De Verwanten

De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Wat betekent Nieuwe Broederschap in onze tijd?

 

chinees_symbool_voor_broederschap_print-r2d079b7d4e78400992590f07119213b4_wad_8byvr_512

Een aanzet tot het idee over nieuwe broederschap:
Is nieuwe broederschap een utopie, is het iets wat je kan organiseren of is het een uitdrukking van groeiend bewustzijn en inzicht?
Broeder/zusterschap dekt natuurlijk meer de lading, maar voor het gemak bezig ik het begrip broederschap, waarmee bedoeld ….dat alle mensen broeders zijn.

Op een een of andere manier ben ik mijn hele leven bezig geweest met bovenstaande vraag: in praatgroepjes over de sociale driegeleding en daarnaast heb ik het op diverse fronten uitgeprobeerd in de praktijk van alle dag. Mijn dagelijks werk liep steeds weer uit op een sociaal experiment in de vorm van stichtingen, coöperaties, arbeiderszelfbestuur, etc..
Het was een boeiend proces, maar ook frustrerend en vermoeiend doordat het ook gepaard ging met een nooit eindigende vergadercultuur. Hoe kreeg je iedereen op één lijn?
Iedereen had zijn of haar ideeën over het sociale proces en experiment, vanuit het gevoel of uit het hoofd. Beiden waren moeilijk op een lijn te brengen, omdat denken, voelen en willen veelal ver uit elkaar lagen.

In het verleden had ik met vrienden en gelijkgestemden uit het handelsgebied bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar te praten over onze idealen. Wij noemden onze groep: ‘de Verwanten’; het waren de leidinggevende mensen uit het alternatieve handelscircuit.
Een paar mensen hechtten een groot belang aan deze bijeenkomsten en wisten dat het van betekenis was en kon zijn. Er werd gesproken over gemeenschappelijk bezit, bezitsloosheid, elkaar onvoorwaardelijk dragen en over het werk in de dagelijkse praktijk. Soms gingen we blijkbaar in ons enthousiasme te ver; een van de deelnemers slaakte een diepe zucht en sprak de onvergetelijke woorden: “Menen jullie dit nu echt of is het één grote grap?” Ik moest er erg om lachen maar begreep achteraf, dat we daar toch met verschillende intenties zaten.
Voor mij en enkele anderen was het wellicht nog een oud weten: het belang van een broederschap om op aarde werkelijk tot duurzame veranderingen te komen, daarom waren dit belangrijke samenkomsten en innerlijk beleefde ik een bepaalde stuwing van de betekenis hiervan.

Achteraf vroeg ik mij af of het soms oud karma was, omdat ik er van overtuigd was dat het mijn broeders waren die ik al heel lang kende, al vanuit voor dit leven. Mensen herkennen is, zoals reeds eerder beschreven, niet bepaald een benijdenswaardige kwaliteit.
Een andere gedachte was: dat ik mensen zocht omdat ik het niet alleen aankon en het samen met anderen meer draagbaar wilde maken. Ik zocht naar verklaringen omdat ik niet kon begrijpen dat de anderen het belang er niet van inzagen.
Iedereen stond in zijn eigen bedrijf en was daar totaal mee verbonden en wilde het bedrijf naar zijn hand zetten. Men was blijkbaar op een leeftijd dat het ego zich nog moest profileren. Het was verbazend om te zien hoe in de groep diverse kwaliteiten waren vertegenwoordigd, maar dat men geen gebruik van elkaar wensten te maken in de dagelijkse werkzaamheden. Hoe moeilijk het ook ging bij de individuele leden, er kwam geen hulpvraag, alsof men bang was voor de eventuele inbreng van de ander en daardoor autoriteit te verliezen. Al met al werden de bijeenkomsten buiten de dagelijkse werkelijkheid geplaatst. Het werden vergaderingen die een utopisch karakter kregen en geen verbinding konden leggen met het leven van alledag.
Het gaat er uiteindelijk om de broederschap te laten afdalen uit de geest en werkzaam te laten zijn in het praktische leven van alle dag, wat geen makkelijke opdracht is, ook ik ben mij daar terdege van bewust, na een leven lang oefenen, maar daarom is het toch nog niet onwaar?
We leven natuurlijk niet voor niets in het ego tijdperk en in het domweg privatiseren van de dienstverlening en het heilige vertrouwen in de marktwerking, waar men nu de kwade gevolgen van moet onderkennen; denk hierbij aan de zorg en woningcorporaties waar het management uitdijt ten koste van de dagelijkse zorg.

Vanuit mijn ervaring met mensen en dieper liggende ervaringen ben ik tot de conclusie gekomen dat wat een bepaalde groep mensen in het Westen op het geestelijk pad bindt, reeds voorbereid is in vorige incarnaties, die zich afspeelden in geestelijke stromingen van die bepaalde tijd. We kunnen hier denken aan Tempelieren, Katharen/Albigenzen, Rozenkruisers en kloosterlingen uit diverse ordes. Ik ga hier verder niet in op de ontstaansgeschiedenis, hoe zij het toen in de praktijk brachten of met welk doel; mij gaat het erom of het nog betekenis kan hebben in onze tijd!Unknown-48
Het grote dilemma is dat voorbestemde ontmoetingen en opdrachten als het ware verslapen worden en dat kan een diep gevoel van eenzaamheid en verlatenheid veroorzaken.
Wat de mensen van deze tijd bijna volkomen kwijt geraakt zijn is het gevoel voor broederschap, dat in vroeger tijden werd beoefend en ook ver ontwikkeld. Broederschap stond aan de basis van iedere duurzame en vernieuwende ontwikkeling.
Alles heeft  vanzelfsprekend ook zijn duistere tegenhanger en schaduw, dus waren er ook broederschappen die vanuit een ander bewustzijnsniveau opereerden, maar we richten ons hier liever op de goede krachten.

Vanuit een geestelijke noodzaak is er een eind gekomen aan bijna alle broederschappen, omdat in deze tijd vooral het Ik ontwikkeld moet worden. Dat is in eerste instantie antisociaal, omdat we dwars door het egoïsme heen moeten groeien naar Ik-kracht. We kunnen het egoïsme pas overwinnen en loslaten als we daarvoor de benodigde inzichten verworven hebben. Die tijd is nu aanstaande!  Omdat we met eigen ogen en door eigen pijn kunnen zien en ervaren waar een doorgeschoten egoïsme toe kan lijden en hoe oppervlakkig de mens nog leeft.
Dan beginnen mensen  weer diep in hun ziel te verlangen naar de verloren gegane broederschap en spirituele verdieping.

Unknown    In onze tijd worden kerken en kloosters omgebouwd tot o.a. warenhuizen en restaurants. De stilte wordt verdreven door een nieuwe afgod: de god van het onafgebroken consumeren. Omdat de plaatsen van introspectie en meditatie verdwijnen raken gevoelige mensen op drift, met het gevaar dat zij zich aansluiten bij sekten en of een charismatische leider achterna gaan lopen en maar al te vaak willoze mensen worden die als kinderen opzien naar de meester.

Er wordt in deze tijd iets anders van ons gevraagd en dat is: dat wij uit eigen beweging, uit eigen bewustzijn en ervaring in staat zijn om ons in dienst te stellen van iets wat groter is dan onszelf en de ons direct omringende familiebanden.
Wat in onze tijd botst is een latent aanwezig gevoel van broederschap en het op onszelf gericht zijn. Daardoor ontstaat er een vorm van wanhoop waar we niet goed bij kunnen. We zien het voortwoekerende egoïsme in de wereld, maar tot onze schrik ook bij onszelf, omdat we de weg volgen van: – Ken U Zelf! – . Om jezelf te leren kennen heb je al die anderen nodig, omdat die je blijven spiegelen .
We kunnen ons niet meer in een klooster of  berghut terugtrekken omdat we priesters moeten worden te midden van de dagelijkse werkelijkheid. We leren het nu niet meer uit oude geschriften; nu is de wereld zelf en het pad dat we bewandelen, de leerschool die ons de juiste lessen leert.

Er zijn bijna geen instituten meer waar de mens een rustpunt kan vinden, we hebben niet alleen de kerk afgeschaft maar zelfs ook de zondag. Laten we  het belang van een bepaald ritme in de week niet onderschatten; van een dag even helemaal niets dan bezinning op onze levenswandel, even uit de voortrazende trein stappen. Op die rustdag gaan we nu winkelen en noemen dat shoppen, omdat we altijd en eeuwig door moeten gaan met consumeren. De winkels zijn open van 8 tot 21 uur en dan neemt de avondwinkel het over. Voor winkeliers een niet aflatende werkdruk, voor de kleine winkelier de ondergang en voor de consument een grenzeloze ruimte om onafgebroken door te gaan met consumeren. Om tot rust en tot ons zelf te komen hebben we nu een alles vernietigende vakantiecultuur opgebouwd waar we doodmoe van thuiskomen.
Dit op drift slaan van de Westerse mens heeft de ons welbekende gevolgen en helpt mee aan de wereldwijde milieu en cultuur vernietiging. Ook de Oosterse volkeren zijn nu in de vaart der volkeren omhoog geschoten en vliegen nu ook met miljarden tegelijk over de wereld.

De tegenkrachten die in de wereld werkzaam zijn willen mensen uit elkaar drijven en tegen elkaar opzetten en zijn er op uit om alle vrije ontmoetingen tussen mensen te voorkomen. Er is een strijd gaande tussen het fundamentalisme en de vrije mens in wording.  De fundamentalisten die alles bij het oude willen laten, willen leven naar de letter van de wet en iedereen daaraan binden, zo niet goedschiks dan kwaadschiks. Daar worden mensen in slavernij gehouden en iedere groei van het individu wordt in de kiem gesmoord. Het zijn kwaadaardige stromen van onvrije volgers, tot alles in staat.
De ontwikkeling van het individu tot bewustzijn en vrijheid is voor die krachten een gruwel, omdat je dan moet erkennen dat de mens het Goddelijke in zich draagt en niet van buitenaf gestuurd en geleid kan worden als een grote gelijksoortige massa.
We kunnen het kille materialisme ook wel als een vorm van  fundamentalisme beschouwen, die de utopie van het materialisme en de vrije markt prediken en bereid zijn dat ook met geweld te verdedigen of uit te breiden.
De neoliberalen prediken de vrijheid van het individu en hebben een rotsvast vertrouwen in de marktwerking, dat is hun houvast, de markt bepaalt en scheidt het kaf van het koren. Een kleine groep, de inner circle, zowel uit rechtse en linkse hoek, verdeelt de banen en schuift het geld naar elkaar toe.
Dat zouden we ook een soort  van broederschappen kunnen noemen; broeders onder elkaar met een duidelijk doel. (De wereldeconomie mag dan langzaam weer een beetje opveren, de verschillen tussen arm en rijk worden alleen maar groter. De 85 rijkste mensen op de wereld bezitten evenveel geld als de 3,5 miljard armste mensen van de wereldbevolking. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam Novib.

Nu en naar de toekomst zal er weer een duidelijke tweedeling plaatsvinden van mensen wiens levenshouding bijna niet meer verenigbaar is. De geïncarneerde geestelijke strijd die zich voortzet in de harten van de mensen en tot uitdrukking komt in hun handelen.
We kunnen in onze hoogmoed denken dat we prima op onszelf kunnen staan en de anderen niet meer nodig hebben, maar dat is gebouwd op een illusie. Wij zijn onderdeel van de mensheid en zijn de mensheid zelf, alleen in ons denken is het mogelijk om afgescheiden te zijn.

Het sociale element is onontbeerlijk voor de voortgang van de geestelijke ontwikkeling van de aarde en haar bewoners. Daar we onze handen al vol hebben aan onszelf, onze eigen ontwikkeling, zien we veelal niet werkelijk wat er om ons heen gebeurt.
De werking van de tegenkracht is om ons te isoleren van onze werkelijke herkomst en van elkaar, door ons te binden aan de materie en/of aan het totaal gericht zijn op onszelf.
We zijn daardoor afgescheiden van het zicht op de geestelijke werking en de strijd die daar geleverd wordt. We kunnen ons temidden van dat krachtenspel niet handhaven op alleen onze eigen kracht.
De krachten die ons beïnvloeden zijn nooit zo sterk geweest als nu, omdat er een geestelijke omwenteling moet plaats vinden. De wereld en haar bewoners staan voor een cruciaal moment in de aarde en geestesontwikkeling, al wat duister is en daartoe behoort  balt samen om dit te voorkomen. De tijd dat de enkeling de wereld voor een deel kon veranderen is definitief voorbij. De wereld verandert alleen in die mate dat de enkeling aan zichzelf werkt en -elkaar de hand reikt en- de goede geestelijke krachten uitnodigt om te helpen. Die onontbeerlijke geestelijke krachten kunnen alleen op ons inwerken als we niet meer volkomen op onszelf gericht blijven/zijn en in alle mensen onze broeders en zusters leren zien.
Toepasselijk droombeeld uit Lucht enVuurinitiatie:
—-Een diepe donkere kuil, met daarin vele mensen en daarboven zweven de engelen.
In de kuil proberen de mensen tegen de wanden op te kimmen. De meesten vallen bij de eerste de beste poging al weer naar beneden en geven het direct op. Maar enkelen blijven volharden in hun pogingen, steeds weer proberen ze het opnieuw. Dan lukt het één mens om bij de rand te komen en wanhopig probeert hij verder te klimmen. Een engel reikt hem de hand en hij gaat opgelucht de rand over. Vervolgens reikt die mens op zijn beurt een ander de hand. Zo slagen er nog een paar in om, door de samenwerking tussen engel en mens, uit de kuil te komen. Eén mens doet ontzettend zijn best om omhoog te komen, maar steeds weer lukt het hem niet, hij blijft echter volharden. Dan gaat een engel zelfs een stuk het duister in en neemt ook deze mens mee omhoog.—-
Laten we aan onszelf werken door onze medemens te zien, te ondersteunen en te zoeken naar de verwante zielen. Het is een kosmische noodzaak dat mensen zich weer in vrijheid en uit bewustzijn met elkaar willen verbinden. Geestelijke wezens hebben een samenkomen van mensen nodig om hun taak ten uitvoer te kunnen brengen. Ze wachten met smart op deze uitnodiging van de mensen.

We kunnen ons afvragen of het digitale tijdperk met onze digitale ontmoetingen ons vrijwaren om op den duur nog werkelijk te ont-moeten.. face to face, niet met de webcam, maar in de alledaagse werkelijkheid?
Zal alles niet afhangen van de innerlijke ontwikkeling van de individuele mens, tot hij of zij begrijpt wat werkelijke broederschap inhoudt?
Is broederschap mogelijk zonder een religieus bewustzijn?

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:

Hoe kun je het moment bepalen,
waarin de nacht ten einde is en de dag begint?

Is het ‘t moment als je uit de verte
een hond van een schaap kunt onderscheiden?,
vroeg één van zijn leerlingen.

Nee, zei de rabbi.

Is het als je van verre
een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?,
vroeg een ander.

Nee, zei de rabbi.

Maar wat dan?,
vroegen de leerlingen.

Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken
en daarin je zuster of je broeder ziet.
Tot dat moment is de nacht nog bij ons.

 

Reacties worden op prijs gesteld, zodat we samen het idee van nieuwe broederschap in onze tijd nader kunnen uitwerken.
Vul naam of alias in, een mail en website adres mag, maar is niet noodzakelijk!

 

 

 

(Visited 685 times, 1 visits today)
 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Welkom!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(95 Reacties)

 1. Navojoa, even los van het feit of ik Johannes’ formulering nou zo gelukkig gekozen vind associeer ik fundamentalisme niet perse met (radicale) islam, hoewel ook in die hoek natuurlijk fundamentalisten...
  Lees meer

  Navojoa, even los van het feit of ik Johannes’ formulering nou zo gelukkig gekozen vind associeer ik fundamentalisme niet perse met (radicale) islam, hoewel ook in die hoek natuurlijk fundamentalisten gevonden kunnen worden. Maar fundamentalisme is een breder fenomeen wat ik zelf vooral verbindt met personen en groepen die overweldigd door de maatschappelijke en politieke veranderingen die meestal worden samengevat onder de term globalisering zich daartegen willen beschermen en dus met terugwerkende kracht hun identiteit bevestigen in termen van clan of geloof of natiestaat, of anderszins regionaal of cultureel bepaalde gemeenschappen. Dat is een vorm van identificatie die werkt middels uitsluiting; men bepaalt de eigen gemeenschap door te bepalen wie daar niet bij hoort. Een volkomen menselijke dynamiek overigens, maar wel één die het ontstaan van broederschap zoals Johannes in zijn schrijven voor ogen heeft, in de weg staat.

 2. Volgens mij is het niet verkeerd de krachten die je tegenkrachten noemt, beter te specificeren. Nu noem je het fundamentalisten die “mensen uit elkaar drijven en tegen elkaar opzetten en...
  Lees meer

  Volgens mij is het niet verkeerd de krachten die je tegenkrachten noemt, beter te specificeren.

  Nu noem je het fundamentalisten die “mensen uit elkaar drijven en tegen elkaar opzetten en zijn er op uit om alle vrije ontmoetingen tussen mensen te voorkomen.”

  Je voegt eraan toe: “Er is een strijd gaande tussen het fundamentalisme en de vrije mens in wording. De fundamentalisten die alles bij het oude willen laten, willen leven naar de letter van de wet en iedereen daaraan binden, zo niet goedschiks dan kwaadschiks. Daar worden mensen in slavernij gehouden en iedere groei van het individu wordt in de kiem gesmoord. Het zijn kwaadaardige stromen van onvrije volgers, tot alles in staat.”

  Door ‘fundamentalisme’ te plaatsen tegenover ‘de vrije mens in wording’ kunnen lezers, die de wereld vanuit de onderbuik ervaart, ten onrechte concluderen dat hier de tegenstelling tussen Islam en de vrije westerse mens (verenigd onder de noemer christelijk) aan de orde is en zich daarin bevestigd zien.

  De vraag is of je dat wil. Het haalt de onpartijdigheid (als het gaat om een visie op de mensheid) uit je benadering en verkleind de scope ervan tot een regionale en wellicht groepsvisie. Niets universeels.

  Misschien ervaar ik je tekst verkeerd. De vraag is dan of ik de enige ben.

  • De onderstaande reactie van Letters is het antwoord dat ik ook had kunnen geven.
   Fundamentalisme is een kwalijke kracht die er vooral op uit is om scheiding teweeg te brengen uitgaande van een eenzijdig oordeel. Christelijke fundamentalisten zijn in Amerika zeer machtig, maar je vind ze in alle landen onder alle geloofsvormen.

   Bedankt voor jullie reactie!

 3. Ik denk Diederik! dat het broederschap wat Jan bedoeld ergens anders over gaat dan wat jou er aan weer niet aan bevalt! Elisabeth………..mooier kon jou antwoord niet zijn en hierin...
  Lees meer

  Ik denk Diederik! dat het broederschap wat Jan bedoeld ergens anders over gaat dan wat jou er aan weer niet aan bevalt!
  Elisabeth………..mooier kon jou antwoord niet zijn en hierin ligt de hele boodschap in besloten!

 4. Dit gedicht kwam ik tegen in uw afdeling gedichten en is hier zeer toepasselijk! Christiaan Morgenstern…Voor allen broeder zijn…. is de lijfspreuk van de verwanten. Voor allen broeder zijn! Allen...
  Lees meer

  Dit gedicht kwam ik tegen in uw afdeling gedichten en is hier zeer toepasselijk!

  Christiaan Morgenstern…Voor allen broeder zijn….
  is de lijfspreuk van de verwanten.

  Voor allen broeder zijn!
  Allen dienen, hulp verlenen!
  Is, sinds Hij is verschenen,
  enig doel van alle zijn!

  Ook voor de booswicht,
  die ons wil weerstreven!
  Ook hij werd geweven
  ééns uit licht.

  ‘Laat liefde kwaad-in goed verkeren!
  is wat zielen, die diep schouwen, leren.
  Leer aan de haat te stalen-
  de moed om liefde uit te stralen!

  ‘Broeders- Versta dit woord!
  Dat het in werkelijkheid kan overgaan-
  en ééns een aarde zal ontstaan
  als Gods oord!

 5. Nog even. Het probleem is ook dat broederschap of een gevoel van verwantschap er IS of NIET IS, volgens mij, ook al beweert men in sommige spirituele kringen dat dat...
  Lees meer

  Nog even.
  Het probleem is ook dat broederschap of een gevoel van verwantschap er IS of NIET IS, volgens mij, ook al beweert men in sommige spirituele kringen dat dat absoluut onwaar is en tracht men dat gevoel van broederschap OP TE LEGGEN OF AF TE DWINGEN!
  Ik zou willen vragen dat iedereen voor zichzelf eens de volgende vragen beantwoordt.
  Voel jij echt een gevoel van broederschap met mensen die dieren folteren, honden en katten levend koken, pelsdieren fokken en pijnlijk doden omwille van hun pels of harpoenen in walvissen schieten?
  Voel jij broederschap met de criminelen van Monsanto, die de voedselketen vergiftigen en het nageslacht verzieken en verzwakken, omwille van het harde geld?
  Voel jij broederschap met fundamentalisten, die als echte barbaarse wilden mensen onthoofden in de naam van Allah?
  Enzovoort…
  Vanuit de spirituele correctheid van vandaag hoor en zie ik nu veel mensen ja knikken. Ze wilen nu eenmaal bij de club der zelfverklaarde heiligen horen.
  Goed, het kan natuurlijk, hoewel spiritualiteit op papier of via internet natuurlijk niets aantoont of bewijst. Maar zelf -- ik wil daarover eerlijk zijn -- ben ik zo ver nog niet en ik weet niet of dat ook de bedoeling is.
  In de Bijbel wordt trouwens veel het begrip liefde gehanteerd, maar nooit letterlijk het begrip onvoorwaardelijke liefde genoemd. Dat laatste is slechts een menselijke toevoeging nadien, door mensen die absoluut NOG heiliger dan de paus van Rome willen zijn!

  Diederik

  • Oke nog even op jou reageren, neem me niet kwalijk. Dat jij een weerzin hebt naar iedere vorm van dwingelandij of zaken die opgelegd worden was me uit de korte tijd dat ik wat van je heb mogen lezen/zien wel duidelijk. En in wezen deel ik die mening volkomen. Toch ben ik het niet met je eens dat broederschap iets is dat er is, of er niet is. Ik denk dat broederschap gestalte krijgt in de bereidheid te ontmoeten. Dat klinkt ook in mijn oren verschrikkelijk vaag en in hinderlijk spiritueel jargon, maar ik weet ook even geen betere woorden. Maar er is gewoon naar mijn idee een verschil tussen omgaan met anderen en contact maken. Om even mee te gaan in jouw radicale voorbeelden, ik denk wel dat het mogelijk is in een boef van Monsanto een broeder te ervaren. Niet dat ik op de bedrijfsfeestjes kom daar ofzo, maar even serieus denk ik wel dat ook een mens die dingen doet die verschrikkelijk zijn, of die ik verschrikkelijk vind evengoed een mens is en dat het in princype wel mogelijk is om met die mens contact te maken. Het mooie van dat contact is onder meer dat dat de deelnemers omhoog tilt uiteindelijk zelfs met de mogelijkheid dat de afzonderlijke mensen in dat contact in zich zelf betere mensen worden. Ik ga hier niet correct zitten zijn hoor, echt niet. Als ik boos ben ben ik echt boos en ik doe niet aan de mantel der liefde enzo, maar ik denk wel echt dat relatie zo ten grondslag ligt aan wie we zijn (we bestaan helemaal niet afzonderlijk) dat wanneer de relatie wordt omarmd (ook in één bepaalde specifieke gebeurtenis of contact) dat er ongelofelijke dingen mogelijk zijn.

   • Om er misschien toch nog even op in te gaan.
    In sommige of in veel mensen zit inderdaad nog iets goeds, van waaruit dan verder heel veel mogelijk is, inderdaad.
    Anderen zijn echter zo misdadig en corrupt, dat ik me daarover helemaal geen illusies meer maak, Pepijn. Als dat bitter klinkt, dan is dat maar zo.
    En laat ons even eerlijk en realistisch zijn. Als vandaag de mensheid aan de rand van de afgrond staat, dan komt zoiets helemaal niet uit de lucht gevallen. Dat is gebeurd omdat de meeste mensen, dwars tegen alle waarschuwingen in, de voorbije decennia een ronduit verderfelijke en plat materialistische levenswijze hebben in stand gehouden en verdergezet.
    Alternatieve en spirituele pioniers hebben dertig, veertig jaar geleden al duidelijk gewaarschuwd voor de hedendaagse en komende rampen en catastrofes, maar zij werden uitgespuwd, bespot en zelfs gehaat.
    Dus neen, geen Monsanto voor mij. Gooi die kerels maar in de boeien en werp de sleutel in de Schelde. “Wir haben es nicht gewüsst” is vandaag actueler dan ooit en hoeft niet uitsluitend met de tweede wereldoorlog in verband te worden gebracht!

    Diederik

    • ha Diederik, het is mij ook aangenaam je hier weer eens te lezen. We zijn het niet helemaal eens, dat is duidelijk en dat is ook niet zo erg. Over het feit dat monsanto een boevenclubje is zijn we het wel eens hoor, maar wat we kwaad noemen, of slechtheid, je hebt er ongetwijfeld je eigen beeld bij is op veel manieren moeilijk te begrijpen, en die onbegrijpelijkheid ervaar ik eigenlijk als shockerend. één van de meer shockerende aspecten ervaar ik in het voorbeeld dat zelfs een oorlogsmisdadiger nog lief kan zijn voor zijn kinderen. Hoe is dat mogelijk? Ik weet het niet. Ik bergrijp het echt niet. en toch is dat zo. Of ik hierdoor dan ook op het standpunt kom dat iedere misdaad vergeven en vergeten kan worden, omdat er nog goed sluimert in wat jij en ik toch zouden definiëren als een intens slecht mens. Nee daar ben ik geloof ik niet. Maar daar blijft toch wel iets schuren, ik loop tegen mijn eigen grenzen aan van wat ik kan begrijpen en dus is het probleem nog niet opgelost voor mij.

     • De menselijke psyche is inderdaad complex. Daar ben ik het volledig mee eens. Het is vooral verbijsterend tot wat een mens in staat is voor macht en geld.

   • Goed, we zijn het hierover niet helemaal met mekaar eens, maar ik vind het wel fijn je na al die tijd nog eens terug te ontmoeten, Pepijn.
    Het allerbeste voor jou!

    Diederik

  • Jan
   Jan

   24 november 2014 om 08:02

   Je hebt er nog eens een nachtje over geslapen Diederik.
   Ik begrijp wat je wil zeggen en je vragen zijn scherp en duidelijk!
   Ik beschrijf in het stuk dat ook het duister oppermachtig is en dat zou ik inderdaad niet mijn broeder willen noemen! Het is juist een sterke tegenkracht die je ook met bewustzijn kan herkennen.
   /(De wereld en haar bewoners staan voor een cruciaal moment in de aarde en geestesontwikkeling, al wat duister is en daartoe behoort balt samen om dit te voorkomen. Er is een strijd gaande tussen het fundamentalisme en de vrije mens in wording.)/

 6. Avatar
  Alie Vermaelen

  23 november 2014 om 19:25

  Zal alles niet afhangen van de innerlijke ontwikkeling van de individuele mens, tot hij of zij begrijpt wat werkelijke broederschap inhoudt? Is broederschap mogelijk zonder een religieus bewustzijn? Dank voor...
  Lees meer

  Zal alles niet afhangen van de innerlijke ontwikkeling van de individuele mens, tot hij of zij begrijpt wat werkelijke broederschap inhoudt?
  Is broederschap mogelijk zonder een religieus bewustzijn?

  Dank voor het bijzonder interessante en ook moedige artikel! Ik ben zelf heel lang bezig geweest met de sociale driegeleding vanuit het antroposofisch gedachtengoed. Het was vooral een hoofd gebeuren en niet toepasbaar in de werkelijkheid van alledag. Steiner heeft het nog geprobeerd om rampen te voorkomen, maar het werd niet begrepen. Ik heb ook veel strijd en onbegrip meegemaakt en uiteindelijk heb ik loon naar behoefte ontvangen maar geen pensioen.
  Mijn eindconclusie is op jouw vraag….nee, broederschap is absoluut onmogelijk zonder een ontwikkeld religieus bewustzijn. Om met de woorden van Diederik te spreken:die nieuwe broederschap is volgens mij dus echt nog niet voor morgen.
  Groet!

 7. Jan, Goed, akkoord hiermee. Eigenlijk had ik het in mijn reactie vooral over het samenleven of samenwonen in groep. Volgens mij houdt het echter vooral verband met de individuele levenskwaliteit...
  Lees meer

  Jan,

  Goed, akkoord hiermee.
  Eigenlijk had ik het in mijn reactie vooral over het samenleven of samenwonen in groep.
  Volgens mij houdt het echter vooral verband met de individuele levenskwaliteit van mensen en in die zin kun je broederschap of zusterschap ook perfect alleen levend beoefenen. Veel heeft te maken met een zekere soberheid en evenwicht, weinig of geen vlees eten, de natuur respecteren, enzovoort…
  Ik heb wel wat moeite met het begrip of de benaming op zich. Je bedoelt het zeker niet zo, maar broeder- of zusterschap ruikt nogal naar kerken en sektes, vind ik. Het klinkt dus nogal moraliserend, beladen en betuttelend, ook al is dat je intentie niet.
  Het zal misschien wel aan mezelf liggen, maar kunnen we het woord niet beter vervangen door gewoon vriendschap, of zoiets? Het is slechts een vraag, omdat ik vermoed dat sommige mensen op het begrip alleen al afhaken.

  Diederik

  • ik zie net dat het gesprek inmiddels hier plaats vindt en niet op netsamen. Zelfs Diederik is weer van de partij 🙂 Ik weet niet of het komt doordat ik geen kerkelijke opvoeding heb genoten, maar voor mij heeft het woord ‘broederschap geen betuttelende of moraliserende lading, ik denk ook eerder aan een humanistische traditie en het credo van de Franse revolutie.Ik vind het wel een mooi woord. Voor mij raakt het aan de ervaring dat je met veel mensen contact kunt maken op een diep nivo. Dat verschilt voor mij van vriendschap, omdat ik mijn vrienden toch min of meer zorgvuldig uitzoek. Dat zijn dan mensen met wie je een stuk leven deelt en waarschijnlijk ook bepaalde gemeenschappelijkheden. Voor mij was dat ooit toen ik wat jonger was een ervaring van formaat dat ik echt kon raken met mensen die ik niet als mijn vrienden zou hebben uitgekozen. en dat was ook in veel opzichten een eye-opener; over de verbinding met anderen die eigenlijk al gegeven is en die gemakkelijk weer wordt hernieuwd en ook schudde me het een beetje wakker dat het interessant kan zijn het wat verder van mijn bed te zoeken om er dan achter te komen dat dat ook weer niet zo ver is. De soefies gebruiken de term ook, namelijk als een voor hen belangrijk ideaal om na te streven. En hoewel het hier natuurlijk wel in een religieus perspectief wordt geplaatst en dat sommigen wellicht zal tegenstaan, is het mooie van de soefies wel weer dat ze iedere religie omarmen en daarin geen hiërarchie maken, wat helaas in de afzonderlijke godsdienstige tradities vaak wel gebeurt. Kortom ik als zijnde uit een andere generatie kan me wel vinden in het woord en de betekenis die dat hier krijgt.

  • Ik begrijp wat je schrijft over het woord Broeder/zusterschap, ik geloof ook dat mensen daardoor kunnen afhaken. Daar heb ik ook over nagedacht, maar ik kan er geen ander woord voor vinden omdat het een kosmische betekenis heeft….vrijheid,gelijkheid en broederschap….net als geloof, hoop en liefde niet echt te vervangen zijn. Vriendschap dekt de lading niet.
   Wat ik eigenlijk hoop… dat we met elkaar in staat zijn het woord weer nieuwe betekenis te geven; vandaar nieuwe-broederschap.
   Groet!

   • Ok ja, ik begrijp het.

   • Weer een boeiend artikel om innerlijk mee bezig te zijn. Voor nu zeg ik bedankt… en ik kan mij helemaal vinden in je uitleg over broederschap.
    Sommige woorden kan je niet vervangen, wel nieuw leven in blazen. Anders gaan we in new-age taal communiceren en verhaspelen we de woorden die meer zijn dan alleen de vorm.

 8. Ach ja, broederschap… Laat ons eerlijk zijn: alle communes, die vanuit die idee tijdens de jaren zeventig uit de grond werden gestampt, zijn uit elkaar gespat. Er werden ook interessante...
  Lees meer

  Ach ja, broederschap…
  Laat ons eerlijk zijn: alle communes, die vanuit die idee tijdens de jaren zeventig uit de grond werden gestampt, zijn uit elkaar gespat. Er werden ook interessante boeken geschreven, zoals van Nicolaas Hartman: Het boek van de Nieuwe Gemeenschap.
  Helaas is er van die nieuwe gemeenschap nooit iets terechtgekomen.
  Bij het verenigen van mensen in gemeenschap stuit je in feite op een enorm dilemma.
  Ofwel heb je mensen met een zwak ego of die beweren dat ze hun ego helemaal overwonnen hebben en dan zit je dus met een groep slaven. (Of mensen met een ego dat in werkelijkheid torenhoog is, maar dat niet willen toegeven.)
  Ofwel heb je mensen met een sterk ego en die botsen sowieso met elkaar, wat overigens niet slecht of ongezond hoeft te zijn.
  In de praktijk lukt het meestal wel om een drie- of vijftal personen bij elkaar te brengen. Vanaf een tiental mensen begint de miserie al. En als er twintig om meer aanwezig zijn gooien ze met messen, vorken en borden naar mekaar of halen ze hun revolver tevoorschijn.
  Over het verdwijnen van de kerken en dus in feite de laatste meditatieruimtes ben ik het met je eens. Heel erg jammer is dat.
  Maar die nieuwe broederschap is volgens mij dus echt nog niet voor morgen.

  Diederik

  • Hallo Diederik,

   We zijn duidelijk van dezelfde generatie en hebben al heel wat experimenten op dat gebied meegemaakt.
   Ik heb een behoorlijk lange tijd deelgenomen aan de zogenaamde Verwantengroepen die bestonden uit ten hoogste 12 mensen en we hebben nooit de messen getrokken of borden naar elkaar toegegooid, omdat het doel van de bijeenkomsten vooral vredelievend was bedoeld, en het uitgangspunt was en is luisteren naar elkaar. In de alternatieve werkgebieden herken ik wel degelijk wat je schrijft, de ideeën en idealen en visies lagen veelal zo ver uit elkaar dat de strijd niet te voorkomen was.

   Langzamerhand geloof ik dat nieuwe broederschap in eerste instantie met een groeiend bewustzijn te maken heeft over een gevoel, idee of geloof dat we in feite al broeders zijn. Vanuit zo’n bewustzijn ga je niet meer elkaar te lijf.
   Diederik….gegroet en weer dank voor je bijdrage!

 9. Johannes, Wat is er in jouw visie nieuw aan een eventuele broederschap in deze tijd? Is broederschap, innige verbondenheid met andere mensen, hoewel misschien een schaars artikel niet zo oud...
  Lees meer

  Johannes, Wat is er in jouw visie nieuw aan een eventuele broederschap in deze tijd? Is broederschap, innige verbondenheid met andere mensen, hoewel misschien een schaars artikel niet zo oud als de mensheid denk je?

  • Hallo Letters..,

   Na een leven lang oefenen en denken over deze materie geloof ik dat het uiteindelijk op bewustzijn aankomt.. dat we allen broeders zijn, niemand uitgezonderd.
   Als dat in het bewustzijn van alle mensen leeft, zou er dan nog oorlog en honger zijn?

   Groet!

   • Ha Johannes, nee als alle mensen zich verwant zouden voelen met andere mensen zou er geen oorlog meer zijn. Het punt is dat het voor niemand mogelijk is van het ene op het andere moment iedereen in zijn of haar intimiteit te omarmen. In de regel is er waarschijnlijk een cirkel van intimi die ruimer wordt naarmate men opgroeit; voor een zuigeling is er alleen de moeder, daarna komt ook de rest van het gezin binnen die sfeer, daarna volgen de rest van de familie, vrienden, misschien de clan of de gemeenschap en zodra men echt volwassenheid bereikt misschien wel de mensheid. Maar stappen overslaan gaat niet dan krijg je iets wat geen diepte heeft, je kent ze wel, van die mensen die zeggen van iedereen te houden. Ik geloof ze niet, jij?
    Wat ik verder nog dacht naar aanleiding van je artikel is dat ik het een beetje betwijfel is of het noodzakelijk is, voor er sprake is van broederschap dat iedereen op één lijn zit.
    Degenen die ik als mijn broeders beschouw hebben in ieder geval heel vaak andere opinies dan ik. Ik heb geloof ik ook wel de ervaring dat het gevoel van broederschap neerkomt op de realisatie dat we ergens hetzelfde zijn, maar dat gevoel is het sterkst voor mij als we aan de oppervlakte behoorlijk verschillen. Eigenlijk logisch, want interactie met andersdenkenden is vele malen interessanter dan met wat men noemt ‘gelijkgestemden’ . Zo voel ik ook de diepste genegenheid voor hen van mijn vrienden waarmee ik minstens eenmaal slaande ruzie heb gehad. en met wie ik het dus blijkbaar weer heb bijgelegd. Daar was dan zeker reden voor om die onenigheid te overkomen. Bovendien weet je wat je aan hen hebt, de mensen die niet bang zijn recht tegen je in te gaan.
    Goeds,

    • Mooi stuk Jan, je biografie en levenservaringen komen helder tot uiting. Het intermenselijke aspect is een weg van vallen en op staan. Broederschap vernieuwd zich steeds weer in een andere verschijningsvorm. Dat we nu die verbinding niet meer hebben ,zoals in vroegere tijden ,maakt dat we andere krachten kunnen ontwikkelen . We ontwikkelen een onafhankelijk geest, een krachtig ik ,met unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen dan gezien en gebundeld worden tot kracht van het geheel ! Een leven zonder dat streven is voor mij van een geestloze mistroostigheid !

 10. Ik denk dat er nog veel moet gebeuren om in onze medemens onze broeder en zuster te zien. Vandaag kwam er wel iets anders bij mij omhoog , ik dacht...
  Lees meer

  Ik denk dat er nog veel moet gebeuren om in onze medemens onze broeder en zuster te zien. Vandaag kwam er wel iets anders bij mij omhoog , ik dacht hoe bijzonder het al is dat we met met vele landen een munt delen! Dit vind ik bijzonder ! Het is toch een streven naar een grotere samenwerking!
  Toevallig zag ik ,na het lezen van dit artikel, een programma op TV dat ging over het zien van jezelf in de ander, het weten dat de persoon tegenover jou iets spiegelt wat jij nodig hebt om bewust aan te worden!

  • Zal broederschap niet zijn dat je je kunt verplaatsen in de ander? Mededogen met het lot van de ander omdat je ook de ander bent?
   /dat ging over het zien van jezelf in de ander, het weten dat de persoon tegenover jou iets spiegelt wat jij nodig hebt om bewust aan te worden!/ Dat kan een vruchtbaar psychologisch experiment zijn.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »