Unknown-2


Onderscheidingsvermogen en de weg van het midden.

Een van de belangrijkste eigenschappen die de mens in deze tijd zich eigen dient te maken is een sterk ontwikkeld onderscheidingsvermogen. Een vermogen om de tegenpolen die in de wereld en de geest werkzaam zijn waar te nemen en te kunnen onderscheiden, om geen willig werktuig te worden van een van de twee.
Als er hierover geen bewustzijn ontstaat, de mens  het als het ware verslaapt, slaapt hij letterlijk en figuurlijk in de armen van een duistere macht. En juist dat bewustzijn wordt nu op alle fronten geraffineerd bestreden en verduisterd.
Het herkennen van deze krachten…. niet alleen buiten onszelf, maar vooral in onszelf is van groot belang. Deze krachten staan als het ware aan beide zijde van de mens en proberen hem of haar voor zich te winnen. Die beide tegenpolen worden in de esoterie al decennia lang Lucifer en Ahriman genoemd.

Ahriman is degene die ons helpt om  het aardse leven bewust te worden en met behulp van de techniek, inzicht en meesterschap te verwerven over de aarde. Daarnaast is hij degene die ons verleidt tot het kille materialisme, hebzucht en een geestloze manier van denken.
Hij wil ons verleiden om  alleen maar aards te denken: God bestaat niet en engelen al evenmin, dit leven is het enige wat er is, dus haal eruit wat erin zit om een gelukkig mens te worden. Overgaan naar de geestelijke wereld, sterven, zal steeds verder teruggedrongen worden en door cosmetische ingrepen blijven we  jong, omdat oud worden beangstigend is en niet meer past bij de maakbare levensstijl.
Lucifer is degene die ons het geschenk van de vrijheid geeft, maar die ons ook wil verleiden tot egoïsme, fanatisme, opgaan in waanzinnig sektarisme, in aardvlucht en zweverigheid.  Hij wil ons verleiden om de aarde te ontkennen en alleen nog te denken en spreken in hemelse termen, de dagen in meditatie en verzaking door te brengen. Onverschillig voor het lijden van het overgrote deel van de mensheid. ‘Je bent al God, waarom dan al dat lijden?’
Daar wordt in feite het vrije bewustzijn ontkent en de weg die daarvoor nodig is.

Het gaat uiteindelijk om het vinden van een balans in het radicale midden, zonder in eenzijdigheid te vervallen.  Lucifer en Ahriman zijn de twee tegenpolen die ons in feite sterker maken als we de kracht en het bewustzijn kunnen opbrengen, om ondanks hun verlokkingen, de weg van het midden te kiezen. Deze is vervuld van een Christuskracht die de liefde aan de aarde toegevoegd heeft. Daar voel je de krachten trekken en de verleiding toe te geven aan een van hen, maar door concentratie op die liefdeskracht groeit daar een sterk IK-bewustzijn. (niet verwarren met ego!)Door die vrije keuze en de uiteenzetting met die twee krachten, het in balans houden van de tegenpolen, ontstaat er op den duur een vrij wezen dat een steeds sterkere kracht in zichzelf ontwikkeld die hem of haar weer verbindt, nu in vrijheid, met een alles bezielende kracht die Liefde heet.

De mens die met zijn rechterarm Ahriman in bedwang houdt en met zijn linkerarm Lucifer de grens aan geeft. In het midden staat de vrije mens, standvastig geworteld in de Christus-kracht,  het uiteindelijke doel van de menselijke ontwikkeling. De tegenkrachten willen voorkomen dat de menselijke individualiteit in vrijheid keuzes kan maken. Ook  de katholieke kerk schaftte onder invloed daarvan de geest af tijdens het concilie van Constantinopel. De mens bestond volgens haar alleen uit lichaam en ziel. De ziel was niet langer de verbinding tussen lichaam en geest.

Het nietsontziende terrorisme is in feite een Luciferische uiting. Een bewustzijnsvernauwing en slaafs volgen van een geïndoctrineerd idee, gebracht als een hoogstaand ideaal. Het menselijk geweten is uitgeschakeld en het enige referentiepunt is het groepsbewustzijn en het individu is totaal niet van belang, laat staan zijn of haar leven. Hier gaat Lucifer zelfs een samenwerking aan met Ahriman.
Daarom is het zo van belang om een sterk individu te worden die keuzes kan maken vanuit een innerlijk weten en niet bepaald wordt door een uiterlijk groepsdenken.( Het individualiseringsproces kan echter ook doorschieten en zijn doel voorbij gaan en dan kan het verworden tot egoïsme.)
Luciferische invloeden vinden we ook  terug bij mensen die zich verheffen boven het aardse en de menselijke ontwikkelingsweg ontkennen. Zij leven in ‘het eeuwigdurende nu’ en zijn onkwetsbaar voor de dualiteiten die in hun licht verdwijnen. Een egoïstische geestelijke weg uitsluitend voor eigen zieleheil. Als alles wat we door innerlijke arbeid uiteindelijk kunnen bereiken in onze ontwikkeling, een vrij wezen aan God gelijk, ons nu al voorgespiegeld wordt, waar is die langdurige afmattende ontwikkeling dan nog voor nodig? Woorden als God en Christuskracht worden vervangen door vage termen als energie en licht. Woorden kan je niet zomaar verbasteren omdat ze een kracht in zich dragen; bezielde woorden, door het Woord is alles ontstaan.

Ahriman is makkelijker te herkennen in onze materialistische en technisch hoogstaande wereld. Veel voorbeelden te noemen, maar laten wij blijven proberen die hele ontwikkeling te zien vanuit een groter perspectief. Er werd gewerkt aan het maken van robots en je had de mens, twee op zichzelf staande fenomenen. Althans de mens was bezig iets te ontwikkelen. Je had een digitale wereld en de gewone alledaagse wereld.
Wat nu gebeurt is dat die twee dualiteiten samensmelten tot een geheel, en daar gaat het flink mis. Het is dan geen robot meer met menselijke kwaliteiten, maar wordt mens met robot kwaliteiten. In sommige dansvormen zie je jonge mensen alsmaar robotachtige bewegingen maken, wat ik bedenkelijk vind. De digitale wereld neemt de menselijke wereld over, velen kennen nog amper het verschil. Vooral bij kinderen is die grens al ruimschoots overschreden. Werkelijk alles wordt gedigitaliseerd, wat nu nog aan de buitenkant zichtbaar is, als metertjes om iedere beweging, verandering in het lichaam te digitaliseren, camera’s  om iedere stap vast te leggen etc. zal uiteindelijk geïmplanteerd worden. We krijgen implantaten om al onze zintuigen te versterken, we zullen kunnen zien als een arend, we kunnen letterlijk en figuurlijk het gras horen groeien, om een spreekwoord op een verkeerde plaats te gebruiken. Implantaten om al onze organen in de gaten te houden en te besturen en
ons brein wordt een computergestuurd instrument dat al onze verwachtingen zal overtreffen.

Er is toch niets mis met allerlei hulpmiddelen waardoor we een betere kwaliteit van leven hebben? Zolang het menselijk is, een menselijke maat heeft, is er inderdaad niets te vrezen. Er zijn echter al mensen waarvan werkelijk iedere ademtocht, iedere stap gedigitaliseerd wordt en op een harde schijf bewaard. Daar wordt gewerkt aan een digitale reïncarnatie. Ahriman heeft als doel om ons aan de wereld te kluisteren, ons steeds verder de materie in te trekken, in plaats van ons vrije wezens te maken die kunnen kiezen tussen goed en kwaad.
Mensen worden als zombies die met hun apparaten in de hand en op en in hun hoofd door de straten bewegen.
Het is een ontzielende macht die de mensheid de weg wil versperren naar absolute vrijheid. Die macht werkt zo geraffineerd dat de mensen denken dat vrijheid en wijsheid juist nu ongekende hoogtes zullen bereiken. Eén druk op de knop en je bent verbonden met alle kennis en ‘wijsheid’ van de wereld. Waarom zal je je nog bezig houden met zelfstudie of ontwikkeling?
Mensen zijn verbonden met de hele wereld en staan er onafgebroken mee in contact. De digitale wereld neemt steeds meer ruimte in en nestelt zich geraffineerd voor de echte, levende en bezielde wereld. Kan je al deze digitale contacten bezield noemen? Zolang wij zelf te techniek beheersen, het goed gebruiken (hoe ga je er mee om?!) is het nog op menselijk niveau te beheersen. Maar dit is bijna al geheel achterhaald. Sluipender wijs wordt de mens zelf beheerst door de techniek, gereduceerd tot nederige, volkomen afhankelijke dienaars. Daarom wordt ons nu al de macht aangeboden over ons fysieke bestaan. De geest wordt gematerialiseerd in een machine die mens heet.
Wat ik mij nu ook afvraag is, hoe het hier zal zijn als de mensen een gemiddelde leeftijd gaan bereiken van 120 of zelfs 150 jaar. Zal er dan niet heel snel een wet aangenomen worden die de mens zal verbieden om nog kinderen te baren?
Als een dief in de nacht wordt ons iets heel waardevols ontnomen en binnen korte tijd zijn we vergeten wat dat ook alweer was. Iets zo waardevol dat het alles bepalend is voor de verdere ontwikkeling en groei van de mensheid.

In vroegere tijden toen er nog in werking zijnde kathedralen en kloosters waren, was er nog een zeker bewustzijn over het behoeden en beschermen van een grote schat.
Toen de Montségur, de burcht van de Katharen werd aangevallen en het lot van de katharenorde bezegeld werd, vluchtten er enkele katharen nog net op tijd om de schat in veiligheid te brengen. Het gaat hier niet om een materiële schat maar om een blijvend bewustzijn dat bezielde wezens in rechtstreeks contact staan met een geestelijke wereld en/of God. Als die kennis verloren gaat dan lopen we het gevaar afgesneden te worden van onze oorsprong, maar ook van ons ware mens-zijn. Een kille gevoelloze technische wereld met verharde, verstarde wezens die elkaar zullen bestrijden op leven en dood, digitaal en in werkelijkheid. Die uitvindingen brengen,  bijvoorbeeld de verpleegkundige robotverpleegrobot voor zieken en bejaarden en het digitale knuffeldier, als een heilzame ontwikkeling. Een nog werkend gezond onderscheidingsvermogen zal deze ontwikkeling als zielloos ervaren en als een schande voor de menselijke samenleving.

Wat deze machten vooral willen voorkomen is dat de individuele mens zich in vrijheid ontwikkeld tot een hoger bewustzijn, tot de vervolmaking van de bewustzijnsziel. Daar zijn ze heel bang voor omdat de vrije mens in staat is zich weer bewust te verbinden met de Michaëlische en de Christusimpuls, en door die verbinding de mensheid uiteindelijk bevrijd zal worden en dan bewust opgenomen in de liefdesstroom. Uiteindelijk zal dat ook het kwaad helpen bevrijden en verlossen! Als we sterker en dieper in ons Ik komen te staan worden we steeds meer wakker voor de inwerking van het kwaad, die zoals beschreven ons onze ontwikkeling misgunt.

Bewustzijn over de werking van het kwaad is belangrijk, maar alleen als het tegelijkertijd de tegenkracht van het goede, het ware en de schoonheid oproept! Een werking van het kwaad is namelijk ook het kweken en verspreiden van angst. Een verlammende angst, met de media als doorgeefluik!

Daarom mijn oproep aan nog wakkere mensen om zich op menselijke maat weer te verbinden. Om met elkaar te proberen de eenvoud weer terug te vinden, het pure menselijke weer tot leven te wekken. Elkaar tot steun te zijn in de alledaagse ervaringen en beproevingen. Elkaar te stimuleren om in de eigen kracht te gaan staan, de kracht die verbonden is met de alles doorstromende Liefde. Als je de ander kunt ontmoeten vanuit de eigen kracht en niet vanuit verwachtingsvolle afhankelijkheid kan er een echte ont-moeting plaatsvinden.
Richt je op duurzaamheid, op leef en samenwerkingsvormen of nog eenvoudiger….begin een moes en bloementuin!

554409_114894978643548_981341837_n_2

tuin van auteur

 

 

 

Een reeds eerder geplaatst artikel over dit onderwerp is in het bovenstaande voor een klein deel verwerkt.

Voor eventuele vragen en of opmerkingen: MAILADRES

 

 

*Actief deelnemen kan:
Lees de rubriek   WELKOM

(Totaal aantal bezoeken: 547, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!