De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Religieus en de kracht van het Woord.

thumbnail_.facebook_1472832051096Op de laatste publicatie over het belang van meditatie, het innerlijk gebed of mantra als hulpmiddel, kreeg ik ook reacties van onbegrip en zelfs weerstand. Die spitste zich vooral toe op het gebruik van woorden zoals: Religieus, Christus, Christusbewustzijn, Innerlijk gebed, Ik-Ben, en wat te denken van nieuwebroederschap? Tegelijkertijd het welgemeende advies om die woorden een andere draai te geven meer passend bij deze tijd.
Mijn generatie heeft deze woorden nog als vanzelfsprekend opgenomen en er mee geleefd, al zijn er ook heel wat mensen door kerk en geloof flink beschadigd, dat zal ik niet willen ontkennen. Het is opvallend dat vooral jongeren niets meer kunnen met deze woorden en hun betekenis, omdat ze er los van zijn geslagen en er negativiteit mee verbinden door de willekeur en misbruik. De vraag is nu of we in deze snelle internet tijd daar aan toe moeten geven of juist moeten trachten deze woorden weer tot inspiratie te maken?

Iemand schreef bijvoorbeeld:  “Je zult de massa zo echt niet aanspreken en dat is jammer.”  Mijn reactie daarop was: “We zullen toch ook moeten accepteren dat we de massa niet meekrijgen en dat ik mij ook niet richt tot de massa. Het gaat mij om de individuen die tot innerlijke zelfstandigheid willen komen. Los van iedere vorm van groepsdenken, steeds meer de eigen innerlijke wijsheid benaderend.”
Het zal voor iedereen die met spiritualiteit bezig is, op wat voor manier ook, een uitdaging kunnen zijn om eens te onderzoeken in hoeverre men vrij is van opgelegde zienswijzen die men blindelings aanneemt en opvolgt, zonder deze te toetsen aan de eigen innerlijke wijsheid, aan het geweten. Alles wordt langs de meetlat gelegd van het groepsdenken, of het nu een geloof of geesteswetenschap is dat maakt niet uit, van daaruit wordt geoordeeld, geredeneerd en nagepraat. We kunnen ons wel laten inspireren door de overgeleverde wijsheid, dat is vanzelfsprekend goed omdat het meer licht werpt op ons bestaan. De meest zuivere leerschool is echter de eigen ervaring en het daaruit gedestilleerde inzicht; dat maakt de mens vrij. Alle wijsheid, alle inzicht dat jou aangaat ligt in de eigen biografie besloten. Leer het te lezen, te begrijpen, en alle vragen zullen beantwoord worden. Ik raad mensen in dit kader altijd aan om een beknopt dagboek en dromenboek bij te houden.

Laten we nu een woord als Religieus tot voorbeeld nemen: Mensen verbinden dat met de kerk, met religie in de betekenis van geloof. Voor mij dragen kleine kinderen dat nog met zich mee, die zijn van nature religieus. Dat kun je zien in de ogen van de pasgeborene, als je goed kijkt zal de betekenis van dat woord dan duidelijk worden. Religie (van het Latijnse religio) heeft te maken met zingeving, en het zoeken naar echte verbindingen op een geestelijk niveau. Re-ligare…………In bredere zin duidt het woord ‘religie’ op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten over de zin van het leven. Religieus is een prachtig woord en religieus-zijn draagt zo’n diepe laag in zich. Dus laten we ons niet ontworstelen aan Religie maar wel aan de uitwassen daarvan. Het weer bevrijden uit de instituties en kerken die het zich ten onrechte toegeëigend hebben.

20140603_161931Hoe verder iemand zich ontwikkelt hoe meer ontheemd en eenzaam die zich zal voelen. Dat is een diep wordingsproces en ook de bedoeling opdat we ons dan uiteindelijk als vrij geworden wezens weer opnieuw kunnen verbinden, niet meer bestuurd door de buitenwereld. Ligare is verbinden RE-LIGARE=opnieuw verbinden….mooi toch?
Een naam is eigenlijk een individualisering van iets algemeens en draagt als het ware een Ik-kracht in zich. In het Aramese Onze Vader staat zo mooi beschreven: Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. In een bekend gedicht staat: “Noem mij bij mijn diepste naam”.

**Ik ben weliswaar geen groot kenner van de bijbel en ook niet aangesloten bij wat voor genootschap dan ook maar werd altijd wel gefascineerd door het idee dat uit het Woord alles is ontstaan. In het Johannesevangelie staat bijv.: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God en het Woord is mens geworden…”. Daarmee bedoeld: het Christusbewustzijn dat incarneerde in Jezus. Logos betekent…Woord en daar aan verwant logica. Vanaf de vroege Grieken, oosterse godsdiensten en westerse filosofen wordt er de grootste betekenis gegeven aan de Logos: menselijke kennis en de absolute orde van het universum, de Logos onderscheid de mensen van de dieren, de menselijke rationaliteit, oerfenomeen waar alle levenskracht uit voortkomt, de goddelijke essentie van iedere eenheid, en de Oosterse godsdiensten spreken o.a. over Tao, Dharma en Om.

Als we ons werkelijk bewust zouden zijn dat aan de basis van alles blijkbaar het Woord ten grondslag ligt, dat daaruit alles is ontstaan, dat iedere eenheid hoe onwaarschijnlijk klein of groots in de kosmos is ontstaan uit en doordrenkt met het Woord en dat daaruit alle levenskracht en energie voortkomt, dan zouden we bijna niet meer durven spreken, maar er maar liever het zwijgen toe doen.
Ieder woord heeft een diepere betekenis en kracht, aan ieder woord ligt, gezien vanuit het bovenstaande, een goddelijke essentie ten grondslag.
De oorspronkelijke bedoeling van het woord is de mogelijkheid om je diepe innerlijke gedachten mee uit te drukken. Dat de mens is uitverkoren om dit Woord te mogen gebruiken, maar de mens heeft het blijkbaar niet begrepen en gebruikt het veelal niet om de geest tot leven te wekken, levenskracht te schenken, maar om zijn onbewuste gedachten en vooroordelen er door te laten uitstromen. Een bekende esoterische uitspraak is: “Zet een wacht voor je mond.. of… Niet wat de mond ingaat maakt onrein, maar wat de mond uitgaat”.  Onder het mom van het vrije woord en het recht van vrije meningsuiting vliegen de negatief geladen woorden door de ether met als enig doel: te beledigen, anderen aan te vallen in hun mens zijn, hun waardigheid. Het woord wordt langzamerhand tot een wapen gemaakt, niet begrijpend dat het uiteindelijk een boemerang blijkt te zijn die velen malen versterkt bij de afzender zal terugkeren.

In het spirituele jargon worden allerlei vage begrippen gebruikt om de bovenstaande woorden maar niet te hoeven gebruiken. Christusbewustzijn >> universeel bewustzijn/ Akasha kroniek>>collectief geheugen, /broederschap>>kring van Licht en Liefde,/ God>>universele energie,/ etc.  Waarom niet gewoon Ben, waarom altijd dat Ik erbij, zelfs God noemt zich Ik-Ben?
Woorden die ont-ikken, omdat Ik als ego wordt beschouwd en niet gezien kan woorden in zijn hogere vorm. Alles op aarde heeft zijn geestelijke tegenhanger en tegenover het ego, het aardse ik, staat het Hogere Ik dat de vrije mens representeert. De mens die kan zeggen: Ik-Ben. Broederschap is de grootste belofte aan de mens. Werkelijke broederschap zal er pas zijn als ieder mens een vrij IK is geworden en vanuit die innerlijke vrijheid de ander de hand reikt. Los van bloedbanden en groepsbewustzijn. Nog een lange weg te gaan, maar toch……………

_ons003199401ill0023 leegVooral in de kunst wordt het abstraheren veel gebruikt. Het gaat er hierbij om dat een herkenbaar figuratief voorwerp, zoals bijvoorbeeld een afbeelding van een leeuw, op zo’n manier wordt veranderd dat het minder of bijna niet meer herkenbaar is. Abstraheren is dus iets ontdoen van datgene wat het herkenbaar maakt. Abstraheren komt van het Latijnse woord ‘abstraheren’, wat aftrekken betekent. Het uiteindelijke resultaat is dus een aftreksel van het oorspronkelijke onderwerp. Uiteindelijk kan je dat zover doorvoeren dat alles verdwenen is en teruggebracht tot een stip in een leeg vlak. Terug bij de essentie, terug bij de staat van voor de schepping.

Veel nieuwe woorden hebben hun oorsprong in de techniek, die komen dus niet voort uit de stilte maar uit het tegenovergestelde. Het zijn over het algemeen kille levenloze woorden. Daar heersen andere krachten die de mens willen kluisteren aan de apparaten, aan de wereld. Daar van uit komt de robotisering en de idee om de mens onsterfelijk te maken.

Woorden kunnen negatief beladen zijn omdat ze misbruikt zijn door kerkelijke instituten e.d.. Dan kunnen we twee dingen doen: die woorden gaan vervangen of juist proberen die persoonlijke beladenheid eraf te halen, door bijvoorbeeld zo’n woord regelmatig mee te nemen in een stille meditatie en concentratie op het woord, door het daardoor zijn oorspronkelijke betekenis en kracht terug te geven. Dat is niet alleen goed en vruchtbaar voor diegene die dat probeert maar heeft zijn uitwerking in de kosmos. Door die aandacht kan een bepaald woord zichzelf openbaren. Hetzelfde kunnen we toepassen bij iemand (met een naam) die weerstand bij ons oproept, waar we eigenlijk een hekel aan hebben. Het is o zo makkelijk om die speciale mens te veroordelen en te negeren, we kunnen in plaats daarvan zo’n mens meenemen in de meditatie en hem of haar proberen te verlossen van al onze vooroordelen, grote kans dat die mens zich dan kan openbaren wie hij of zij werkelijk is.

Denkwoorden en…… Stiltewoorden:
Naast alle beschikbare woorden en de voortdurende woordenstrijd staat nog een grotere kracht en dat is: …..de Stilte. Alles is uit het woord ontstaan, maar het woord zelf is uit Stilte ontstaan. Dus eerst is er zwijgende Stilte…….., woorden die daarvan uit gesproken worden kunnen niet kwetsen, maar zijn vervuld van levens en scheppingskracht!
De hedendaagse en eeuwige strijd van onbegrip tussen de mensen is een strijd van denkwoorden die scheiding aanbrengen. Alleen in de Stilte, van voor de scheiding van de mensen in rassen en talen, zullen we elkaar terugvinden. Waar het denken niet meer een abstract op zich zelf staand fenomeen is, maar verankerd in Bewust-Zijn.

*Deze publicatie is een reactie op en nadere uitleg van het vorige bericht:  Waar het denken zwijgt kan God zich openbaren.
** Voor dit artikel heb ik ook geput uit een eerdere publicatie van mij die betrekking heeft op dit onderwerp: Mensenstrijd/woordenstrijd

Voor Reacties en Vragen:      info@nieuwebroederschap.nl
Of direct onder het artikel zodat ook de overige lezers de reactie/vraag/aanvulling/verbetering en de antwoorden daarop nog  kunnen meenemen na het lezen van het artikel.

 

(Totaal aantal bezoeken: 424, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(42 Reacties)

 1. Ik las een sprookje van A.L.Snijders over een man die maar twee weken leeft en in die tijd brengt hij woorden rond en dat doet hij ieder jaar weer opnieuw....
  Lees meer

  Ik las een sprookje van A.L.Snijders over een man die maar twee weken leeft en in die tijd brengt hij woorden rond en dat doet hij ieder jaar weer opnieuw.
  De woorden zijn: Naastenliefde, medemenselijkheid, begrip, respect, vertrouwen, waardering, vriendschap, tevredenheid, bevlogenheid, harmonie, balans, betrokkenheid en evenwicht.
  Dat zijn de woorden die onontbeerlijk zijn voor de geestelijke vooruitgang van de mens en de wereld, voeg ik er zelf aan toe.

 2. Het onderstaande kwam ik tegen in mijn aantekeningen. Het sprak mij blijkbaar aan dat ik het bewaard hebt en het hier toepasselijk vindt: Religieuze taal heb je in allerlei soorten....
  Lees meer

  Het onderstaande kwam ik tegen in mijn aantekeningen. Het sprak mij blijkbaar aan dat ik het bewaard hebt en het hier toepasselijk vindt:
  Religieuze taal heb je in allerlei soorten. Je hebt verhalen, woorden en beelden die een werkelijkheid oproepen die, hoe mooi op zichzelf misschien ook, vijandig staan ten opzichte van de werkelijkheid waarin je leeft. Het is ontkennende taal. Taal die wegkijkt van wat er is, taal die blind maakt en doof en hard. Woorden over de weg naar innerlijke rust die lijken te zeggen dat onrust, verdriet en paniek vooral eigen schuld zijn. Woorden over een zalige hemel die het rauwe verdriet van dood en eenzaamheid ontkennen. Woorden over bevrijding die mensen onontkoombaar schuldig maken. Het is dwingende taal, verschrikkende taal, ziekmakende taal. Levensgevaarlijk voor wie daarin leven moet, want vroeg of laat breekt de werkelijkheid er doorheen.

  En er is die andere taal. Woorden die ruimte geven en richting. Woorden die erkennen waar je bent, bevestigen wat je voelt en je toch niet veroordelen tot die werkelijkheid. Juist het feit dat ze je bevestigen en erkennen in wie je bent en waar je bent, hoe diep en duister ook, doet nieuwe perspectieven zien. Woorden die je raken, zozeer raken dat je er bang van kunt worden -- en toch is de pijn helend. Woorden die confronteren, botsen, je een spiegel voorhouden – en toch geven ze ruimte. Woorden die bij elke herhaling dieper vallen, dieper raken, dieper helen. De werkelijkheid van je leven past er in, zonder wringen, zonder breuken en toch wordt die werkelijkheid zelf erdoor opengebroken. Ik hoop vooral steeds weer deze woorden te vinden en te horen.

 3. Over woorden gesproken…
  Lees meer

  Over woorden gesproken…

 4. Goed stuk. Wat mij betreft: wie een boom wil zien voor wat die werkelijk is, kan beter geen woorden gebruiken en leren luisteren naar het woordloze. Ieder woord of benaming...
  Lees meer

  Goed stuk. Wat mij betreft: wie een boom wil zien voor wat die werkelijk is, kan beter geen woorden gebruiken en leren luisteren naar het woordloze. Ieder woord of benaming werkt alleen maar verstorend, het zet een denkbeeldig kader om iets heen, waardoor de directe ervaring onmiddellijk verstart en onmogelijk wordt. Er is geen enkel begrip of idee waaraan we ons kunnen vastklampen. Steeds weer proberen we ons datgene wat ervaren wordt, toe te eigenen, in een doosje te stoppen zodat we het op een later moment nog eens te voorschijn kunnen halen. Al die doosjes gaan in de grote doos die we vervolgens “ik” noemen. Pas wanneer we opnieuw leren kijken door de ogen van een kind, kan de werkelijkheid van de directe ervaring weer onthuld worden… het wonder dat schuilt in alles dat we als gewoon zijn gaan beschouwen…

  • Euh… Begrijp ik het nu goed? Probeer je ons middels een aantal woorden duidelijk te maken dat het gebruik van woorden volstrekt overbodig is?

   • Absoluut niet, Herm. Woorden zijn een heel krachtig middel om ons uit te drukken, dingen met elkaar te kunnen delen, gedachtes en gevoelens uit te wisselen, samen te werken, noem maar op. En woorden bezitten ook kracht, wat we uitspreken, bevestigt onze overtuigingen. Die overtuigingen scheppen voor een deel onze ervaringen. Woorden kunnen verbinden en woorden kunnen scheiden. Dat heeft Jan in het artikel goed uiteengezet. Mijn punt is alleen, dat alle woorden ontoereikend zijn, als het gaat over de werkelijke zin van re-ligie, herverbinding. Alhoewel ze kunnen helpen, alle methodes kunnen helpen, maar uiteindelijk werken alle methodes maar tijdelijk. Daarbij roepen ze altijd hun tegendeel op. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Het is best gecompliceerd. Hoe denk jij over mantra’s en gebeden?

    • Goed om te lezen dat je het nu ook eens van een andere kant bekijkt Manan. In je eerdere reacties op deze posting van Jan schreef je dat woorden alleen maar verstorend werken en dat ze zelfs overbodig zijn.
     Tja. Het is alweer even geleden dat het mode was om de zonen en dochters van Mercurius overboord te gooien.
     Onzinnig natuurlijk. Woorden kunnen uiteraard verbinden en scheiden. Maar dat geldt voor alle handelingen die een mens kan verrichten. Klassiek voorbeeld: met een hamer kun je een huis voor iemand bouwen, maar je kunt er iemand ook de hersens mee inslaan.
     Tuurlijk, alles verkeert na verloop van tijd in zijn tegendeel. Maar het is belangrijk om te zien dat het dieper ligt. Woorden zijn slechts instrumenten. Meer niet. Dus ja hoor, ik snap wel wat jij bedoelt, als jij het nu ook nog doet ben ik alweer tevreden 🙂
     Wat betreft je vraag: wie baat heeft bij mantra’s en gebeden moet die wat mij betreft zeker blijven gebruiken! Niets mis mee.

     • Dank voor jouw antwoord Herm, prettig te merken dat je nu ook eens gewoon op een respectvolle manier inhoudelijk wil reageren. Waar woorden dan toch weer niet goed voor zijn! 😉
      Ik bekijk altijd alles zo veel mogelijk van meerdere kanten, zelfs jouw kant, al realiseer je je dat misschien niet altijd. Ben het zeker met je eens met wat je zegt over woorden, dat het slechts instrumenten zijn. Ik heb nooit gezegd of bedoeld dat alle woorden per definitie overbodig zijn, dat zou een zotte bewering zijn. Ik betoogde alleen, dat woorden uiteindelijk ontoereikend zijn en zelfs storend kunnen werken, als het gaat om de herverbinding met onze oorsprong, om het zo maar te zeggen. That’s all….

  • Het woordloze bestaat niet in de ether. Daar is alles klank. Een gebed is geen ding dat je uit een doosje haalt of erin stopt om naar verloop van tijd het er weer uit te halen. Dit is een materialistische gedachtegang.
   Een innerlijke verdieping is vooraf nodig om deze kracht van het woord te kunnen ervaren. Deze werken niet op het verstand maar trekt door je hele wezen als een volmaakte innerlijke ervaring.

   • Zoals de klanken van de muziek je wezen beroeren zo kunnen ook woorden uitgesproken met de juiste intentie diep ontroeren en iets op gang brengen, het ijs breken. Het woord brengt trillingen voort die kunnen vernieuwen, kracht schenken en ook andersom: vernielen en verzwakken.

   • Als je in stille verwondering geniet van een mooie zonsondergang, zijn alle woorden overbodig en alleen maar storend. Zodra je zegt: “dat is mooi” is er al iets van de betovering verbroken….

    • Wat is het soms moeilijk om ieder oordeel achterwege te laten. Ook… mooi hè , is dan een oordeel. Samen zwijgend oplopen met een vriend en ge-nieten van de schoonheid en de stilte zijn woorden idd overbodig.
     Het spaarzaam gebruik van de woorden en niet een woord willen ontkrachten omdat het je niet aanstaat. Leren luisteren wat het werkelijk te zeggen heeft, zoals een mens niet te oordelen maar te proberen dat hij of zij door oprechte belangstelling zichzelf openbaart. Stilte woorden………

     • Exact, Jan. De mind is constant oordelen aan het maken, dat gaat heel ver, zo is hij geprogrammeerd, daar ontkomt niemand aan. Maar als je je er bewust van wordt, op het moment dat het plaatvindt, gaat het langzamerhand aan kracht verliezen. Het is belangrijk om goed te formuleren, want formules bezitten toverkracht. “Ik ben” is een waarheid als een koe, daar kan niemand omheen, maar door al die oordelen vergeten we dat. Ik denk dat hem daarin de kracht schuilt, dat het zo werkt, door dit steeds te herhalen herinner je het jezelf, en raak je doordrongen van die waarheid.

    • Mooi woord ook: ge-NIET-en…. 😉

   • Hi Leonie. Een woord is een klank, maar een klank hoeft geen woord te zijn. Klanken zeggen mij idd veel meer dan woorden. Woorden bezitten wel kracht idd, het is daarom belangrijk ze zo wijs mogelijk te gebruiken, voor zover mogelijk. Dat is de essentie van het artikel in mijn perceptie. Verder: alles wat helpt om die herverbinding tot stand te brengen, is goed, het gevaar is echter dat we ons gaan vastklampen aan de methodes, de manieren, de woorden, de gebeden, meditatietechnieken etc. die alleen maar tijdelijk helpen. Maargoed, dat is mijn bevinding, niemand hoeft het met me eens te zijn.

 5. Inzichtgevend artikel met wel heel veel stof om over na te denken. Kan mij volledig vinden in de kracht van bepaalde woorden, werking en betekenis. Ik wil graag meer weten...
  Lees meer

  Inzichtgevend artikel met wel heel veel stof om over na te denken.
  Kan mij volledig vinden in de kracht van bepaalde woorden, werking en betekenis.
  Ik wil graag meer weten over de biografie en het lezen daarvan. Zal daar een mailtje aan wagen.
  Groet!

 6. Tim van Tongeren

  2 september 2016 om 22:07

  Leuk te lezen Jan, dat mijn woorden van weerstand op je vorige bericht tot een mooi stuk hebben geleid. Zo zie je maar weer hoe verschillende en soms niet altijd...
  Lees meer

  Leuk te lezen Jan, dat mijn woorden van weerstand op je vorige bericht tot een mooi stuk hebben geleid. Zo zie je maar weer hoe verschillende en soms niet altijd even positieve invalshoeken toch tot iets moois leiden, zeker als er eens een ander licht op geschenen wordt.
  (Via Facebook)

  • Zo is het maar net Tim! Weerstand maakt de mens krachtig, zonder weerstand geen echte ontwikkeling mogelijk. Dus dank nog daarvoor Tim

 7. Heel herkenbaar Jan . Zelf ben ik 21 en weet niet of dit een generatie verschil is . Ik zonder mezelf wat af omdat ik erg veel reacties kreeg alsof...
  Lees meer

  Heel herkenbaar Jan .
  Zelf ben ik 21 en weet niet of dit een generatie verschil is .
  Ik zonder mezelf wat af omdat ik erg veel reacties kreeg alsof ik star was en te streng in mijn visie .
  Terwijl ik zelf niets heb met Coca-Cola Christendom , of Jip en Janneke zendingsdrang om maar begrepen te moeten worden door een groot publiek .
  Sterker het afdoen van mijn eigenwaarde zou gemeen zijn tegen over mijn mede mensen .
  Het is een goed en duidelijk stuk , ik zou het graag willen delen op mijn facebook .
  Natuurlijk onder jou naam , maar dat lijk me logisch .

  Liefs Anke

  • Beste Anke,

   Delen op Facebook dat is prima hoor. Wat is generatieverschil…dat is een verschil in aardse jaren, maar we zijn zoveel meer en daar gelden andere waarden.
   Dus nu zijn we weer gelijk en waardeer ik je inzicht en begripvolle reactie.
   Hartelijke groet!

 8. Beste Jan, Ik wou nog even zeggen dat ik het meestal hartgrondig met je opvattingen eens ben. De oorspronkelijke betekenis van de woorden zijn me bekend, mijn studieachtergrond is Romaanse...
  Lees meer

  Beste Jan,
  Ik wou nog even zeggen dat ik het meestal hartgrondig met je opvattingen eens ben.
  De oorspronkelijke betekenis van de woorden zijn me bekend, mijn studieachtergrond is Romaanse talen en culturen.
  Het woord religie is de afgelopen eeuwen sterk geërodeerd. Mijn reactie op je vorige stuk was inhoudelijk gezien en bezien dan ook op de religies zoals die zich heden ten dage aan ons manifesteren.
  In elke cultuur en elke religie zijn normen en waarden te vinden die een ontwikkeld en gedeculturiseerd mens de haren ten berge dien rijzen. Onderdrukking van vrouwen, andersdenkenden, homosexuelen of dieren. Banale verering van ouders, leiders, winnaars of geluksvogels. Corruptie, nepotisme, machtsmisbruik of kastenstelsels. Misplaatste Hierarchien en inwijdingen.
  Een ontwikkeld en gedeculturiseerd mens houdt het in de meest zuivere cultuur nog geen week vol.
  Deculturisatie is het woord dat volledig synoniem staat aan geestelijke ontwikkeling. Met als gevolg ontheemding, grote eenzaamheid en de verwording tot eenzaat.
  Groet mark

  Het enige pad wat de mens op het pad van bewustwording

  • Beste Marc,

   Wat bedoelt u toch met /Deculturisatie/ is het woord dat volledig synoniem staat aan geestelijke ontwikkeling.
   Graag nadere uitleg….bij voorbaat dank!

   • Beste Joost,
    Grote delen van mijn leven heb ik van binnenuit verschillende culturen mogen beleven.
    De definitie die ik persoonlijk hanteer voor het woord cultuur:
    De normen en waarden die een familie, gemeenschap, wijk, dorp, stad, streek, land, volk of werelddeel typeert/ illustreert.
    Opvallend is dat elke cultuur of subcultuur zeer onzuivere elementen in zich herbergt. Zoals ik hierboven al vermeld heb.
    Als voorbeeld hebben we in Nederland een prestatiecultuur, een vleescultuur en een arbeidscultuur.
    Als je hierover jarenlang in stilte reflecteert wordt je steeds duidelijker hoe verschrikkelijk dit eigenlijk is. Een ontwikkeld mens is niet bezig met prestaties, is niet meer in staat vlees te eten en ziet werk niet meer als iets heiligs.
    Deculturisatie is dus het pad dat de mens waar ook ter wereld zal volgen vanaf het moment dat verinnerlijkt is dat het gaat om mededogen, zijn, luisteren, onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid, vergeving, genade, gelijkheid en broederschap.
    Groet
    Mark

    • Bedankt Marc….dus je niet meer conformeren aan een groep en zoals Jan zegt..alleen varen op je eigen geweten en daar op vertrouwen?
     mededogen, zijn, luisteren, onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid, vergeving, genade, gelijkheid en broederschap dat is er pas echt als de mens dus vrij is?
     Het is mij weer een stuk duidelijker…bedankt!

  • Bedankt Mark. Voor mij is het meer een intuïtief invoelen van de kracht/energie van de woorden.
   Ontheemd zijn is zeer herkenbaar en in mijn volgende publicatie wil ik daar over schrijven. Dan wel uit eigen ervaring putten.

  • Janny van der Duijs

   2 september 2016 om 21:01

   Marc dat herken ik ook zo dat je je nog misplaatst voelt in de wereld en de machteloosheid er iets aan te veranderen.
   Wel volhouden hoor omdat je niet de enige bent.
   Groetjes Janny

 9. Anne Marie Beeren

  2 september 2016 om 20:34

  Interessant dat je belicht welke status taalgebruik in onze tijd steeds meer krijgt, en hoe dit samenhangt met o.a. onbewust woordgebruik, en dat weer met vooroordelen en negatieve ladingen… Verkilling...
  Lees meer

  Interessant dat je belicht welke status taalgebruik in onze tijd steeds meer krijgt, en hoe dit samenhangt met o.a. onbewust woordgebruik, en dat weer met vooroordelen en negatieve ladingen… Verkilling ook vanwege het soort woorden, en daardoor weer scheiding, etc.

  Daartegenover staat dan het levenscheppende en geestwekkende woorden… Je hebt het over denkwoorden en stiltewoorden… een Woord dat uit Stilte ontstaat, brengt ons dichter bij een essentie… Verbindt en verbroedert…
  Re-ligeert… Mooi toch?!

  Poëzie… is volgens mij een woord dat past bijv het opnieuw leren verbindingen aan te gaan met woorden, met taal, met klanken, betekenissen, oude en nieuwe, ervan te ‘proeven’, in stilte innerlijk op te nemen, in mee te ‘bewegen’…
  Kijk en ervaar maar eens wat dát met je doet… met ons doet…!

  • in stilte innerlijk op te nemen, in mee te ‘bewegen’… Dat zijn we verleerd en heeft denk ik alles met bewustzijn te maken en met een speelse levendige geest.

  • Dank voor je reactie Anne Marie,
   Ja dat is mooi he dat je enthousiast kunt worden over een woord en de diepere betekenis daarvan en de uitwerking. Dat moeten we ons niet laten ontnemen door oppervlakkigheid.
   Groet!

 10. Anne Marie Beeren

  2 september 2016 om 20:33

  Wat prachtig en ook helder omschreven Jan Verduin… Ik word er stil van! Je zegt heel veel en nog meer dan er staat… De moeite waard om vaker te lezen...
  Lees meer

  Wat prachtig en ook helder omschreven Jan Verduin… Ik word er stil van! Je zegt heel veel en nog meer dan er staat… De moeite waard om vaker te lezen en goed te laten inwerken

  Religie begrijpen als re-ligare… Ik wilde dat laatst in een groep als een reactie ergens plaatsen, maar zag er de tijd niet toe om het te doen en echt goed uit te leggen… en zie, hier kom jij met een inkijk… Ja, het is goed om ons met woorden en begrippen uiteen te zetten, en onderscheid te ont-dekken tussen gegroeide beladenheden en oorspronkelijke betekenissen…

  • Ja ik sluit mij hier geheel bij aan. Helder en zeer herkenbaar. Goed om daarvoor weer even tot bewustzijn gebracht te worden. Verrassend vervolg op het vorige artikel!
   Bedankt

   Eva

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »