is er dus wat betreft ons mensen maar één ras; het menselijk ras. Natuurlijk zijn er verschillen tussen mensen, op individueel niveau en ook langs culturele lijnen of wat betreft etniciteit en geografische afkomst en dat kan worden benoemd, desnoods uitvergroot. Wat we niet zullen toestaan is het creëren van verdeeldheid op basis van onzin. De rest van je betoog kan ik me wel in vinden hoewel ik zelf het wat radicaler zou stellen. We kunnen proberen ons veilig te wanen in onze ommuurde relatief bevoorrechte stukken van de wereld, maar dat zal niet helpen en geen effectieve strategie zijn. Het is helaas tegenwoordig zo dat als de meerderheid van de bevolking alhier het niet ziet of begrijpt we het zullen gaan leren op de ruwe manier.
  Ik hoop van niet en zou me liever scharen achter jouw optimistische manier van zien, maar ik heb daar nog wat moeite mee gezien het schaamteloos vertoon van stupiditeit in onze fijne maatschappij

 9. Ja het is bijna niet meer om aan te zien en de machteloosheid grijp je bij de keel. Ik ben dankbaar voor dit artikel en kan er nu op een...
  Lees meer

  Ja het is bijna niet meer om aan te zien en de machteloosheid grijp je bij de keel.
  Ik ben dankbaar voor dit artikel en kan er nu op een andere manier naar kijken.
  Prachtige beelden overigens.

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »