De Verwanten

De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Wat betekent Nieuwe Broederschap in onze tijd?

 

chinees_symbool_voor_broederschap_print-r2d079b7d4e78400992590f07119213b4_wad_8byvr_512

Een aanzet tot het idee over nieuwe broederschap:
Is nieuwe broederschap een utopie, is het iets wat je kan organiseren of is het een uitdrukking van groeiend bewustzijn en inzicht?
Broeder/zusterschap dekt natuurlijk meer de lading, maar voor het gemak bezig ik het begrip broederschap, waarmee bedoeld ….dat alle mensen broeders zijn.

Op een een of andere manier ben ik mijn hele leven bezig geweest met bovenstaande vraag: in praatgroepjes over de sociale driegeleding en daarnaast heb ik het op diverse fronten uitgeprobeerd in de praktijk van alle dag. Mijn dagelijks werk liep steeds weer uit op een sociaal experiment in de vorm van stichtingen, coöperaties, arbeiderszelfbestuur, etc..
Het was een boeiend proces, maar ook frustrerend en vermoeiend doordat het ook gepaard ging met een nooit eindigende vergadercultuur. Hoe kreeg je iedereen op één lijn?
Iedereen had zijn of haar ideeën over het sociale proces en experiment, vanuit het gevoel of uit het hoofd. Beiden waren moeilijk op een lijn te brengen, omdat denken, voelen en willen veelal ver uit elkaar lagen.

In het verleden had ik met vrienden en gelijkgestemden uit het handelsgebied bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar te praten over onze idealen. Wij noemden onze groep: ‘de Verwanten’; het waren de leidinggevende mensen uit het alternatieve handelscircuit.
Een paar mensen hechtten een groot belang aan deze bijeenkomsten en wisten dat het van betekenis was en kon zijn. Er werd gesproken over gemeenschappelijk bezit, bezitsloosheid, elkaar onvoorwaardelijk dragen en over het werk in de dagelijkse praktijk. Soms gingen we blijkbaar in ons enthousiasme te ver; een van de deelnemers slaakte een diepe zucht en sprak de onvergetelijke woorden: “Menen jullie dit nu echt of is het één grote grap?” Ik moest er erg om lachen maar begreep achteraf, dat we daar toch met verschillende intenties zaten.
Voor mij en enkele anderen was het wellicht nog een oud weten: het belang van een broederschap om op aarde werkelijk tot duurzame veranderingen te komen, daarom waren dit belangrijke samenkomsten en innerlijk beleefde ik een bepaalde stuwing van de betekenis hiervan.

Achteraf vroeg ik mij af of het soms oud karma was, omdat ik er van overtuigd was dat het mijn broeders waren die ik al heel lang kende, al vanuit voor dit leven. Mensen herkennen is, zoals reeds eerder beschreven, niet bepaald een benijdenswaardige kwaliteit.
Een andere gedachte was: dat ik mensen zocht omdat ik het niet alleen aankon en het samen met anderen meer draagbaar wilde maken. Ik zocht naar verklaringen omdat ik niet kon begrijpen dat de anderen het belang er niet van inzagen.
Iedereen stond in zijn eigen bedrijf en was daar totaal mee verbonden en wilde het bedrijf naar zijn hand zetten. Men was blijkbaar op een leeftijd dat het ego zich nog moest profileren. Het was verbazend om te zien hoe in de groep diverse kwaliteiten waren vertegenwoordigd, maar dat men geen gebruik van elkaar wensten te maken in de dagelijkse werkzaamheden. Hoe moeilijk het ook ging bij de individuele leden, er kwam geen hulpvraag, alsof men bang was voor de eventuele inbreng van de ander en daardoor autoriteit te verliezen. Al met al werden de bijeenkomsten buiten de dagelijkse werkelijkheid geplaatst. Het werden vergaderingen die een utopisch karakter kregen en geen verbinding konden leggen met het leven van alledag.
Het gaat er uiteindelijk om de broederschap te laten afdalen uit de geest en werkzaam te laten zijn in het praktische leven van alle dag, wat geen makkelijke opdracht is, ook ik ben mij daar terdege van bewust, na een leven lang oefenen, maar daarom is het toch nog niet onwaar?
We leven natuurlijk niet voor niets in het ego tijdperk en in het domweg privatiseren van de dienstverlening en het heilige vertrouwen in de marktwerking, waar men nu de kwade gevolgen van moet onderkennen; denk hierbij aan de zorg en woningcorporaties waar het management uitdijt ten koste van de dagelijkse zorg.

Vanuit mijn ervaring met mensen en dieper liggende ervaringen ben ik tot de conclusie gekomen dat wat een bepaalde groep mensen in het Westen op het geestelijk pad bindt, reeds voorbereid is in vorige incarnaties, die zich afspeelden in geestelijke stromingen van die bepaalde tijd. We kunnen hier denken aan Tempelieren, Katharen/Albigenzen, Rozenkruisers en kloosterlingen uit diverse ordes. Ik ga hier verder niet in op de ontstaansgeschiedenis, hoe zij het toen in de praktijk brachten of met welk doel; mij gaat het erom of het nog betekenis kan hebben in onze tijd!Unknown-48
Het grote dilemma is dat voorbestemde ontmoetingen en opdrachten als het ware verslapen worden en dat kan een diep gevoel van eenzaamheid en verlatenheid veroorzaken.
Wat de mensen van deze tijd bijna volkomen kwijt geraakt zijn is het gevoel voor broederschap, dat in vroeger tijden werd beoefend en ook ver ontwikkeld. Broederschap stond aan de basis van iedere duurzame en vernieuwende ontwikkeling.
Alles heeft  vanzelfsprekend ook zijn duistere tegenhanger en schaduw, dus waren er ook broederschappen die vanuit een ander bewustzijnsniveau opereerden, maar we richten ons hier liever op de goede krachten.

Vanuit een geestelijke noodzaak is er een eind gekomen aan bijna alle broederschappen, omdat in deze tijd vooral het Ik ontwikkeld moet worden. Dat is in eerste instantie antisociaal, omdat we dwars door het egoïsme heen moeten groeien naar Ik-kracht. We kunnen het egoïsme pas overwinnen en loslaten als we daarvoor de benodigde inzichten verworven hebben. Die tijd is nu aanstaande!  Omdat we met eigen ogen en door eigen pijn kunnen zien en ervaren waar een doorgeschoten egoïsme toe kan lijden en hoe oppervlakkig de mens nog leeft.
Dan beginnen mensen  weer diep in hun ziel te verlangen naar de verloren gegane broederschap en spirituele verdieping.

Unknown    In onze tijd worden kerken en kloosters omgebouwd tot o.a. warenhuizen en restaurants. De stilte wordt verdreven door een nieuwe afgod: de god van het onafgebroken consumeren. Omdat de plaatsen van introspectie en meditatie verdwijnen raken gevoelige mensen op drift, met het gevaar dat zij zich aansluiten bij sekten en of een charismatische leider achterna gaan lopen en maar al te vaak willoze mensen worden die als kinderen opzien naar de meester.

Er wordt in deze tijd iets anders van ons gevraagd en dat is: dat wij uit eigen beweging, uit eigen bewustzijn en ervaring in staat zijn om ons in dienst te stellen van iets wat groter is dan onszelf en de ons direct omringende familiebanden.
Wat in onze tijd botst is een latent aanwezig gevoel van broederschap en het op onszelf gericht zijn. Daardoor ontstaat er een vorm van wanhoop waar we niet goed bij kunnen. We zien het voortwoekerende egoïsme in de wereld, maar tot onze schrik ook bij onszelf, omdat we de weg volgen van: – Ken U Zelf! – . Om jezelf te leren kennen heb je al die anderen nodig, omdat die je blijven spiegelen .
We kunnen ons niet meer in een klooster of  berghut terugtrekken omdat we priesters moeten worden te midden van de dagelijkse werkelijkheid. We leren het nu niet meer uit oude geschriften; nu is de wereld zelf en het pad dat we bewandelen, de leerschool die ons de juiste lessen leert.

Er zijn bijna geen instituten meer waar de mens een rustpunt kan vinden, we hebben niet alleen de kerk afgeschaft maar zelfs ook de zondag. Laten we  het belang van een bepaald ritme in de week niet onderschatten; van een dag even helemaal niets dan bezinning op onze levenswandel, even uit de voortrazende trein stappen. Op die rustdag gaan we nu winkelen en noemen dat shoppen, omdat we altijd en eeuwig door moeten gaan met consumeren. De winkels zijn open van 8 tot 21 uur en dan neemt de avondwinkel het over. Voor winkeliers een niet aflatende werkdruk, voor de kleine winkelier de ondergang en voor de consument een grenzeloze ruimte om onafgebroken door te gaan met consumeren. Om tot rust en tot ons zelf te komen hebben we nu een alles vernietigende vakantiecultuur opgebouwd waar we doodmoe van thuiskomen.
Dit op drift slaan van de Westerse mens heeft de ons welbekende gevolgen en helpt mee aan de wereldwijde milieu en cultuur vernietiging. Ook de Oosterse volkeren zijn nu in de vaart der volkeren omhoog geschoten en vliegen nu ook met miljarden tegelijk over de wereld.

De tegenkrachten die in de wereld werkzaam zijn willen mensen uit elkaar drijven en tegen elkaar opzetten en zijn er op uit om alle vrije ontmoetingen tussen mensen te voorkomen. Er is een strijd gaande tussen het fundamentalisme en de vrije mens in wording.  De fundamentalisten die alles bij het oude willen laten, willen leven naar de letter van de wet en iedereen daaraan binden, zo niet goedschiks dan kwaadschiks. Daar worden mensen in slavernij gehouden en iedere groei van het individu wordt in de kiem gesmoord. Het zijn kwaadaardige stromen van onvrije volgers, tot alles in staat.
De ontwikkeling van het individu tot bewustzijn en vrijheid is voor die krachten een gruwel, omdat je dan moet erkennen dat de mens het Goddelijke in zich draagt en niet van buitenaf gestuurd en geleid kan worden als een grote gelijksoortige massa.
We kunnen het kille materialisme ook wel als een vorm van  fundamentalisme beschouwen, die de utopie van het materialisme en de vrije markt prediken en bereid zijn dat ook met geweld te verdedigen of uit te breiden.
De neoliberalen prediken de vrijheid van het individu en hebben een rotsvast vertrouwen in de marktwerking, dat is hun houvast, de markt bepaalt en scheidt het kaf van het koren. Een kleine groep, de inner circle, zowel uit rechtse en linkse hoek, verdeelt de banen en schuift het geld naar elkaar toe.
Dat zouden we ook een soort  van broederschappen kunnen noemen; broeders onder elkaar met een duidelijk doel. (De wereldeconomie mag dan langzaam weer een beetje opveren, de verschillen tussen arm en rijk worden alleen maar groter. De 85 rijkste mensen op de wereld bezitten evenveel geld als de 3,5 miljard armste mensen van de wereldbevolking. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam Novib.

Nu en naar de toekomst zal er weer een duidelijke tweedeling plaatsvinden van mensen wiens levenshouding bijna niet meer verenigbaar is. De geïncarneerde geestelijke strijd die zich voortzet in de harten van de mensen en tot uitdrukking komt in hun handelen.
We kunnen in onze hoogmoed denken dat we prima op onszelf kunnen staan en de anderen niet meer nodig hebben, maar dat is gebouwd op een illusie. Wij zijn onderdeel van de mensheid en zijn de mensheid zelf, alleen in ons denken is het mogelijk om afgescheiden te zijn.

Het sociale element is onontbeerlijk voor de voortgang van de geestelijke ontwikkeling van de aarde en haar bewoners. Daar we onze handen al vol hebben aan onszelf, onze eigen ontwikkeling, zien we veelal niet werkelijk wat er om ons heen gebeurt.
De werking van de tegenkracht is om ons te isoleren van onze werkelijke herkomst en van elkaar, door ons te binden aan de materie en/of aan het totaal gericht zijn op onszelf.
We zijn daardoor afgescheiden van het zicht op de geestelijke werking en de strijd die daar geleverd wordt. We kunnen ons temidden van dat krachtenspel niet handhaven op alleen onze eigen kracht.
De krachten die ons beïnvloeden zijn nooit zo sterk geweest als nu, omdat er een geestelijke omwenteling moet plaats vinden. De wereld en haar bewoners staan voor een cruciaal moment in de aarde en geestesontwikkeling, al wat duister is en daartoe behoort  balt samen om dit te voorkomen. De tijd dat de enkeling de wereld voor een deel kon veranderen is definitief voorbij. De wereld verandert alleen in die mate dat de enkeling aan zichzelf werkt en -elkaar de hand reikt en- de goede geestelijke krachten uitnodigt om te helpen. Die onontbeerlijke geestelijke krachten kunnen alleen op ons inwerken als we niet meer volkomen op onszelf gericht blijven/zijn en in alle mensen onze broeders en zusters leren zien.
Toepasselijk droombeeld uit Lucht enVuurinitiatie:
—-Een diepe donkere kuil, met daarin vele mensen en daarboven zweven de engelen.
In de kuil proberen de mensen tegen de wanden op te kimmen. De meesten vallen bij de eerste de beste poging al weer naar beneden en geven het direct op. Maar enkelen blijven volharden in hun pogingen, steeds weer proberen ze het opnieuw. Dan lukt het één mens om bij de rand te komen en wanhopig probeert hij verder te klimmen. Een engel reikt hem de hand en hij gaat opgelucht de rand over. Vervolgens reikt die mens op zijn beurt een ander de hand. Zo slagen er nog een paar in om, door de samenwerking tussen engel en mens, uit de kuil te komen. Eén mens doet ontzettend zijn best om omhoog te komen, maar steeds weer lukt het hem niet, hij blijft echter volharden. Dan gaat een engel zelfs een stuk het duister in en neemt ook deze mens mee omhoog.—-
Laten we aan onszelf werken door onze medemens te zien, te ondersteunen en te zoeken naar de verwante zielen. Het is een kosmische noodzaak dat mensen zich weer in vrijheid en uit bewustzijn met elkaar willen verbinden. Geestelijke wezens hebben een samenkomen van mensen nodig om hun taak ten uitvoer te kunnen brengen. Ze wachten met smart op deze uitnodiging van de mensen.

We kunnen ons afvragen of het digitale tijdperk met onze digitale ontmoetingen ons vrijwaren om op den duur nog werkelijk te ont-moeten.. face to face, niet met de webcam, maar in de alledaagse werkelijkheid?
Zal alles niet afhangen van de innerlijke ontwikkeling van de individuele mens, tot hij of zij begrijpt wat werkelijke broederschap inhoudt?
Is broederschap mogelijk zonder een religieus bewustzijn?

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:

Hoe kun je het moment bepalen,
waarin de nacht ten einde is en de dag begint?

Is het ‘t moment als je uit de verte
een hond van een schaap kunt onderscheiden?,
vroeg één van zijn leerlingen.

Nee, zei de rabbi.

Is het als je van verre
een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?,
vroeg een ander.

Nee, zei de rabbi.

Maar wat dan?,
vroegen de leerlingen.

Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken
en daarin je zuster of je broeder ziet.
Tot dat moment is de nacht nog bij ons.

 

Reacties worden op prijs gesteld, zodat we samen het idee van nieuwe broederschap in onze tijd nader kunnen uitwerken.
Vul naam of alias in, een mail en website adres mag, maar is niet noodzakelijk!

 

 

 

(Visited 685 times, 1 visits today)
 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Welkom!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(95 Reacties)

 1. Jan ik zie hier dat je gereageerd hebt. Nu dacht ik dat indien er een reactie was, dat ik daarvan een mailreminder zou krijgen. Maar ik zag niet iets van...
  Lees meer

  Jan ik zie hier dat je gereageerd hebt. Nu dacht ik dat indien er een reactie was, dat ik daarvan een mailreminder zou krijgen. Maar ik zag niet iets van dien aard. Wat heb ik fout gedaan, moet ik nog iets aanvinken wat ik verzuimd heb? Reacties op mijn reacties staat bij mijn weten aangevinkt. Of moet ik me op de gehele discussie abonneren?

  • Jan
   Jan

   4 december 2014 om 22:14

   oké Kees……Ik heb het geplaatst met bronvermelding in de pagina’s bovenin de site

  • Jan
   Jan

   4 december 2014 om 16:12

   Het onderstaande bericht is van de programmeur!
   Ik heb de reacties nogmaals getest, bij mij werken deze. Natuurlijk is het wel van belang dat iemand hier zijn/haar e-mailadres achterlaat, anders kan hij/zij geen emails ontvangen. Onder de knop Reactie plaatsen ziet u dat iemand zich kan abonneren op Reacties op Reacties, Alles (dus de hele discussie) of de optie kan kiezen van Meld mij niet aan. De optie Reacties op Reacties staat standaard aangevinkt, dus hier krijgen mensen die hun emailadres hebben achtergelaten standaard een bericht van. Het bericht kan door de K.P.N ook in ongewenst geplaatst zijn in uw mail.

   • overigens had ik bovenstaand bericht nu wel als mail ontvangen, leuk dat we ook het hoofdrekenen hier kunnen oefenen 😉

    • Jan
     Jan

     4 december 2014 om 20:38

     Dat pauzeren is goed. Als je de naam niet invult komt er anoniem te staan.
     Gelukkig lukte het hoofdrekenen nog wel Kees 🙂

     Laat nog even weten of je nu wel een reactie krijgt van mij.

 2. Jan door je privemail kwam ik te weten dat je op deze plaats nog een vraag aan me had gesteld. Kennelijk was ik niet geabonneerd op reacties, want het was...
  Lees meer

  Jan door je privemail kwam ik te weten dat je op deze plaats nog een vraag aan me had gesteld. Kennelijk was ik niet geabonneerd op reacties, want het was me onbekend. Steiner heeft het vaak over Krishnamurti gehad. De affaire rond Krishnamurti met name door Leadbeater veroorzaakt is bijvoorbeeld een reden geworden dat de antroposofie zich van de theosofie heeft kunnen verwijderen. De verschillen in inzicht werden te groot, de theosofen dachten dat een wereldleraar waarvan ze zeiden dat het de Christus was nogmaals in een fysiek lichaam zou kunnen optreden,terwijl Steiner het standpunt had, dat een nieuwe verschijning van Christus niet fysiek zou zijn,maar zoals de bijbel verhaald in de wolken, of in het levenslichaam, in de ethersfeer. Krishnamurti heeft ook over Steiner gesproken nadat hij afstand had gedaan van zijn hem opgedrongen status tijdens een bijeenkomst in Ommen. Wat hij precies over Steiner zei heb ik nu niet paraat, maar kan ik wel vinden eventueel. Wat ik hier beschrijf is echter zeer kort door de bocht, daarover zijn hele boekwerken geschreven.

  • Jan
   Jan

   3 december 2014 om 19:05

   Chees, bedankt voor de reactie.
   De geschiedenis van de theosofen en antroposofen ken ik wel enigszins, maar ik ben niet echt uitspraken van hen tegengekomen over elkaar, echt iets over de persoon Steiner of de persoon en werkwijze Krishnamurti, nadat de twee zo duidelijk hun eigen weg gingen, beiden los van de theosofische vereniging.?

 3. Op enkele zeldzame momenten in mijn leven heb ik echte broederschap ervaren. Dat waren de momenten dat ik in een andere mens de goddelijke vonk ontwaarde. Deze mens werd daardoor...
  Lees meer

  Op enkele zeldzame momenten in mijn leven heb ik echte broederschap ervaren. Dat waren de momenten dat ik in een andere mens de goddelijke vonk ontwaarde. Deze mens werd daardoor voor mij iets heiligs. Op dat moment werd ik ook een dichter. Ik besef dat het mogelijk moet zijn dit tav alle mensen te kunnen ervaren. Maar daarvoor moet ikzelf nog heel wat veranderen. De genoemde momenten waren meer genade momenten, niet willekeurig oproepbaar. Maar ik zie wel de toekomstpotentie ervan en nog vele incarnaties..

  • Wat je beschrijft Kees , dat zijn ontmoetingen uit vorige incarnaties ,opeens die herkenning .Wat ik ervaardde was dat ik door deze mens de hele kosmos lief had en alles wat er in leefde! Ikwas tegelijkertijd ook onthecht van hem tijdens deze intense beleving. Naderhand bleek dat de persoon waar ik dat mee onderging, dat niet ervaren had, wel onderging hij de echtheid van het geheel! Ik wist tijdens die ervaring , dat hij daar niet was waar ik was . is het niet denkbeeldig dat ,als we de Christuskracht in ons wekken ,we deze onthechte liefde kunnen laten stromen?

   • Leonie ik zie ook nu pas jouw reactie. Inderdaad was het bij mij zo dat ik daardoor ook wist dat dit karmisch was. Degene om wie het ging vertelde me ook dat ze zich op dat moment tot in het meest wezenlijke door mij gekend voelde. Het gedicht dat ik toen voor haar gemaakt had, drukte dat ook uit. Toen was de idee als Christus Heer van Karma niet meer theoretisch! Ze zeggen wel eens liefde maakt blind, maar mijn ondervinding is het tegendeel, liefde maakt ziend! Degene waar ik over schrijf is overleden,maar is ook degene, waarvan ik nog steeds het gevoel heb dat het contact na de dood niet afgebroken is.

  • Jan
   Jan

   29 november 2014 om 20:28

   Beste Kees, dat is voor mij herkenbaar…ook dat je toen een dichter werd. Blijkbaar breek je bij zo,n herkenning door een laag heen en val je in een bron van creativiteit. Dat is dan toch ook veelbelovend en de zoektocht naar broederschap dubbel en dwars waard.
   Broeders heb ik wel herkent in de werksfeer, in het oprechte streven naar vernieuwing, een broederlijk gevoel van samen op gaan.
   De goddelijke vonk vind ik altijd nog zo makkelijk te zien in het kleine kind, het roept steeds weer een grote ontroering in mij op.
   Dat het momenten van genade waren is mooi en zo waar. Ik denk wel eens dat we die spaarzamen momenten geschonken krijgen om het vol te houden….en verder te leven in geloof ,hoop en liefde.

   • Jan
    Jan

    29 november 2014 om 20:37

    Kees,
    Ik wilde je al eerder een vraag stellen of Steiner wel eens wat gezegd of geschreven heeft over Krishnamurti?
    En andersom Krishnamurti over Steiner of de Antroposofie?
    Het is toch verbazend omdat ze beiden zo verbonden waren met de Theosofen.

 4. Kan iemand uitleggen wat ” de vrije mens in wording betekent?
  Kan een niet vrij mens weten wat het betekent een vrij mens te zijn?
  Bert

  • Hallo Bert,
   Ik vind het ook allemaal soms wat moeilijk te begrijpen, maar ervaar de berichten van Jan vanuit het hart geschreven met liefde en respect voor iedereen.
   De vrije mens is niet iemand die precies weet hoe alles in elkaar zit en leeft volgens de letter van de wet, opgesteld om hem in toom te houden of zich aan te laten passen aan de maatschappij die voor nu geldend is en ook wel weer zal vergaan. Iets is alleen maar duurzaam als het in de ziel tot rijpheid is gekomen denk ik. Dat kan een oneindig gevoel van vrijheid geven, als je je opeens bewust wordt dat je een ander blindelings volgt en besluit je eigen weg te gaan.
   Groet,
   Esther

   • Hallo Esther,bedankt voor je reactie.
    Alles overdenkende is de mens pas vrij als hij /zij het lichaam heeft verlaten.
    Tenminste ik hoop dat ik dan vrij ben.
    Groet,Bert

  • Jan
   Jan

   28 november 2014 om 06:05

   Hallo Bert,
   Een poging tot een beknopt antwoord:
   Ik wil je vraag graag even omdraaien; Een onvrij mens is afhankelijk van regels die van buitenaf opgelegd zijn. Zoals de tien geboden en alle regels uit alle geloofsvormen etc.
   De vrije mens in wording gaat steeds meer leven vanuit zichzelf en volgt zijn eigen ge-weten, dat wordt steeds meer zijn anker, en is daardoor ook steeds minder afhankelijk van opgelegde regels en van de gedachten die anderen over hem hebben.
   Vrijheid beoefenen we o.a. door alsmaar keuzes te maken en daar steeds meer bewustzijn in te brengen.

   Een niet vrij mens kan zich moeilijk voorstellen hoe dat zal zijn, omdat het vooral ook een groeiende ervaring is.

   Groet!

   Beantwoorden

  • hoi Jan ………Bert!

   Broederschap bestaat nog steeds in de betekenis dat we allemaal uit God voortgekomen zijn. Allemaal gelijk en onze aandacht, onze liefde richtend op de Bron van de schepping. De herkenning van deze broederschap hangt af van de erkenning van onze eenheid met onze Schepper, Zijn liefde die we terug kunnen vinden in de ander. Als we dit zoeken in de wereld wordt het lastig daar kunnen we deze niet vinden zolang we hem niet in onszelf gevonden hebben. Zodra we bewust zijn dat we allemaal Christus zijn en hier van uit leven zullen we zien dat de broederschap bestaat en altijd heeft bestaan. het is een kwestie waar we onze aandacht op richten en onze aandacht niet gaan richten op de verschillen en alle dingen die niet deugen. Alleen uitgaan van de eenheid en op de liefde richten voor allen maakt het weer zichtbaar voor ons. Door te kijken naar de dingen die niet deugen scheiden we onszelf af en zullen de afscheiding zien. het is daarom alleen voor onszelf te bereiken en niet aan te reiken aan een ander. Het is ieders keus om deze stap te maken. In de wereld zal deze broederschap weer zichtbaar worden als we deze in onszelf hebben bereikt.

   • Nog even.
    Wellicht heb ik me naar Richard toe te scherp en te kritisch opgesteld, want de essentie van zijn tekst klopt natuurlijk wel.
    Het enige dat ik hoop is dat deze site ook een gewoonmenselijk karakter mag krijgen en behouden. Laat het ons alsjeblieft allemaal niet te zweverig, te ideaal en te perfect voorstellen, want daar haken gewone stervelingen helemaal op af.
    En uiteindelijk zijn we dat allemaal, nietwaar, stervelingen met onze fouten en gebreken? Indien niet, dan waren we hier op dit ondermaanse nooit ge(re)ïncarneerd.

    • Hoi Diederik,
     Er is niets verkeerds aan je reactie als je dat zo vind. Ik vertegenwoordig trouwens geen enkel geloof, behalve dat ik besef dat het de liefde zelf is waar wij door geschapen zijn. Deze Energie God kunnen we vrij laten stromen door ons naar buiten dan worden we steeds meer geleid vanuit liefde naar de ander, of we zullen het vervormen door onze angsten en ervaringen uit het verleden. waardoor we ons laten leiden door onze angsten en niet door liefde. Sommige zullen dit zweverig vinden maar dat is misschien de angst voor het onbekende. We sluiten ons nu eenmaal graag aan bij een grotere groep, i.p.v. dat we als een eenling dingen durven te doen. Toch zijn het de eenlingen die uiteindelijk het eerste iets durfden en het daardoor voor anderen mogelijk maakten We kunnen onze aandacht richten op onze kracht of onze zwakheid. De strijd tegen zwakheid versterkt onze zwakheid. we zullen steeds meer zwakheid in de wereld gaan zien wat we willen veranderen. Als we ons richten op de liefde zullen we dat meer en meer gaan zien.
     Jezus werd zich bewust van zijn eenheid met God en dat liefde het enige antwoord was op alles wat er buiten hem gebeurde. Liefdevolle gedachtes over een ander voelt beter dan haat. Dus als we uit liefde geschapen zijn, waarom zouden we er dan voor kiezen om ons rot te voelen. Als we nog mensen tegenkomen die we niet mogen dan kunnen we dat van binnen veranderen door anders te gaan denken en daardoor iets anders te gaan voelen. We kunnen ook negatief blijven denken over deze personen, maar die negatieve energie stroomt eerst door onszelf om naar buiten te komen. Als we het veranderen stroomt er eerst liefdevolle gevoelens naar buiten. Voor mij is het antwoord niet moeilijk waar ik voor kies en dat is dat de liefdevolle stroom God zich door mij naar buiten mag openbaren. Zonder tussenkomst van mijn eigen ego. Hoe je dit ook noemt maakt voor mij niet uit. Er is geen kerk of secte bij betrokken. Ik heb geen volgers nodig en volg ook niemand behalve mijn eigen gevoel in eenheid met God, of de Universele kracht of Oerkracht. Het gaat niet om de naam maar of we het durven toestaan zich door ons te manifesteren. De weg loopt via onszelf naar binnen gericht.

     • Wat betreft het op zoek gaan naar innerlijke oorzaken van uiterlijke gebeurtenissen, pleit ik ook voor een vorm van eerlijkheid en correctheid daarin.
      Tegenwoordig is het in spirituele middens nogal de trend dat we ons over van alles schuldig en voor alle wantoestanden verantwoordelijk zouden moeten voelen. Dat gaat van de uitmoording van de indianen, via de misdaden van Hitler tot het leegroven van de derde wereld.
      Zelf voel ik me daar helemaal niet schuldig over of verantwoordelijk voor, nietwaar? Ik leid een simpel en eenvoudig leven, eet al veertig jaar strikt vegetarisch en tracht respect op te brengen voor dieren en de natuur. Mijn eigen geweten en intuïtie vormen mijn enige leidraad bij dit alles.
      Ook dit is niet specifiek naar jou toe bedoeld, Richard. Ik breng het gewoon even ter sprake omdat het thema van oorzakelijkheid in de tekst aan bod is gekomen.

     • Correctie: loodzware…

     • Dag Richard,

      Goed, ik zie en voel wel dat je eerlijk bent en het goed bedoelt.
      Ik hoop dat ik zo vrij mag zijn er nog enige bedenkingen bij te maken.
      Zelf ben ik helemaal een eenling en dus zeker geen massamens. Angst voor het onbekende voel ik helemaal niet, want tijdens mijn leven heb ik dat onbekende voortdurend betreden en onderzocht. Ik laat mij ook niet leiden door mijn angsten of ervaringen uit het verleden, want dat interesseert me niet.
      Dus eigenlijk is je antwoord goed bedoeld, maar naast de kwestie of dit is niet waar het bij mij om gaat.
      Wat je schrijft klopt volgens mij deels helemaal en deels ook niet. In de wereld nemen we nu eenmaal mooie en minder mooie dingen waar, maar dat minder mooie raakt echt niet opgelost door het te ontkennen en niet te wilen zien of de oorzaak ervan eeuwig en altijd bij onszelf te gaan zoeken.
      Ik ben zelf wat men ” een alternatieve pionier” zou kunnen noemen en mag beweren dat ik er beroepshalve toe heb bijgedragen om een zekere bewustzijnsverruiming in Vlaanderen te verspreiden.
      Ik ben tijdens mijn taak altijd gewoon mezelf gebleven en hoewel ik opensta voor alle mogelijke spirituele bronnen, heb ik het steeds heel belangrijk gevonden dat spiritualiteit toegankelijk blijft voor de gewone mens en geen al te hoogdravend, zweverig en elitair karakter krijgt. Dit bedoel ik nu zeker niet naar jou toe, maar naar bepaalde tendensen in het algemeen.
      Af en toe krijg ik dus mails of telefoons van mensen en zij delen me mee dat ze zich in bepaalde spirituele middens niet meer thuis voelen. Men wordt immers verondersteld om heilig of perfect te zijn om erin toegelaten te worden en er wordt nooit eens een grap of iets heel gewoonmenselijks verteld. Ze hebben ook het gevoel dat het hen wordt verboden om soms in negatieve en heel begrijpelijke menselijke emoties te vervallen en dat herinnert hen dan aan het eeuwig schuld- en boetegevoel van de katholieke Kerk. Kortom, ze voelen zich uitgestoten en niet meer welkom in een milieu waar het druipt van de ernst, de zwaarwichtigheid en de zelfverklaarde heiligheid.
      Begrijp je waar ik heen wil? In essentie valt er op jouw en andere teksten helemaal niets aan te merken. Ze zijn mooi en kloppen in feite perfect.
      Het probleem is wellicht dat het allemaal soms veel te mooi, veel te ideaal en veel te perfect wordt voorgesteld. Ik ben geen heilige, jij bent dat ook niet en niemand is dat, want -- ik zal het nog eens herhalen -- dan waren we hier niet gereïncarneerd.
      Mijn enige vraag is dus in feite: verspreid het spirituele en wees en blijf rechtlijnig en compromisloos als het om goddelijke of kosmische wetten gaat, maar vermijd een taalgebruik dat zweverig, hoogdravend en voor veel mensen ontoegankelijk is. Ik pleit dus voor een site die licht, speels, grappig en ja, af en toe eens scherp kan zijn, waarom niet? Een site op mensenmaat dus. Heel het esoterische en spirituele terrein is al zo’n loodware kost en als de massamens erdoor wordt afgeschrikt, dan moeten we niet alléén hen daarvan de schuld geven. Soms ligt het ook wel eens bij ons!
      Van daaruit wens ik jou en anderen verder veel succes toe tijdens het schrijven op deze en andere sites.

      Diederik

   • Ik hoop wel dat het mogelijk blijft dat we op de site van mening verschillen en dat we er niet toe gedwongen worden het over alles met mekaar eens te zijn.
    Dus, Richard, ik vind dat dit zowel heel mooi, als tegelijkertijd totáál mens- en wereldvreemd klinkt. Het ruikt echt naar kerken en sektes, vind ik: lief zijn met het mes op de keel en onder die voorwaarden mag je tot de spirituele gemeenschap behoren!
    In de realiteit is het gewoon zo dat men van bepaalde mensen heel veel en van anderen niet of minder houdt. Daar is ook niets mis of verkeerd mee. Liefde voel je of voel je niet en zij laat zich niet afdwingen of forceren.
    Als buitenstaanders soms spottend en minachtend neerkijken op het zogenaamde spirituele milieu, dan is het veelal door dit soort uitspraken en helemaal ongelijk hebben ze niet!

    Diederik

    • Jan
     Jan

     29 november 2014 om 19:51

     //dat we er niet toe gedwongen worden het over alles met mekaar eens te zijn.//
     Diederik je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar ik verwacht op deze site wel dat we minimaal respectvol met elkaar omgaan. Wat zullen we anders praten over broederschap als we elkaar nog geen eens kunnen laten zijn?! Het is ook geen site voor felle discussies en elkaar vliegen af te vangen, maar om met elkaar aan een idee te bouwen en dat begint met een grote mate van respect voor de ander, hoe of van waaruit iemand leeft en dat wil delen met de ander, of het nu kerks of wat dan ook is…..daar begint broederschap..

     Diederik ik vond de inbreng van Richard juist heel bijzonder en verwerk het in de volgende publicatie, evenals jouw inbreng als tegenbeeld, omdat het beiden een kern van waarheid in zich draagt //In de praktijk lukt het meestal wel om een drie- of vijftal personen bij elkaar te brengen. Vanaf een tiental mensen begint de miserie al. En als er twintig om meer aanwezig zijn gooien ze met messen, vorken en borden naar mekaar of halen ze hun revolver tevoorschijn//.
     Je kun je nogal radicaal uitdrukken , maar daardoor heen ervaar ik wel een mens die wil leven volgens zijn eigen normen en waarden. Dat is mooi maar dat is niet de enige waarheid, dat is jouw waarheid, Diederik.
     Waarheid is er pas als je bereidt bent niet één maar wel twaalf verschillende denkbeelden respectvol te benaderen en af te wegen, dan kom je pas in de buurt van… de waarheid.

     • Helemaal akkoord, Alie.
      Dank je voor deze aangename uitwisseling.

     • Avatar
      Alie Vermaelen

      30 november 2014 om 10:11

      Helemaal mee eens! Dat ken ik ook uit eigen ervaring. Mensen die alleen maar licht willen zien en het duister ontkennen. Dat is een onbewuste houding en je afsluiten voor de werkelijkheid. Daar kan je weinig mee aanvangen. Waarschijnlijk is het een vorm van zelfbescherming omdat ze er niet tegenop gewassen zijn.
      Wel begrijpelijk overigens. Blijf staan dat we ons beter op de goede krachten kunnen richten en die versterken, vanuit het bewustzijn dat het duister ook bestaat en ook zijn plaats opeist.

     • Correctie: bijna vier decennia

     • Deze vraag stel ik overigens vanuit de nodige beroepservaring. Ik heb zelf namelijk drie decennia in alternatieve en spirituele middens gewerkt en daar de meest schitterende en prachtige mensen ontmoet. Maar een deel ervan bestaat niettemin uit hopeloze zwevers. Je kunt er werkelijk niets mee aanvangen.

     • Dit is een mooi en eerlijk antwoord van je, Alie, maar op dat laatste wil ik toch nog even verder ingaan.
      Je kunt jezelf namelijk niet verbieden te zien wat je gewoon ziet! Zelfs in de Bijbel, in de inleiding van Johannes, staat geschreven dat het Licht neerdaalde in de stof en POTENTIEEL in ieder mens, maar dat sommige mensen er zich voor afsluiten of het ontkennen.
      Alleen en uitsluitend dus overal licht en liefde zien is dus, voorzichtig uitgedrukt, een ontkenning van de feiten.
      En een andere, beklemmende vraag rijst nu op mijn lippen.
      Is het niet precies dàt wat het kwaad in deze wereld zoekt en nodig heeft: mensen die het bestaan van kwaad niet kunnen of willen zien en zelfs radicaal ontkennen, zodat het verder destructief en ongestoord zijn gang kan gaan?

     • Avatar
      Alie Vermaelen

      30 november 2014 om 08:20

      Dit is een reactie op het onderstaande bericht!
      Hallo Diederik, Ik heb jouw reacties met verbazing gevolgd en ben tot de conclusie gekomen dat je, zoals Jan ook schrijft, een oprecht mens ben, maar wel heel gedreven en de dwingende behoefte om je uiten, hoe dan ook. Ik wil je niet corrigeren of terecht wijzen maar je stelt de vraag. Als we het over spiritualiteit hebben of zelfs Christus in de mond durven nemen dan is een zekere terughouding in wat we zeggen op zijn plaats; “We zouden eigenlijk een wacht voor de mond moeten zetten”
      Het gaat er in de eerste plaats niet om wat er ingaat maar bovenal wat er (onze mond) uitgaat. Spiritualiteit is de wil en de moed hebben om de ander niet te kwetsen. Christus .. de Godheid die afgedaald was om zelf ook zijn schepping als mens te ervaren, inclusief het lijden dat daar blijkbaar bijhoort.
      HIJ is het voorbeeld voor ons hoe je als mens kunt leven en hij was menselijk.
      Je hebt absoluut gelijk Diederik: zet niemand op een troon om hem vervolgens te gaan napraten.
      Het gaat hier juist over het bewustzijn dat we zelf de Christus zijn, in onszelf en niet erbuiten. Het gaat erom dat we oefenen om Hem of die goddelijke vonk, zoals Kees schreef, tot uitdrukking te brengen, in de wetenschap dat we lang niet volmaakt zijn en dat het oefenen opzicht al voldoende is. Dan wil ik toch eindigen met de laatste alinea van Richard://Door te kijken naar de dingen die niet deugen scheiden we onszelf af en zullen de afscheiding zien. het is daarom alleen voor onszelf te bereiken en niet aan te reiken aan een ander. Het is ieders keus om deze stap te maken. In de wereld zal deze broederschap weer zichtbaar worden als we deze in onszelf hebben bereikt.//

     • Jan,

      Akkoord, ik heb de neiging me nogal radicaal uit te drukken, maar verder heb ik alle respect voor Richard en wens ik hem niet persoonlijk aan te vallen.
      Maar sommige aspecten kun je onmogelijk ter sprake brengen zonder een kat gewoon een kat te noemen.
      En iemand, wie dan ook, moet me echt eens een zinvol antwoord geven op de volgende vraag waar ik mee worstel.
      Als zelfs Jezus Christus faalde in zijn leerstellingen en niet altijd en overal iedereen kon liefhebben, waarom willen en eisen we dan van onszelf en anderen dat we dit wel op een volmaakte wijze zouden moeten realiseren of toepassen?
      Net daardoor creëren we immers de eeuwige schuld en boetedoening bij veel mensen en wordt Christus op een voetstuk en volkomen ontoegankelijk gemaakt.
      Dat is volgens mij het grote gevaar van de spiritualiteit van vandaag: een spiritualiteit die iedereen toch zo mooi en prachtig vindt, maar niemand in de praktijk toepast of kan toepassen!
      Diederik

 5. Het is misschien een beetje off-topic, maar de website hieronder toont dat er van zoiets als liefde en broederschap in de wereld van multinationals, wetenschappers en politici nauwelijks of geen...
  Lees meer

  Het is misschien een beetje off-topic, maar de website hieronder toont dat er van zoiets als liefde en broederschap in de wereld van multinationals, wetenschappers en politici nauwelijks of geen sprake is en de meeste mensen zijn zich daarvan totaal niet bewust.
  En uniek en eerlijk mens, die professor Seralini, en hij wordt dan ook grootschalig bestreden en tegengewerkt door wat men “de macht van het kwade” zou kunnen noemen!

  http://www.gmoseralini.org/

  • De volgende mail heb ik naar het Belgische blad TV-blad gestuurd:

   Onderwerp: Pure horror!

   Ik wil jullie even proficiat wensen met het feit dat jullie de documentaire op Libelle tv, op 25 november om 15.15 u, nadrukkelijk in het groen hadden aangekondigd, waardoor hopelijk veel mensen het programma hebben bekeken. De titel ervan was: Geraakt: Wat ligt er echt op ons bord? Docu (USA-2013) over de impact van genetisch gemodifieerde organismes op onze gezondheid en op de maatschappij.
   Jammer is wel dat deze uiterst belangrijke documentaire om 15.15 u in de namiddag werd uitgezonden, als de meeste mensen weg van huis of aan het werk zijn.
   Maar waarom informeerden de Vlaamse zenders ons de voorbije jaren TOTAAL NIET over dit onderwerp en werden de gruwelijke feiten erover helemaal doodgezwegen?
   Waarom werden de onthutsende resultaten van het onderzoek van professor Seralini wetenschappelijk ontkend en onder de mat geveegd?
   Waarom werd de maker van het programma door Monsanto onvriendelijk de deur gewezen, toen hij er kritische vragen wou gaan stellen?
   Waarom kregen ratten kanker na het langdurig eten van ggo’s?
   Waarom vertelt men ons niet dat de grotere opbrengst via dergelijke teelten slechts tijdelijk en onhoudbaar is?
   Waarom worden bij dit wereldwijde experiment mensen als proefdieren gebruikt, wat als totaal onverantwoord en zelfs misdadig kan worden omschreven?
   De waarheid over ggo’s is inderdaad pure horror en ik kan alleen maar hopen dat onze wetenschappers en politici hun verdomde plicht gaan opnemen naar de bevolking en de komende generaties toe en ggo’s in de voeding helemaal zullen afraden en verbieden. Ook van de bevolking zelf mag wel eens een wat kritischer houding worden verwacht in verband met wat de grootindustrie als voedsel op hun bord gooit. In Amerika is het meeste voedsel al genetisch gemanipuleerd en het is absoluut noodzakelijk dat zoiets in Europa wordt voorkomen. Interessant om weten is dat onder andere in Rusland de import van ggo’s werd verboden.
   Men zegge het voort!

   • Jan
    Jan

    27 november 2014 om 09:25

    Hallo Diederik, dit gaat je aan het hart na een leven lang met goede voeding bezig zijn………
    Je zegt:door wat men “de macht van het kwade” zou kunnen noemen! In dit verband begrijp ik jouw verontrustende bericht Omdat er krachten in de wereld en ver daar buiten werkzaam zijn die het goede op alle mogelijke manieren willen tegenwerken en broederschap minachten.
    //De tegenkrachten die in de wereld werkzaam zijn willen mensen uit elkaar drijven en tegen elkaar opzetten en zijn er op uit om alle vrije ontmoetingen tussen mensen te voorkomen. Er is een strijd gaande tussen het fundamentalisme en de vrije mens in wording.// Wat ik fundamentalisme noem zou je kunnen vergroten/uitbreiden met het kwaad in z’n algemeenheid.
    Maar alles heeft uiteindelijk te maken met een groeiend bewustzijn voor deze werking en dan ga je je ook afvragen …waar komt onze voeding vandaan en wat doet dat met mij en met de aarde?
    Ik zei altijd tegen de mensen, toen ik nog werkzaam was in het biodynamische voedingscircuit,: goede voeding kopen doe je voor het milieu en het behoudt van de aarde en daarna pas voor jezelf en je eigen lijf,
    als je je dat bewust bent, zal je het altijd blijven doen omdat je voor jezelf smoesjes kunt verzinnen, maar voor de aarde is het zo zichtbaar wat er gebeurt dat je die verantwoordelijkheid gaat voelen, omdat het bewustzijn, het geweten er niet meer omheen kan.

  • ik ontmoet wel eens zwervers, omdat ik dat leuke mensen vind. Maar ik ken ook hun gelul en gelal. en zo af en toe kun je onder dat soort mensen exemplaren aantreffen die een zekere weg gegaan zijn. ik ontmoette niet lang geleden iemand die zei ‘ ik ben er klaar mee’ Uiteraard kan zoiets van alles betekenen en zegt dat eigenlijk niks, misschien was ie wel suïcidaal ofzo, dat tref je ook aan. Maar toen keek ie me aan en zei ‘ jij gaat maar door he? Het is eindeloos en jij denkt dat je iets najaagt en voor nu weet je van geen ophouden.’ Dat zei die en ik probeer zoiets dan een beetje te begrijpen dus dan stel ik meestal wat vragen. Dus ik vraag aan die gast Als jij denkt dat ik wat najaag, wat jaag ik dan na?(en bij mezelf had ik ook nog de vraag waarom dat verkeerd zou zijn, maar die vraag bewaarde ik nog even)Toen zei ie ‘ nou jij denkt bijvoorbeeld dat je bewust wil worden, maar ik zie dat je dat helemaal niet wilt’ Dat kwam al een beetje te dichtbij dus zeker maakte ik me op dat moment klaar voor de discussie, ja ik bedoel alles leuk en aardig, ik wil best voor iemand een fles wijn kopen, maar dat soort taal gaat niet onmiddellijk naar binnen. Natuurlijk had de man me precies waar ie me wou hebben, namelijk scherp,kritisch en bereid het mij toegeworpene te bestrijden. Dus volgens die lijnen ging het gesprek verder en de man was scherp. ja ik ontmoette ook maar gewoon op een avond op straat iemand die mijn intelligenttie ver oversteeg. en die was zeer geinterreseerd in mijn visies en al, maar vervolgens draaide die sommige daarvan met 3 woorden de nek om. en basicly kon ik daar niks tegen doen. Vond ik niet zo erg want ik ontmoette hier mijn meerdere blijkbaar. Tuurlijk vind mijn ego zoiets lastig, maar als die flikker nou gelijk heeft, sja dan moet ik zoiets even verwerken

   • Jan
    Jan

    26 november 2014 om 21:36

    Het gaat nog steeds over broederschap en dan is dit een mooi voorbeeld/verhaal. In ieder mens kunnen we onze broeder herkennen, hoever ondergesneeuwd dan ook, als we ze benaderen zonder oordeel.
    Het heeft met belangstelling te maken voor je medemens, omdat zijn of haar lot ook de jouwe had kunnen zijn. Door wat meer geluk, of hoe je dat ook wil noemen, leef jezelf in andere omstandigheden, maar stel je voor dat je dezelfde rampspoed had ondervonden dan die zwerver, want hij is niet zomaar zwerver geworden, Dan zou je kunnen denken: eigen schuld of slap karakter, maar dan ben je al in het oordeel waar wij niets van kunnen weten. Het lot van onszelf en de ander is zo gecompliceerd daar hebben we geen idee van.
    Ik heb de sterke neiging, steeds weer ,om mijzelf daar te zien zitten en beleef dan een diepe eenzaamheid en ellende onder al het gelal en gelul zoals jij dat zo plastisch uit kan drukken. Ik had een broer en die kon geen zwerver voorbij gaan zonder hem of haar iets toe te stoppen voor eten. Op een dag had hij hetzelfde weer gedaan en toen hij even later langs een kroeg liep stond de zwerver met een borrel in de hand en riep: proost !! Het maakte in feite niets uit, omdat die mens gewoon even blij was door gezien te zijn, een borrel of een joint, wie zijn wij om dat te veroordelen? Ook in jouw verhaal, maar geen flikker zeggen, -:)
    Misschien was het Christus wel in een nederige gedaante…..
    Groet!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »