De Verwanten

De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

De Ontheemden (Deel 1)

20151220_123636_resized_1

De donkere nacht van de ziel: eenzaamheid en verlatenheid, de lijdensweg naar bevrijding.

In deze tijd ontstaat er een groeiende groep van ont-heemden: mensen die een bewustzijnsontwikkeling zijn gegaan en geen thuis meer kunnen vinden, verjaagd zijn uit hun vertrouwde omgeving en de veiligheid die daarbij hoort. Het gaat over eenzaamheid, angst en vervreemding van de wereld, en niet over gelukzaligheid en tevreden leven in het hier en Nu. Het wordt ook wel omschreven als de donkere nacht van de ziel, dat in feite een inwijdingsproef is en uiteindelijk niet te ontlopen.

De oppervlakkige spiritualiteit wil ons wijs maken dat we zonder meer gelukkig en tevreden kunnen zijn als we in staat zijn het denken te overschrijden, en als we dan maar genoeg mediteren komt het vanzelf prima in orde. De aarde is immers maya. Er is een enorm aanbod aan spirituele cursussen waar je kunt leren om een verlicht mens te worden, onder leiding van iemand die speelt dat hij of zij de wijsheid in pacht heeft en zelf dol gelukkig is in het Nu. Maar al te vaak zijn het zelf ongelukkige mensen, omdat ze een rol moeten spelen en daardoor zich alsmaar meer verwijderen van het eigen zelf. Het is een luciferische zinsbegoocheling die een fata morgana voorspiegelt en de mens wil weghouden van de aarde en de vragen die het stelt. De mens balanceert tussen de twee uitersten: jezelf verliezen in de aarde en egoïstisch opgaan in materieel welzijn of de aarde willen ontvluchten in een vage vorm van spiritualiteit: Materialisten en zwevers.

Beiden plegen min of meer verraad aan het eigen zelf dat door ervaring en verbinding een vrije identiteit wil worden, om van daaruit zich bewust weer te kunnen verbinden. (Re-ligare) Ondanks dat weten kun je geen stap overslaan en moet alles doorleefd worden, ten volle geleefd, de tijd van kloosters en terugtrekken in grotten is voorbij. Eigenlijk zal je nog meer respect moeten kunnen opbrengen voor iemand die de aarde ingaat en zich ermee wil verbinden, dan voor iemand die alsmaar een buitenstaander blijft en geen verbinding kan maken. Er is niets mis mee om je met jeugdig enthousiasme voor een poosje in de aarde te verliezen, er diep in onder te duiken omdat de werkelijke parels diep in de aarde verborgen liggen. We zijn uiteindelijk allemaal schatzoekers en de materiële wereld speelt daar op in en spiegelt ons de uiterlijke schatten voor: steeds een mooiere en duurdere auto, een nog groter en nog mooier huis, nog duurdere en nog verdere vakanties, etc.. Verder een niet te stoppen productie van onnodige producten die gebracht worden als onontbeerlijk om er bij te blijven horen.Unknown-2
De nietsontziende globalisering maakt een kleine elite tot de nieuwe wereldheersers die de democratisch gekozen regeringen hun wil opleggen en gaan en staan waar zij willen, wat hen het beste uitkomt. De materialist zal er eens, door eigen ervaring, achter komen dat het uiteindelijk allemaal niets voorstelt. Ik zie nog altijd het beeld voor mij van Steve Jobs die wanhopig alles probeerde om beter te worden en ondanks zijn macht en enorme kapitaal de strijd moest opgeven, niets kon ook hem helpen.

Eens vroeg men aan een oosterse meester waarom hij niet in eigen land de mensen ging helpen i.p.v. de verwende Westerse mens. Hij antwoordde zoiets als: “Omdat de Westerse mens al door begint te krijgen dat het allemaal niets voorstelt, en wel door eigen ervaring, en de oosterse mens nog droomt om eens net zo rijk te worden.” Ik verval in herhaling maar wil toch weer benadrukken dat alleen werkelijk doorleefde eigen ervaring tot meer bewustzijn kan leiden en dat is door niets te vervangen; niet door meesters, niet door boeken, niet door je aan te sluiten bij wat voor groepering dan ook. Uiterlijk kennis en overgeleverde wijsheid is slecht een middel om je eigen ervaring en inzicht aan te toetsen. In feite krijg je op je levenspad precies wat je nodig hebt voor je geestelijke ontwikkeling om tot een hoger bewustzijnsniveau te komen.

raghavanand1De onrustige spirituele zoeker reist de hele wereld over om de juiste raadsman/vrouw of goeroe te vinden. Hij of zij leest alles wat los en vast zit over spiritualiteit en een gelukkig leven, zoekt het in drugs, party pillen en opeenvolgende relaties. Wil mediteren en leven in het hier en nu en soms ziet hij, buiten de drugs om, een teken uit de geestelijke wereld of hoort een stem die bevestigt dat de juiste weg wordt bewandeld.
Weer anderen sluiten zich aan bij groeperingen die de plaats in nemen van de vroegere kerken en hun erediensten. Zij voelen zich geborgen onder gelijkgezinden en spreken een zelfde soort jargon, houden zich onophoudelijk bezig met het lezen van boeken en het declameren van citaten.
Voor beiden groepen geldt… dat alle wijsheid van buiten die niet eigen gemaakt wordt, vroeg of laat vervalt tot hoogmoed.

Door je enthousiast te verbinden en er diep in onder te duiken, leer je door eigen ervaring, door vallen en weer opstaan, je onderscheidingsvermogen steeds verder te ontwikkelen. Onderscheid te maken tussen zin en onzin van wat je aangereikt wordt en waarin je in werkelijkheid leeft. De materialist ontdekt langzamerhand dat al die zekerheden schijnzekerheden blijken te zijn en dat werkelijk geluk of innerlijke vrede daar niet door gevoed worden, in tegendeel zelfs.
De spirituele zoeker ontdekt dat al die experimenten en al die meditatie oefeningen hem of haar in feite niet verder gebracht hebben, maar eerder weggetrokken van het-zelf.
De mens op deze zoektocht heeft weinig of niets aan goed bedoelde adviezen; terughouding, luisteren en begripvolle ondersteuning is voldoende, omdat het leven geleefd moet worden op de manier die bij een bepaald iemand past, hoe vreemd ook in de ogen van de ander. Oordelen is daarom ook de grootste barrière op de weg naar bewustzijn.

Hier begint het ont-heemd zijn een duidelijke vorm aan te nemen: De teleurgestelde materialist gaat het spiritueel proberen en de ander gaat de materie omarmen, zoals bijna al die idealisten uit de zestiger jaren zeer materialistische mensen zijn geworden en zogenaamd het land hebben opgebouwd.
Aan iedere verwachting ligt teleurstelling ten grondslag; hoe groter de verwachting, hoe dieper de teleurstelling. De ware middenweg kan alleen gevonden worden als de zij en dwaalwegen moedig worden onderzocht. De materie wil de mens doen inslapen in de schijnzekerheid van de welvaart, met als drijvende kracht de hebzucht. De zogenaamde spirituele wereld wil je doen geloven dat de aarde niets voorstelt en dat je je daaraan moet ontworstelen en dat dan alle schatten van de geest voor het grijpen liggen.GetAttachment.aspx

De ontheemden zijn langzamerhand wakker geschud door ervaringsfeiten en het inzicht daagt dat alles waar ze in geloofden een illusie blijkt te zijn. Het is een gevoel van nergens meer bij te horen, nergens meer een thuis te hebben. Een alsmaar groeiende onverklaarbare vermoeidheid, overgevoeligheid voor het lawaai van de wereld en steeds sterker wordende antisociale krachten. Dit kan een duistere periode inluiden van depressie, angsten en wanhoop. Het is niet zomaar een tijdelijke depressie die door de psychiatrie met pillen verholpen kan worden, maar een diep doorleefd gevoel van absolute verlatenheid. Dat niet gedeeld kan worden omdat je een absolute buitenstaander bent geworden die nergens meer bij hoort; niet bij de wereld en niet bij de geest. “Vader waarom heeft U mij verlaten?” Door God en iedereen verlaten.
Losgekomen van ieder mogelijk groepsbewustzijn en bloedbanden die voorheen een soort thuis waren. Je leeft in een soort schemergebied tussen de materie en de geest, en het kan lang aanhouden, van enkele maanden tot jaren, dat hangt van de voorbereiding af.

Vroeger kreeg je nog wel eens heldere dromen, zag je soms lichtende symbolen tijdens de meditatie, of voelde je een omhoog kruipende energie, maar nu ook daar niets meer, alleen maar stilte en een zeurende stem die je influistert dat het allemaal geen zin heeft en zonde van de tijd is. De twijfel groeit en er ontstaat langzamerhand een groeiende weerzin tegen iedere vorm van spiritualiteit en meditatie. Dat was nog wel het laatste houvast, omdat de wereld al eerder doorzien en weerzinwekkend bevonden was. De menselijke hebzucht, wreedheid, egoïsme en uitbuiting van het milieu wordt als ondraaglijk ervaren en machteloos beleefd.
Boeken hebben je opeens niets meer te brengen, omdat ze alleen maar nog meer de onechtheid en waanzin van de wereld weerspiegelen. Spirituele boeken worden onverdraaglijk omdat het een eeuwige herhaling is van hetzelfde en je doorziet de leugen van de auteurs die niet veel verder komen dan napraten. Oude vriendschappen worden alsmaar losser en lossen op in het niets. De relatie met de partner is aan verval onderhevig omdat er een niet te overbruggen kloof aan het ontstaan is. Het dagelijks werk wordt nog met moeite volbracht en niet weinigen kunnen het na een bepaalde periode helemaal niet meer opbrengen om zich er nog mee te verbinden. Ook is er een overwegend gevoel van mislukken omdat ieder persoonlijk willen alleen nog mislukking ten gevolge heeft. Daarbij ontstaat er een grote twijfel over de waarde van werkelijk alles wat je in het verleden ondernomen of gedaan hebt. Je kunt de zin niet meer ontdekken van al die ervaringen en vroegere inzichten blijken aan twijfel en verval onderhevig.
Al met al geen episode in het leven om naar uit te zien.
13729112_1884785964987765_4182727314974819600_nWat nog over blijft is een wandeling door de natuur, welhaast het enige dat nog als echt wordt beschouwd en dat blijkbaar met de huidige staat van de ziel overeenstemt. Een groeiende behoefte aan stilte en alleen zijn. Zelf heb ik dit heel sterk ervaren en zocht voortdurend naar plekken waar ik alleen kon zijn, maar ik nam mijzelf overal mee naar toe en kon mijn eigen duisternis geenszins ontlopen. In feite komt het er op neer om dat ook niet meer te willen en stil te staan en het duister onder ogen te komen.

In zo’n periode kunnen er ook verschillende latent aanwezigen ziektes loskomen die de wanhoop en eenzaamheid compleet maken. Er was al weinig vertrouwen in de gezondheidszorg, maar die belandt dan op een dieptepunt omdat je des te meer beleeft dat je er volkomen alleen voorstaat, alleen bent, ondanks de goedbedoelde hulp van de omgeving. Ook kunnen er allerlei vage ziekteverschijnselen ontstaan die niet zichtbaar worden in het fysieke lichaam. Toch horen die ziekteprocessen erbij omdat er een energie aan het werk is die oude kwalen en pijnen probeert op te lossen, opdat er ruimte komt voor de indaling van een hogere vorm van energie. Als stromend water dat alle barrières op zijn weg wil opruimen. De wezensdelen komen losser van elkaar te staan en een hogere Ik-kracht wordt voor de toekomst onontbeerlijk. Het is een voorbereidende fase op werkelijke innerlijke zelfstandigheid en zelfbewustzijn.

Staan voor die leegte, die gapende leegte, die je uitdaagt om niet meer te vluchten, om te blijven staan, stil te worden en te luisteren naar iets wat je daaruit tegemoet komt. Het verzet omzetten in overgave. Overgave aan die zinderende stilte. Wachten in plaats van Verwachten! Het ego verzet zich namelijk met hand en tand, omdat het voelt dat het de strijd aan het verliezen is
Waarschijnlijk heb je er al eerder voorgestaan en evenzovele keren het weer de rug toegekeerd, om toe te geven aan de aardse verlokkingen, verlangens, en gekozen voor kortstondig geluk. Gevangenen in het rad van wedergeboorte dat immers gebouwd is op verlangens, het vervullen van verlangens en vervolgens op naar het volgende verlangen.
Verlangen naar rijkdom, materie en de overvloed die daar bij hoort doen hele continenten op drift geraken. Blijkbaar moet ieder verlangen vervuld worden om het daarna te kunnen doorzien. … om eens uit te komen bij het laatste verlangen:
Alleen nog maar te kunnen zijn, jezelf te zijn, vrij van de kluisters, vrij van de tredmolen die leven heet. Het is het opofferen van kortstondigheid en vanuit de vervulde leegte komt de duurzame vervulling. Het is oorzaak en gevolg op een ander niveau.kramskoj-nikolajewitsch-iwan-christus-in-der-wueste-790045

Als je eenmaal zover geraakt komen de tegenkrachten uit de spelonken tevoorschijn om je alle schone schijn voor te spiegelen en je(weer) te verleiden om daaraan toe te geven en niet de keus te maken voor werkelijke vrijheid, te gaan staan in eigen kracht en daardoor verbonden te zijn met alles. Als je uiteindelijk die tegenkracht weet te weerstaan, dan wordt alles wat eerst uiterlijk was een innerlijk gebeuren, en bemerk je dat alles zijn innerlijke of geestelijke tegenhanger heeft. Je bent nog wel in de wereld maar niet meer van de wereld.
Dan kan je in vrijheid en uit eigen vrije wil je hernieuwd verbinden met de aarde en de geest(re-ligare), en kun je navigeren op de signalen van boven en beneden en ben je precies op het juiste moment op de juiste plaats.
Droombeeld die ik kreeg in die periode kan het proces verduidelijken:
Ik ga een smalle trap op naar een geheime kamer die ik eindelijk weer herontdekt heb. De kamer is stoffig en twee mooi gevormde spinnenwebben hangen in de hoek, die ik met verbazing bekijk en bewust laat hangen. Ondanks dat is er opvallend veel licht in de kamer…. Ik doe het dakraam en een zijraam open en er stroomt weldadige lucht naar binnen. Dan wil ik het licht uitdoen en zoek naar een mogelijkheid daartoe maar die blijkt er niet te zijn… Het licht is daar gewoon onveranderlijk aanwezig.
:
We worden alsmaar weer naar buiten getrokken zolang we deze ‘geheime’ kamer in onszelf niet herontdekken, het licht is in onszelf en altijd al geweest, het wacht op onze terugkeer.

Wordt vervolgd. De Donkere nacht van de ziel

Voor meer persoonlijke vragen: DE VERWANTEN POSTBUS
Ook geplaatst op de VERWANTEN PAGINA voor reactie en verdieping

(Visited 1.111 times, 1 visits today)
 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Welkom!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(47 Reacties)

 1. Zo mooi beschreven deze innerlijke kennis/weg. Die alleen maar in afzondering te bewandelen is. Die nog vreze hebben om zich zelf niet te willen te verliezen, maar wegvluchten in eenzaamheid....
  Lees meer

  Zo mooi beschreven deze innerlijke kennis/weg. Die alleen maar in afzondering te bewandelen is. Die nog vreze hebben om zich zelf niet te willen te verliezen, maar wegvluchten in eenzaamheid. Heel herkenbaar

 2. Als het waar is, dat er in de geestelijke wereld geen tijd, ruimte en materie is, maar alleen geestelijke activiteit, beweging. Dan kun je je voorstellen dat het ontwikkelen van...
  Lees meer

  Als het waar is, dat er in de geestelijke wereld geen tijd, ruimte en materie is, maar alleen geestelijke activiteit, beweging. Dan kun je je voorstellen dat het ontwikkelen van een vaste kern een zelf of een ik eigenlijk niet mogelijk is. De term daarvoor pantha rhei-alles beweegt. Maar op aarde geïncarneerd in een fysiek lichaam op een bepaalde plaats in de ruimte waar er onderscheid kan zijn tussen jou en mij zowel ruimtelijk als in de tijd. Daar kunnen we een ik een zelf een kern ontwikkelen. Daarvoor is de weerstand van de materie nodig, ieder zijn eigen lichaam. we staan tegenover elkaar ruimtelijk gezien. We komen na of voor de ander in tijd gezien op aarde, dragen bij aan elkaars ontwikkeling. We gaan niet op in een grote eenheid zoals een druppel in de oceaan zou doen. Toch is er dan verlangen naar die eenheid. Maar voor mij niet het doel een oplossen in die grote eenheid, maar een eenheidsbeleven met behoud van de eigenheid. Mensen met bijna dood ervaringen spreken hierover (Pim van Lommel in eindeloos bewustzijn). Kennelijk hebben we dit aardse tranendal nodig om ons te kunnen ontwikkelen. Om eenmaal in de geestelijke wereld niet op te lossen in het al, maar om toch ons eigen middelpunt dat we ik-ben noemen te behouden.
  Als we gezond zijn zijn we ons van veel niet bewust. hebben we pijn, bijv. buikpuin, dan zijn we ons extra bewust van de buik. Pijn geeft dus bewustzijn. Zielepijn zoals Jan deze beschrijft geeft ook bewustzijn. We moeten daar doorheen kennelijk.
  Dit maar even als kleine aanvulling mijnerzijds op het artikel van Jan.

 3. Dat is lief van je Jan. Dankjewel! En je hebt zeker gelijk: dat hoort bij ‘iets’ oudere heren zoals wij 🙂 Maar diep in mijn hart weet ik dat het...
  Lees meer

  Dat is lief van je Jan. Dankjewel! En je hebt zeker gelijk: dat hoort bij ‘iets’ oudere heren zoals wij 🙂 Maar diep in mijn hart weet ik dat het vinden van die rust -waar ik gek genoeg zo sterk naar verlang- mij desondanks niet gelukkig zou maken. Zijn wij mensen dan toch tegenvredig?

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »