We zijn door innerlijke verwantschap met elkaar verbonden. We beleven daardoor niet alleen onze eigen angst, maar ook de angst die als een virus rondgaat en steeds meer mensen injecteert. We mogen dus angstig zijn, omdat we gevoelige mensen zijn die in ‘lotsverbondenheid staan’ met onze medemensen.
We merken nu des te meer dat we verbonden zijn, en dat er naast de angst en pijn ook een sterke verbindende kracht rondwaart, die mensen boven zichzelf doet uitstijgen, die de latente liefde laat opbloeien. De Liefde die in ieder mens is neergelegd als een aanroep of uitdaging om het wakker te maken.
We leven in een bijzondere tijd en van het ene op het andere moment zijn al onze vanzelfsprekende zekerheden weggeslagen en daardoor maar al te vaak ook het zelfvertrouwen. Laten we hopen dat een oersterk zelf-vertrouwen daarvoor in de plaats komt, dat niet afhankelijk is van materiële overvloed.

Veel mensen in onze tijd hebben een diepgewortelde weerzin naar begrippen als God en Christus. Zal mij niet verbazen dat ik wat abonnees verlies, alleen al door de gekozen titel. Hopelijk leest men toch nog verder, en krijg ik de kans het uit leggen. Daarbij mag iedereen zijn eigen benaming blijven koesteren die goed voelt en hetzelfde inhoudt.
Het hier bedoelde Christusbewustzijn staat los van enige vorm van georganiseerde religie, en is er altijd al geweest, zelfs ver voordat Jezus op de aarde rondwandelde en het Christuslicht in een mens incarneerde.
Ik ben geen dominee, ook geen prediker die denkt dat hij de waarheid in pacht heeft, maar ik ben wel een mens die zich bewust is van onze pure menselijke kwaliteiten die nu versterkt te voorschijn komen. Laten we die vrijgekomen liefde weer verbinden met de Christusimpuls die nu aangeroepen en vele malen versterkt kan worden, als we die verbinding weer bewust kunnen maken. 

Ik wil niemand teleurstellen, maar het is een dwaalgedachte dat  Christus in de hemel is, dat hij daar zit te wachten op het Laatste Oordeel, wanneer hij over de levenden en de doden zal gaan oordelen. Dat hebben de mensen er van gemaakt in hun onwetendheid, maar het bewustzijn staat niet stil: Adam, het onbewust geworden Zelf. Boeddha, de mens die tot bewustzijn is gekomen en mededogen heeft gebracht als voorbereider voor de Liefde, en Christus die zich door middel van pure liefde verbonden heeft met de mens en in het mystieke hart weer opgewekt kan worden. 

Het is ook geen persoon waar wij ons een voorstelling van kunnen maken; het is een universele energie die alles en iedereen doordringt. Wanneer ik over Christus schrijf  bedoel ik dus niet de bijbelse Jezusfiguur, maar de incarnatie van de pure Liefde. 

Maar laten we vooropstellen dat ik stamelend iets probeer te beschrijven dat in werkelijkheid niet te bevatten is. Christus is zelfs voor de hoogste menselijke helderziendheid niet te doorgronden. We begrijpen er maar een klein stukje van en na 2000 jaar beginnen we nu pas te begrijpen wat zich toen met de aarde verbond.
Het is van belang dat we in deze tijd het Christusbewustzijn weer durven uitspreken, en er niet om heen blijven draaien, omdat het herinneringen oproept aan een geloof dat Christus als het ware heeft geannexeerd. Het geloof moet nu een Weten worden, en woorden en namen dragen een grote kracht in zich als ze met bewustzijn worden uitgesproken.
De Christuskracht spreekt tot ons door middel van het geweten en de intuïtie. In de stilte leren luisteren naar iets dat opklinkt in de eigen ziel. Meditatie is een middel om tot stilte te komen. Met geen enkele verwachting aan meditatie beginnen. Het enige doel mag zijn om tot werkelijke stilte te komen en te leren luisteren.

Als de angst toch niet wil wijken: visualiseer een beschermende cirkel van licht om je heen met het uitspreken van de onderstaande tekst of geef er je eigen woorden aan. Bij mij zijn in de loop der tijd deze zinnen samengegaan en in mij tot leven gekomen, die er terstond zijn als het nodig is. 
Goddelijk Licht,
Christus-zon
Verwarm onze harten
Verlicht onze hoofden…
En leg een cirkel 
Van beschermende Liefde
en Licht om mij heen.      ( Dat woordje.. mij.. verandert dan steeds vaker in ons)

We  worden door dat Christusbewustzijn getransformeerd tot de ‘nieuwe mens’ die de vereniging van hemel en aarde bewust belichaamt. Niet degene die zegt dat hij iets kan ontvangen van een leraar, priester of dominee, maar degene die voelt dat rechtstreeks uit de geestelijke wereld impulsen opklinken in de ziel, die zich uiten in creativiteit, kracht en een oersterk zelf-vertrouwen, die is door de Christusimpuls wakker geroepen. Deze innerlijke ervaring zal steeds sterker worden, en zich meer en meer gaan manifesteren, tegen de stroom in. Zonder enige officiële regels, statuten, protocollen en kerken kan iedere ziel op aarde weten dat mededogen, liefde en respect voor alle levensvormen de kern van een gezonde samenleving vormen, maar ook dat (ver)oordelen, agressie, overconsumptie en nationalisme nooit de wereld tot bloei en succes zullen brengen. 
En laten we eerlijk zijn, de wereld was afgegleden naar een grenzeloze consumptie maatschappij die geen enkel respect meer kon opbrengen voor de gezondheid van de aarde en de geestelijke oorsprong van haar bewoners. Deze crises, hoe afschuwelijk dan ook, zal een omwenteling teweeg brengen in het bewustzijn van de mensen. Dan worden we de nieuwe priesters die ingewijd zijn door het leven zelf. 

De Driedeling: De mens is lichaam, ziel en geest en op drie niveaus kunnen we ook de Christusimpuls  ervaren:
A. Eigenlijk kunnen we spreken over de historische fysieke Christus, de mystieke Christus en de kosmische Christus. 
De historische Christus heeft zich op een bepaald historisch moment op aarde gemanifesteerd als het voorbeeld van de ideale mens. De incarnatie van de kosmische Christus in een mens, met Jezus als het voorbestemde voertuig. Hij liet de mensheid zien waar ieder mens uiteindelijk toe in staat is als hij zich met deze kracht wil verbinden. In die fysieke mens zijn wij allen verenigd in wie de drie grootheden tot leven zijn gekomen: Liefde, Wijsheid en de Waarheid. “Hij is Mens geworden.” Menswording is dus uiteindelijk als Christus worden. Als we dat doordenken, blijven we wel de kwetsbare wezen die we zijn, maar beseffen we wat een potentie in ons gelegd is.
B. Als we Christus in onszelf kunnen ervaren, in onze ziel, is dat een mystieke ervaring. Mystieke ervaringen hebben allen gemeen dat er diepe ontroering en eenheid wordt ervaren en de tijdelijkheid van het aardse bestaan doorzien. Een mysticus ziet de Christus of God in alles en iedereen, er is geen scheiding.
C. God die zich in de wereld en de kosmos manifesteert is de kosmische Christus. De gemanifesteerde en geopenbaarde Liefde van God: in zijn geest zijn alle wezens verenigd tot aan de hoogste Engelen.  Anderen noemen het Allah, iedereen benoemt het in de bewoording die bij iemand zijn geschiedenis past. Als het bewustzijn zou groeien dan zullen we weten dat we het uiteindelijk over hetzelfde hebben.

Deze indeling van het denken maar gelijk weer loslaten, omdat het Één is, de gemanifesteerde en geopenbaarde Liefde van God: de onzichtbare, scheppende kracht achter het hele spirituele leven van de mensheid. Alleen kunnen we Het ervaren op drie verschillende manieren

Het mystieke Christusbewustzijn is in feite de onbeschreven wet van het hart. Hoe sterker onze verbinding met het hart is, de Goddelijke vonk in onszelf, hoe duidelijker de innerlijke stem van het geweten in de geest gaat klinken. Steeds meer mensen zullen dat licht ook werkelijk gaan zien, zoals ik in een eerder artikel schreef over een soortgelijke ervaring tijdens de meditatie: dat ik angstig in een hoek van de kamer wegkroop, omdat ik het nog niet verdragen kon; het Licht laat niets ongezien. Het is niet zomaar dat we het met onze gewone mensenogen niet kunnen zien.
Mensen met een bijna dood ervaring vertellen ook vaak over hun ontmoeting met een gestalte van Licht. Vele ervaringen zijn erover beschreven, van mensen die niets hadden met geloof, die er ook weinig of niets van wisten, maar het was er wel. Een troostende kracht waar iedereen, niemand uitgezonderd, het liefst bij had willen blijven.
Ook kan tijdens de meditatie op het voorhoofdchakra de innerlijke zon zomaar opeens verschijnen. De zon staat symbool voor dit Licht dat iedere dag weer verschijnt om het duister te verdrijven.
In diepe stilte kan er zomaar iets opklinken uit de ziel dat een radicaal inzicht teweeg brengt.  Het uit zich ook in creativiteit, in schoonheid, in kunst en het schrijven. Daar horen we vaak van de verbazing  dat woorden en zinnen omhoog komen, waarvan je niet wist dat ze ergens opgeslagen waren. Ze lagen ook niet opgeslagen, ze zijn nieuw en verfrissend. Ik schrijf ook om te leren van de zinnen die omhoog komen en mij inzicht verschaffen.
Ook in het nachtbewustzijn, als we los van het lichaam komen, kunnen er ervaringen op dat gebied plaatsvinden. (zie eventueel het artikel over dromen)

In het vorige bericht over ‘innerlijke verwantschap als genezende kracht’, beschreef ik een ervaring over de angst die mij overviel. Sommige mensen herkenden dat als een Christuservaring en hadden wonderlijk genoeg een gelijksoortige ervaring, daarom in dit kader een herplaatsing van die ervaring: (ingekort)
In mijn zomerhuisje had ik nog even naar het nieuws van de dag gekeken en nam die informatie mee naar bed. Na een aantal uren werd ik wakker uit een afschuwelijke nachtmerrie. Het was net alsof ik gedwongen werd om het diepste duister in de ogen te kijken. Een rondvlucht naar de plaatsen van het grootste leed wat de individuele mens kan overkomen: alleen te liggen in de IC met overwerkte artsen die alleen nog zieke lichamen zien. Om daarna geheel alleen te sterven. Ik stond op met een enorme paniekaanval en wist mij geen raad. Al mijn geloof en vertrouwen in een paar uur verdampt en totaal in de greep van de angst. Daar stond ik met al mijn geestelijk kennis en bewustzijn, in de greep van de wereldangst.
Uiteindelijk lukte het mij om tot meditatie te komen. Het werd langzamerhand stiller en stiller en op een gegeven moment voelde ik een volkomen vrede in mij neerdalen of opstijgen. Er was een tegenkracht voelbaar die met het alles doordringende licht het duister verdreef. Ik kon mij overgeven aan een hogere wil, en voelde de kracht weer in mij stromen. 

Wat mij overkwam was niet alleen mijn eigen angst, maar ik werd deelgenoot van de Wereldangst. Ik droeg ook even die last op mijn schouders en hielp daardoor een klein beetje mee het wereld-lijden (het kruis) te verlichten. Alle mensen zijn op een innerlijk niveau met elkaar verbonden. Als we dat beseffen kunnen we dus door onze innerlijke houding het duister en het lijden verlichten en de positieve krachten vele malen versterken. 

-Zelfs tijdens deze crises wordt er nieuw leven geboren-

Christuservaringen kunnen we steeds meer waarnemen als we daarvoor wakker worden. Ze gaan altijd gepaard met ontroering, het mystieke hart wordt aangeraakt. Medemenselijkheid, het beste met de ander voorhebben en dat ook tonen, leeft op in moeilijke tijden. Medemenselijkheid is de rechtstreekse weg naar Menswording.
Kijk naar de ontroering van anderen of jezelf als iemand onverwachts  hulp aanbiedt of iets komt brengen wat je nodig hebt. Je kunt het nu dagelijks zien, omdat steeds meer mensen zich inzetten voor hun medemens. Ook de zieke mensen zullen, ondanks de ellende, die kracht voelen uitstralen van de mensen die ze bijstaan in hun nood. Niet te vergeten: het ontroerende samen zingen bijvoorbeeld is een pure eenheidsbeleving. 
Ook de Herkenning van jezelf in de ander is een Christuservaring, omdat de scheiding daarin opgeheven wordt.

Probeer het echt, het werkt! Wees je bewust van het lijden, maar richt je ook en vooral op het wonder van de liefde, die nu tot grote hoogte gaat stijgen. Probeer het te zien in alles en iedereen die je ontmoet, ziet en hoort. Ook jij bent een mysticus die de eenheid kan ervaren! 
_______________________________


Bovenstaand artikel komt uit het boek De Alleenganger>>inleiding en recensies. Verkrijgbaar bij iedere plaatselijke of digitale boekhandel. (steun je plaatselijke boekhandel)

Weer terug naar>>  Sensitieve Beeld en Geestverwanten  privé groep.  Voor reactie, aanvulling of vraag, hier en op onze FB pagina mag ook gedeeld worden.   de Verwanten 

 


(Totaal aantal bezoeken: 2.542, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!